دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، 1398 
1. تبیین و آسیب‎شناسی الگوی جاری مدیریت دولتی در ایران

صفحه 1-26

هادی محمدزاده سلطانمرادی؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی‎پور؛ مهدی یداللهی


2. چارچوب رابطه حکومت و مردم در ایران: رویکرد نهادی

صفحه 27-46

فرج اله رهنورد؛ حسین علیپور؛ فرزین دهدار؛ حیدر خلیلی