ارائه الگوی توسعه‌ مرحله‌‌ای حکمرانی شبکه‌ای با استفاده از رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران.

چکیده

هدف: حکومت‌ها به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوع حکمرانی خود را تغییر می‌دهند. تحولات سریع در فناوری موجب ایجاد شکل جدیدی از حکمرانی‌ در سازمان‌های دولتی به نام حکمرانی شبکه‌ای شده است. حکمرانی شبکه‌ای به مجموعه‌ای از بازیگران دولتی و غیردولتی اشاره دارد که به‌‌منظور تصمیم‌گیری در رابطه با حل مسائل و مشکلات عمومی، ایجاد ارزش عمومی و ارائه خدمات عمومی با یکدیگر به‌طور رسمی یا غیررسمی تعامل و مشارکت دارند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مرحله‌ای توسعه‌ حکمرانی شبکه‌ای در سازمان‌های دولتی کشور با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شده است.
روش: در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و بازنگری دقیق در موضوع، یافته‌های پژوهش‌های کیفی و کمی مرتبط ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس، 297 پژوهش در حوزه حکمرانی شبکه‌ای ارزیابی شد که در پایان 132 پژوهش انتخاب شده و با تحلیل محتوای آنها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، کدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت سایبری، سودآوری شبکه، مشارکت شهروندان در شبکه، درگیری و تعامل سازنده میان اعضای شبکه، پاسخ‌گویی و چارچوب ساختاری شبکه، چشم‌انداز توسعه شبکه، شرایط فناورانه حاکم بر شبکه و منابع انسانی دارای دانش و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات،  بین ابعاد 21‌گانه توسعه‌ حکمرانی شبکه‌ای بیشترین ضریب اهمیت را به دست آوردند.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش، الگوی توسعه حکمرانی شبکه‌ای در چهار مرحله‌ بررسی و شناسایی الزامات شبکه، طراحی شبکه، مشارکت و فعال‌سازی شبکه و توسعه شبکه ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای توسعه حکمرانی شبکه‌ای در سازمان‌های دولتی کشور با توجه به ویژگی‌های خاص و شرایط بومی کشور، ارائه نشده است، این پژوهش می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه حکمرانی شبکه‌ای در سازمان‌های دولتی کشور باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Phased Development Pattern of Network Governance Using a Meta-synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Adele Deghati 1
  • NourMohammad Yaghoubi 2
  • Amin Reza Kamalian 3
  • Masoud Dehghani 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Management, Faculty of Management, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Prof., Department of Management, Faculty of Management, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Management, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Management, Velayat University, Iranshahr, Iran
چکیده [English]

Objective: Governments tend to implement different governance types as they face various social, political, and economic conditions. Rapid technological developments have created a new form of governance in governmental administrations called Network Governance. Network governance refers to a set of governmental and nongovernmental parties who interact and participate officially or unofficially in order to make decisions on solving general problems, creating public values and providing public services. This study is aimed at providing a model for the development of network governance in Governmental Organizations using a meta-synthesis approach.
Methods: In this research, after conducting a precise review on the subject, a combination of the findings of the quantitative and the qualitative studies was used to design the current pattern. Among a pool of 297 studies in the field of network governance, 132 topics were selected and their content and dimensions were extracted. The Shannon entropy equation was then used to determine the importance and priority of the chosen topics.
Results: Based on research’s findings ICT codes, cyber security, network profitability, citizen participation in the network, constructive engagements, interactions between network members, accountability, network structure frameworks, network development perspectives, network-driven technological conditions, knowledge-based human resources, information utilization skills, and communication technologies (ICT), obtained the highest importance among the 21 dimensions of network governance development.
Conclusion: In this research, the network governance development model is presented in four stages: the identification of network requirements, the network design, the network activation and participation, and finally the network development. Considering the special characteristics and indigenous conditions of governmental organizations in our country, a specific model for the development of network governance hasn’t been provided yet. Therefore, this research can be considered as a comprehensive and appropriate road map for the development of such governance in governmental organizations in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • network governance
  • Phased development
  • Meta-synthesis approach
  • Policy making
  • Network cast
آقازاده، محمدرضا؛ عسگری، طیبه؛ شاهی، عادله؛ فرهمند، آمنه (1394). طراحی مدل فرایندی تدوین استراتژی سازمان‌های حاکمیتی بر مبنای پارادایم حکمرانی شبکه‌ای. فصل‌نامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 4(3)، 27- 56.
