دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، 1398 
تبیین و آسیب‎شناسی الگوی جاری مدیریت دولتی در ایران

صفحه 1-26

10.22059/jipa.2019.271880.2451

هادی محمدزاده سلطانمرادی؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی‎پور؛ مهدی یداللهی


چارچوب رابطه حکومت و مردم در ایران: رویکرد نهادی

صفحه 27-46

10.22059/jipa.2019.263452.2336

فرج اله رهنورد؛ حسین علیپور؛ فرزین دهدار؛ حیدر خلیلی