پیامدهای به‌کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

هدف: مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه‌ اصلاحاتی در سیستم‌ها، رویه‌ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه‌‌ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به‌منظور استفاده‌ مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی در بخش عمومی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای به‌کارگیری رویکرد مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود شاخص‌های آن در بخش عمومی کشور است.
روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و داده‌های آن بر مبنای پرسش‌نامه‌ محقق‌ساخته‌ای در قالب 6 بخش که در 40 گویه تدوین شده و از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت تبعیت می‌کند، جمع‌آوری شده است. نمونه‌ آماری شامل 192 نفر از متخصصان و کارشناسان این حوزه در اداره‌های امور مالیاتی، دیوان محاسبات و حسابرسان دستگاه‌های دولتی است که از طریق نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. به‌منظور انجام تحلیل‌های آماری از آزمون‌های علامت زوج‌نمونه‌ای و فریدمن استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون‌های آماری نشان می‌دهد اجرای منسجم اصلاحات مدیریت مالی نوین در بخش عمومی کشور می‌تواند به ارتقای شفافیت، توان پاسخ‌گویی، بهره‌وری، بهبود کیفیت و ارزیابی و نظارت و همچنین کاهش برخی چالش‌ها در مقایسه با وضعیت فعلی آنها منجر شود.
نتیجه‌گیری: به‌کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی‌های محیطی کشور می‌تواند سبب یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی، واقع‌بینانه‌تر شدن صورت‌های مالی و سهولت تصمیم‌گیری اعتباردهندگان در فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ‌گویی از طریق ارائه‌ گزارش‌هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه‌ای، دقت در اندازه‌گیری بهای تمام‌شده‌ خدمات و مدیریت زمان منجر می‌شود و چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی همچون شکاف طبقاتی، عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، فساد مالی و عملیاتی و تناقض در معیارهای عملکرد را به‌دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Outcomes of Using New Public Financial Management Approach

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Meshkini 1
  • Gholamreza Kordestani 2
1 MSc., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Objective: The new public financial management consists of reforms in systems and procedures, basics of accounting, financial reporting, budgeting, auditing, internal controls, and external controls. This novel system was introduced to generate a more efficient and effective use of financial resources and for promoting transparency and accountability. The main objective of this research is to investigate the outcomes of applying the new public financial management and the current situation of its components in Iran’s public sector.
Methods: This research was a survey-based study and data was gathered through a researcher-made questionnaire. The questionnaire was divided into six components that were compiled into 40 items and it followed the five-point Likert scale. The statistical sample consisted of 192 experts in Tax administration offices, Supreme auditing courts and public sector auditors which were selected through a judgmental sampling. And, the data was analyzed using statistical applications which performed Friedman and paired sign tests.
Results: The results show that utilizing the new public financial management approach can promote and improve transparency, accountability and supervisions. The novel approach can also be used to diminish many of the challenges which we are currently facing.
Conclusion: If the new public financial management approach is compatible with the environmental characteristics and infrastructures it could generate reliability in information systems, more realistic financial statements, ease decision making in investments opportunities, increase accountability by presenting performance information, and fulfill the government’s obligations on reports and budgeting. The novel approach can also lead to improvements in the management of resource allocation, accurate public service costs, and time management. If such a reform is implemented without considering the nature of public sectors, it can be followed adverse consequences such as Class stratification, lack of creativity in the public sector, financial and operational corruption, and inconsistency in performance criteria.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • New public financial management
  • New public management
  • New public financial management reforms
الوانی، مهدی (1383). نارسایی‌های ارزیابی عملکرد در مدیریت نتیجه‌گرا. فصل‌نامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 11(43)، 3-13.
باباجانی، جعفر (1382). مسئولیت پاسخ‌گویی و تحولات حسابداری دولتی موضوع بیانیه‌ 34 (GASB). پژوهش‌نامه علوم انسانی و اجتماعی، 3(8)، 35-61.  
باباجانی، جعفر (1390). بررسی تطبیقی فراز و فرود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخ‌گویی مالی از طریق گزارشگری مالی دولتی در سده‌ گذشته، مجله دانش حسابرسی، 11(44)، 37-72.
پوراحمدی، معین؛ مختاریان‌پور، مجید؛ حسنقلی‌پور یاسوری، طهمورث (1397). آسیب‌شناسی اجرای خط‌‌مشی‌ها           خصوصی‌سازی در ایران. مدیریت دولتی، 10(3)، 332-356.
خرمی، قاسم (1395)، بررسی تأثیر حسابرسی عملیاتی بر بودجه‌‌ریزی عملیاتی. فصل‌نامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 2(6)، 179-191.
دانایی فرد، حسن (1395). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران. (چاپ دهم). تهران: انتشارات سمت.
رحمان سرشت، حسین؛ موسوی‌کاشی زهره (1394). مدلی برای سنجش اثربخشی خدمات عمومی (آزمونی در بیمارستان‌های دولتی)، مجله چشم‌انداز مدیریت دولتی، 24، 59-76.
رضازاده، جواد (1383). حسابرسی عملیاتی: یک ضرورت ملی. هشتمین همایش سراسری حسابداری ایران، مشهد.
سالارزهی، حبیب‌الله؛ ابراهیم‌پور، حبیب (1391). بررسی سیر تحول در پارادایم های مدیریت دولتی، از پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادیم حکمرانی خوب. مدیریت دولتی، 4(9)، 43-62.
طرقی ابوالحسنی، علیرضا؛ ابوالحسنی، صابر (1395)، مدیریت مالی نوین از منظر سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی. نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت.
عادل، آذر؛ امیرخانی، طیبه (1391). بودجه‌ریزی عمومی: نهادهای بودجه‌ریزی و بودجه محلی. تهران: انتشارات سمت، ص.ص. 107-227.
کردستانی، غلامرضا؛ معنوی مقدم، امیرهادی (1396)، بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی، گذشته، حال و آینده. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 6 (23)، 17-30.
کردستانی، غلامرضا؛ نصیری، محمود (1388)، کارایی گزاشگری مالی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخ‌گویی در بخش عمومی. مجله حسابدار، 25(208 و 209)، 58-65.
کمیته حسابرسی عملیاتی (1380)، سازمان مصوبات کمیته حسابرسی عملیاتی: آشنایی با حسابرسی عملیاتی، شماره 10.
محمدی‌پور، رحمت‌الله؛ احمدی، زهرا (1392)، بررسی نقش حسابداری تعهدی در پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی و جایگاه حسابرسی عملیاتی، مجله حسابرس، 67، 106-115.
 
References
Alkaraan, F. (2018). Public financial management reform: an ongoing journey towards good governance. Journal of Financial Reporting and Accounting, 16(4), 585-609.
Alvani, M. (2004). Failure of performance evaluation in results-oriented management. Quarterly Journal of Management Studies in Development and Evolution, 11(43), 3-13. (in Persian)
Adel, A. & Amirkhani, T. (2012). Public Budgeting: Budgeting and Local Budgetary Institutions. Tehran: SAMT Publication, PP. 107-227. (in Persian)
Babajani, J. (2003). Responsibility and Accountability of Governmental Accounting, No. 34 (GASB). Journal of Humanities and Social Sciences, 3(8), 35-61. (in Persian)
Babajani, J. (2011). A comparative review of the ups and downs, and the assessment of Financial accountability through government financial reporting in the past century. Journal of Audit Science, 11(44), 37-72. (in Persian)
Baltaci, M. & Yilmaz, S. (2006). Keeping an Eye on Sub-national Governments: Internal Control and Audit at Local Levels. WBI working paper series. Washington, DC: World Bank, PP. 1-29.
Barton, A. (2009), The use and abuse of accounting in the public sector financial management  reform program in Australia. Journal of accounting, finance and business studies, 45(2), 221-248.
Choi, J.H. (2018). Accrual Accounting and Resource Allocation: A General Equilibrium Analysis.17th Annual Carnegie Mellon Accounting Mini Conference and Junior Accounting Theory Conference for helpful comments, pp 70.