الوانی، سید مهدی (1388). حکمرانی خوب شبکه‌ای از کنشگران جامعه مدنی. مجله مدیریت توسعه و تحول، 4(1)، 1-5.
ابوالحسنی رنجبر، احمد؛ دانش‌فرد، کرم‌اله؛ فقیهی، ابوالحسن (1396). ارائه الگوی دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران. مدیریت دولتی، 6(4)، 615- 640.
پورعزت، علی اصغر (1393). درآمدی بر روش پژوهش علمی (فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن). تهران: انتشارات میدانچی.
جمالی، قاسمعلی؛ نرگسیان، عباس؛ پیران‌نژاد، علی (1396). ارزیابی وضعیت شفافیت پورتال‌های سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی: وزارتخانه‌های ایران). مدیریت دولتی، 9(1)، 61- 84.
حاجت‌پور، سارا؛ دانش‌فرد، کرم اله؛ امیرنژاد، قنبر؛ تابان، محمد (1396). ارائه مدلی برای ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی). فصل‌نامه خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 7(28)، 13-25.
خواجه نایینی، علی (1393). درآمدی بر مفهوم حکمرانی شبکه‌ای؛ مطلوبیت و چالش‌ها. فصل‌نامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 6(39)، 129- 155.
دانائی‌فرد، حسن (1392). مدیریت دولتی شبکه‌ای در ایران: خردمایه نظری ـ علمی و استلزامات. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 17(2)، 64- 104.
دهقانی، مسعود؛ یعقوبی، نورمحمد؛ موغلی، علیرضا؛ وظیفه، زهرا (1394). ارائه الگوی سه لایه‌ای امکان‌سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب. فصل‌نامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 3(12)، 108- 123.
زنده‌دل نوبری، بابک؛ آذر، عادل؛ رحمتی، محمدحسین؛ کازرونی، مهرداد؛ قاسمی، احمدرضا (1397). شناسایی پارامترهای اثرگذار بر عوامل ریسک‌پذیر استقرار ERP در ایران با رویکرد نظریه چندزمینه‌ای. فصل‌نامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، 11(41)، 5- 28.
سلطانی، فرزانه؛ شاهین، آرش؛ شایمی برزکی، علی (1396). طراحی الگوی تعالی استعداد با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی در شرکت گاز استان اصفهان. فصل‌نامه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 8(32)، 51- 83.
سلیمی، جلیل؛ مکنون، رضا (1397). فراتحلیل کیفی پژوهش‌های علمی ناظر بر مسئله حکمرانی در ایران. مدیریت دولتی، 10(1)، 1-30.
شهبازی سلطانی، محمد؛ صلواتیان، سیاوش (1396). شناسایی ویژگی‌های معرف مدیر جهادی به روش فراترکیب. فصل‌نامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، 25(1)، 199- 230.
غلامپور آهنگر، ابراهیم (1395). مروری بر مفهوم حکمرانی شبکه‌ای. تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
قوچانی خراسانی، محمدمهدی؛ حسین‌پور، داوود (1396). حاکمیت شبکه‌ای در نهادهای پژوهشی امنیت سایبری. فرایند مدیریت توسعه، 30(1)، 51-80.
قوچانی خراسانی، محمدمهدی؛ حسین‌پور، داوود؛ محمودزاده، ابراهیم؛ الوانی، سید مهدی؛ فیروزآبادی، سید ابوالحسن (1396). الگوی حکمرانی شبکه‌ای با تأکید بر توسعه فرایندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری. نشریه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، 11(4)، 33- 56.
محمدزاده سلطانمردی، هادی؛ فیضی، طاهره؛ گرامی‌پور، مسعود؛ یداللهی، مهدی (1398). تبیین و آسیب‌شناسی الگوی جاری مدیریت دولتی در ایران. مدیریت دولتی، 11(1)، 1- 26.
نظری، محسن؛ دستار، حسین (1397). عوامل تعیین‌کننده تصویر قیمتی فروشگاهی: رهیافت فراترکیب. تحقیقات بازاریابی نوین، 8(1)، 1-20.
