الگوی نقش و ساختار حکمروایی محلی در نظام مدیریتی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: علی‌رغم تأکید قانون اساسی بر جایگاه ویژه شوراها در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در حکمروایی محلی، در حال حاضر دو سطح ملی و محلی فاقد ارتباط و ساختاری منسجم بوده و در نقش کنشگران هر دو سطح ابهاماتی وجود دارد. بنابراین بررسی حکمروایی محلی در نظام مدیریتی کشور، ضروری است و به شکل‌دهی الگویی برای شناسایی نقش‌ها و ساختارهایی برای تحقق آن نیاز دارد. پژوهش حاضر، نوشتاری است که به تبیین نقش و ساختار حکمروایی محلی در ایران می‌پردازد.
روش: در این پژوهش از نظریه‌پردازی داده‌بنیاد ساخت‌گرا استفاده شده و برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش 21 مصاحبه عمیق با صاحب‌نظران انجام گرفته است. برای تحلیل داده‌ها، طی چهار مرحله اولیه، متمرکز، محوری و نظری به کدگذاری اقدام شده است.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها در نهایت به احصای 19 مقوله فرعی، شش مقوله‌ اصلی و شکل‌گیری الگوی نظری انجامید.
نتیجه‌گیری: برای ایران می‌توان در سطح محلی و مرکزی نقش‌های اختصاصی و ارتباطی را در نظر گرفت که نقش‌آفرینانی شامل چهار گروه دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی آنها را بر عهده می‌گیرند. همچنین برای حکمروایی محلی ایران در حالات موجود، ممکن و مطلوب، به‌ترتیب سه شکل ساختاری مجزا، هماهنگ و همراه ارائه شده که برای برعهده‌گرفتن نقش‌ها، اولویت‌های متفاوتی دارند. بنابراین شکل‌گیری الگوی مطلوب حکمروایی محلی در ایران به شناخت وضع موجود و همچنین عبور از وضع ممکن نیاز داشته و به‌تدریج حاصل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Pattern of Role and Structure of Local Governance in Iran's Management System

نویسندگان [English]

  • GholamReza Kazemian 1
  • Vajhollah Ghorbanizadeh 2
  • Reza Vaezi 3
  • Marzieh Shahmohammadi 4
1 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The oil industry is the most important and strategic industry in Iran and plays a dominant role in the economy of the country. Human capital is the main element in the creation and development of productivity, therefore the development of human capital productivity in this industry can be a major step towards achieving economic growth and long-term goals of the country. In planning the development of human resource efficiency, managers and planners have to cope with the complexity of human resources (systems of multidimensional systems) and, psychological relations and socio-cultural issues (systemic attitudes). Considering the fact that, human resource utilization in the oil industry is a turbulent issue, this research aimed at modeling, simulating and strategizing the human resources system of the oil industry using the formulation of a turbulent order and the dynamics of the system.
Methods: The research’s methodology is inspired by the critical system thinking of research in multiple operations and methodologies (a system of systematic methodologies). This is primarily done using the barriers to the development of Ackoff / Gharage Daghie, the principled embedding of the structure of the problem turmoil, and then into modeling using the dynamics of the system.
Results: The findings of the model show that insufficient attention to the transparency of the structure of the oil industry in terms of power and the use of intellectual and human capital in dimensions of value and motivation of staff in cosmetic aspects have caused damage to the abundance of human resources in the industry.
Conclusion: The application of hybrid policies in the three sub-systems of value, strength, and beauty were selected as the best way to improve the productivity of human resources in the petroleum industry. It was shown that plans for increasing intellectual and human capital, structural transparency in the oil industry, and the incentivizing systems of workers have significant effects on increasing the value of human resources and improving its productivity in the oil industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decentralization
  • Local governance
  • Structure
  • Public sector management
  • Role
استراس، آنسلم و کوربین، جولیت (1387). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. (بیوک محمدی، مترجم). تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
برک‎پور، ناصر؛ اسدی، ایرج (1388). مدیریت و حکمروایی شهری. تهران: نشر دانشگاه هنر.
پرهیزگار، اکبر؛ کاظمیان، غلامرضا (1384). رویکرد حکمروایی شهری و ضرورت آن در مدیریت منطقه‎ کلانشهری تهران، فصل‌نامه پژوهشهای اقتصادی، (16)، 29- 49.
جانستون، جی. (1382). فرهنگ جغرافیای انسانی (حکمروایی). (ناصر برک‎پور، مترجم)، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها، ماهنامه شهرداری‌ها، شماره 52.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1390). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع. تهران: انتشارات صفار.
رهنورد، فرج‎اله؛ علیپور، حسین؛ دهدار، فرزین؛ خلیلی، حیدر (1398). چارچوب رابطـه حکومـت و مـردم در ایـران: رویکـرد نهادی. مدیریت دولتی، 11(1)، 27 – 46.
شریفیان ثانی، مریم (1380). مشارکت شهروندی، حکمرانی شهری و مدیریت شهری. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور. فصل‌نامه مدیریت شهری، (8)، 42-55.
شمس، عبدالحمید (1377). نظری بر مبانی نظام مدیریت منطقه‌ای. مدیریت دولتی، (39)، 29-40.
علی مرادی، ظهیر؛ شمس، عبدالحمید؛ جهانگیری، علی (1397). (طراحی مدل ارزیابی خودگردانی محلی در سطح استان‎های جمهوری اسلامی ایران. ‎مدیریت دولتی، 10(4)، 629 -650 .
کاظمیان، غلامرضا؛ صالحی، اسماعیل؛ ایازی، محمدهادی؛ نوذرپور، علی؛ ایمانی جاجرمی، حسین؛ (1392). مدیریت شهری (جلد اول)، تهران: نشرتیسا.
محمدپور، احمد (1389). ضد روش: منطق و طرح در روش شناسی کیفی، جلد (1). تهران: انتشارات جامعه‎شناسان.
محمدزاده سلطانمرادی، هادی؛ فیضی، طاهره؛ گرامی‎پور، مسعود؛ یـداللهی، مهـدی (1398). تبیـین و آسـیب‎شناسـی الگـوی جاری مدیریت دولتی در ایران. مدیریت دولتی، 11 (1)، 1 -26.
مرتضوی، مهدی (1392). مدیریت محلی و حکمروایی شهری. تهران: مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران.
مقیمی، محمد (1394). اداره امور حکومت‌های محلی (مدیریت شوراها و شهرداری‌ها). تهران:انتشارات سمت.
ویسی، هادی؛ احمدی پور، زهرا؛ قالیباف، محمدباقر (1391). آسیب‌شناسی دولت محلی. تهران: مدرس علوم انسانی ـ برنامه‌ریزی و آمایش فضا. 16(32)، 19-36.
 
References
Alimoradi, Z., Shams, A., Jahangiri, A. (2018). Designing Local Self-government Evaluation Model in Provincial Level in Islamic Republic of Iran. Journal of Public Administration, 10(4), 629-650. (in Persian)
Andrew, C., & Goldsmith, M. (1998). From Local Government to Local Governance: And Beyond? international political science review, 19(2), 101-117.
Shah, A. & Shah, S. (2006). The New Vision of Local Governance and the Evolving Roles of Local Governments. In Shah, A. (eds). Local Governance in Developing Countries. Washington, D.C.: World Bank.
Barakpour, N., & Asadi, I. (2009). Urban Management and Governance. Art University, Tehran, Iran. (in Persian)
Charmaz, K. (2014). Counstructing grounded theory.Landon: sage publications.
Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research. (Third Edition). London: Sage Publications Inc.
Danai fard, H., Alvani, S.M., Azar, A. (2010). Qualitative Research Methodology in Management: A Comprehensive Approach, Saffar, Tehran, Iran. (in Persian)
Glaser, B. G. & Strauss, A. (1967). The discovery of Grounded Theory.Chicago: Aldine.
