دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، 1398 
2. طبقه‌بندی ویژگی‌های حکمرانی از طریق شبکه‌های خط‌‌مشی با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 377-402

10.22059/jipa.2019.284439.2581

زهره کریم میان؛ مهدی محمدی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ محمدمهدی ذوالفقار زاده


7. معناسازی: تحلیل مفهومی و کاربست‌ها در مدیریت منابع انسانی

صفحه 509-529

10.22059/jipa.2019.268468.2405

هادی عارف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ قنبر محمد الیاسی