References
Abolhasani Ranjbar, A., Danesh-Fard, K.A., & Faghihi, A.H. (2017). Presenting an Agenda Model for the reform of the administrative system in Iran. Journal of Public Administration, 9(4), 615-640. (in Persian)
Aghazade, M.R., Asgari, T., Shahi, A., & Farahmand, A. (2016). Designing a Process Model for Developing a Strategy for Governance Organizations Based on the Network Rule Paradigm. Journal of Management of Governmental Organizations, 3(4), 27-56.
(in Persian)
Alvani, S.M. (2009). Good governance is a network of civil society activists. Journal of development & Evolution management, 4(1), 1-5. (in Persian)
Ansell, C., & Torfing, J. (2016). Handbook on theories of governance. Cheltenham: Edward Elgar.
Chen, U., & Lee, J. (2017). Collaborative data networks for public service: governance, management, and performance. Journal of Public Management Review, 20(5), 1-19.
Courtney, R. (2017). Network governance in the heritage ecology. Journal of Management and Governance, 22(3), 689- 706.
Dal Molin, M., & Masella, C. (2016). From Fragmentation to Comprehensiveness in Network Governance. Journal of Public Organization Review, 16(4), 493-507.
Danaeefard, H. (2013). Network Public Administration in Iran: Theoretical and Practical Rationales, and Requirements. Management Researches in Iran, 17(2), 69-104.
(in Persian)
Dehghani, M., Yaghoubi, N.M., Mougheli, A.R., & Vazife, Z. (2016). Provide a Three-Layer Feasibility Study and Effective Deployment of Knowledge Management Using the Advanced Method. Journal of Management of Governmental Organizations, 3(12), 108-123. (in Persian)
Fawcett, P., Flinders, M., Hay, C., & Wood, M. (2017). Anti-politics, de-politicization, and governance. Oxford: Oxford.
Fawcett, P., Flinders, M., Hay, C., & Wood, M. (2017). Anti-politics, de-politicization, and governance. Oxford: Oxford.
Gholam-Pour, A. (2017). A Review of the Concept of Network Governance. Tehran: Islamic Consultative Research Center Publications. (in Persian)
Ghouchani Khorasani, M.M., Hosseinpour, D. (2017). Network Governance in Cyber Security Research Institutions. Journal of Management and Development Process, 30(1), 51-80. (in Persian)
Ghouchani-Khorasani, M.M., Hosein-Pour, D., Mahmoud-Zade, E., Alvani, S.M., & Firouz-Abadi, S.A.H. (2017). A network governance model emphasizing the development of open innovation processes in cyber security research institutions. Journal of Management Improvement, 11(4), 33-56. (in Persian)
Hajat-Pour, S., Danesh-Fard, K.A., Amir-Nejad, Gh., & Taban, M. (2018). Providing a model for evaluating public policies (after implementation) with the network governance approach (Case Study: Social Security Organization). Journal of Public Policy Management Quarterly, 7(28), 13-25. (in Persian)
Hajat-Pour, S., Danesh-Fard, K.A., Amir-Nejad, Gh., & Taban, M. (2018). Providing a model for assessing public policies (after implementation) with a network governance approach (Case study: Social Security Organization. Iranian Journal of Public Administration mission, 8(4), 13-25. (in Persian)
Hayes, A., & Scott, T. (2017). Multiplex Network Analysis for Complex Governance Systems Using Surveys and Online Behavior. Policy Studies Journal, 46(2), 1-27.
Hoyng, R. (2016). A socio-technical contract: Network governance and ICT4D in Turkey. Journal of Telematics and Informatics, 33(1), 139-149.
Iborra, S.S., & Saz-Carranza, A., Fernández-i-Marín, X., & Albareda, A. (2017). The Governance of Goal-Directed Networks and Network Tasks: An Empirical Analysis of European Regulatory Networks. Journal of Public Administration Research and Theory, 28(2), 1-23.
Imperial, C., Ospina, S., Johnston, E., O’Leary, R., Thomsen, J., Williams, P., & Johnson, Sh. (2016). Understanding leadership in a world of shared problems: advancing network governance in large landscape conservation. Journal of Frontiers in Ecology and the Enviroment, 14(3), 126-134.
Jacobsen, D.I. (2015). Regional Governance Networks: Filling In or Hollowing Out? Journal of Scandinavian Political Studies, 38(2), 115-136.
Jacobson, D. (2016). How and why network governance evolves: evidence from a public safety network. Journal of Electronic Markets, 26(1), 43-54.
Jamali, Gh. A., