دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، 1398 
معناسازی: تحلیل مفهومی و کاربست‌ها در مدیریت منابع انسانی

صفحه 509-529

10.22059/jipa.2019.268468.2405

هادی عارف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ قنبر محمد الیاسی