Hendriks, F. (2013). Understanding Good Urban Governance: Essentials, Shifts, and values. Urban Affairs Review, 50(4), 553-576.
International Cooperation and DevelopmentEuropean Commission (2016). Supporting decentralisation, local governance and local development through a territorial approach. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Johnston, J. (2003). Culture of Human Geography (Governance) Translator N. Barakpour, Municipality Organization, No. 52, Tehran, Iran. (in Persian)
Kazemian, Gh., Salehi, A., Ayazi, M., Nozarpour, A., Emani, H., Saeedi, N., Abdollahi, M. (2013). Urban Management, Vol. 1. Tisa, Tehran, Iran. (in Persian)
Kloth, C. & Applegate, B. (2004). Inter-Organisition Colaboration& Partnership: A Critical Analisys.  2004 OD Network Annual Conference. Available at: https://www.scribd.com /document/156397997/Inter-organization-Collaboration-and-Partnerships-A-Critical-Analysis.
Meza, O. (2015). From Local Government to LocalGovernance. Available at: https://www.researchgate.net/ publication/287206816.
Miller, K. (2002).Advantages & disadvantages of local government decentralization. Caribbean Conference on Local Government & Decentralization, At the Ocean View International Hotel Georgetown, Guyana, June 25 to 28.
Moghimi, M. (2015). Adminisrration of Local Government (Management of Councils and Municipalities). SAMT, University of Tehran. Tehran, Iran. (in Persian)
Mohammad Pour, A. (2010). Anti Method: Logic and design in qualitative methodology, Vol 1. Sociologists Publications, Tehran, Iran. (in Persian)
Mohammadzadeh Soltanmoradi, H., Feizy, T., Geramipour, M., Yadollahi, M. (2019). Explanation and Pathology of the Current Pattern of Public Administration in Iran. Journal of Public Administration, 11(1), 1-26. (in Persian)
Mortazavi, M. (2013). Local Government and Urban Governance. Tehran City Planning Center. Tehran, Iran, No. 16. (in Persian)
Parhizgar, A., Kazemian, Gh. (2005). Urban Governance Approach and Its Necessity in Managing the Metropolitan Area of Tehran, Quarterly Journal of Economic Research, (16). (in Persian)
Pahizgar, A., Kazemian, Gh. (2005). Urban Governance Approach and Its Necessity in Managing the Metropolitan Area of ​​Tehran, Quarterly Journal of Economic Research, (16), 29-49. (in Persian)
Rahnavard, F., Alipour, H., Dehdar, F., Khalili, H. (2019). The Framework of Government-Citizen Relationship in Iran: An Institutional Approach. Journal of Public Administration, 11(1), 27- 46. (in Persian)
Reid, M. (1999). The Central- Local Government Relations: The Need for a Framework? Political Science, 50(2), 165-181.
Shams, A. (1998). A Commentary on the Basis of Regional Management System. Public Administration (39), 29-40. Tehran, Iran. (in Persian)
Sharifian Thani, M. (2001). Citizen Participation, Urban Governance and Urban Management. Organization of Municipalities. Urban Management Quarterly, (8), 42-55. Tehran, Iran.
(in Persian)
Span, K. C. L., Luijkx, K. G., Schols, J. M. G. A., Schalk, R. (2012).The Relationship Between Governance Roles and Performance in Local Public Interorganizational Networks: A Conceptual Analysis. The American Review of Public Administration, 42(2), 186–201.
Strauss, A. & Corbin, J. (2008). Principles of Qualitative Research Method: Basic Theory, Procedures and Methods. Translations by Biyok Mohammadi. Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran. (in Persian)
Veisi, H., Ahmadipour, Z., Qalibaf, M. (2012). Local Government Pathology. Moderator of Humanities-Planning and Alignment of space, 16(32), 19-36. (in Persian)
Wilson, R.  H. (2000). Undrestanding Local Governance: an international perspective. Revista de Administração de Empresas, 40(2), 51-63.