Clark, C. & Menifield, C. E. & Stewart, L. M. (2017). Policy Diffusion and Performance-based Budgeting. International Journal of Public Administration, 41(7), 528-534.
Danaiee fard, H.  (2017). Challenges of Governmental management in Iran. (10 ed). Tehran: SAMT Publishers. (in Persian)
 Dittenhofer, M. (2001). Performance auditing in governments. Managerial Auditing journal, 16(8), 438-442.
Garcia-Sanchez, I.M. & Beatriz-Cuadrado, B. (2016). New Public Financial Management. Springer International Publishing Switzerland, 1-18. DOIhttps://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_2323-1.
Hope, K.R. (2001). The new public management: context and practice in Africa. International Public Management Journal, 4(2), 119-134.
Hughes, J. (2007). Local government internal controls to ensure efficiency and integrity (chapter 5 of book). Local public financial management (public sector governance and accountability service, Washington, The World Bank, 160-179.
Kordestan, Gh. & Nasiri, M. (2009). Efficiency of financial reporting and Promotion of accountability in the public sector. Journal of Accounting, 25(208-209), 58-65. (in Persian)
Kordestani, Gh. & Manavi Moghaddam, A.H. (2017). Reviewing the New Public Financial Management, Past, Present and Future. Accounting and Auditing Studies, 23, 17-30. (in Persian)
Khorrami, Q. (2016). Investigating the impact of Operational Audit on Operational budgeting. Quarterly Journal of New Research in Management and Accounting, 6(23), 17-30. (in Persian)
Larbi, A.G. (1999). The New Public Management Approach and Crisis States. UNRISD Discussion paper, 112, 1-37.
Matthew, A. & McNaught, T. & Samji, S. (2018). Opening Adaptation windows On to Public Financial Management Reform Gaps in Mozambique, CID Faculty Working Paper. PP. 341.
Mohammadipour, R., & Ahmadi, Z. (2013), Investigating the Role of Accrual Accounting in Implementing Operational Budgeting and role of operational auditing. Auditorium Journal, 67, 106-115. (in Persian)
Nyamita M. O., Dorasamy, N. & Garbharran, H.L. (2015). A review of public sector financial management reforms: an international perspective. Public and Municipal Finance, 4(2), 25-37.
Poorahmadi, M., Mokhtarianpour, M., & Hassan Gholipour, T. (2018). Pathology of the Implementation of Privatization Policies in Iran. Journal of Public  Administration, 10(3), 333-356. (in Persian)
Parker, L. D. & Jacobs, K. & Schmitz, J. (2019). New public management and the rise Of public sector performance audit: Evidence from the Australian case. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32(1), 280-306.Rahman Seresht, H. & Mosavikashi, Z. (2014). A Model for Measuring the Effectiveness Of Public Services (A Test in Public Hospitals). Journal of Public Administration Outlook, 24, 59-76. (in Persian)
Rezazadeh, J. (2004), Operational Auditing: A Necessity of Nationality. at the 8th Iranian Accounting Conference, Mashhad. (in Persian)
Salarzehi, H., Ebrahimpour, H. (2013). Paradigms of Public Administration: From Traditional Public Administration to Good Governance. Journal of Public management of Tehran University, 4(9), 43-62. (in Persian)
Tabrizi, J. S., Hagh Goshayie E., Doshmangir, L., & Yousefi, M. (2018). New public management in Iran's health complex: a management framework for Primary health care system. primary health care research and development, 19(3), 264-276.
Torghi Abolhasani, A. & Abolhasani, S. (2015). Modern financial management from The Perspective of the accrual accounting system in the public sector. The first National Conference on Islamic law and management. (in Persian)
Wynne, A. (2003). Do Private Sector Financial Statements provide a suitable model for public Sector Accounts? Paper presented at the European group of public Administration. Oeiras Portugal Conference “public Law and Modernizing the state, PP. 6-25.
Yapa, P.W.S., Ukwatte, S.L. (2015). The new public financial management (NPFM) and accrual accounting in Sri Lanka. In (ed), the public sector accounting, accountability auditing in emerging economics, research in accounting in emerging economics, Emerald Group publishing limited, 50, 7-50.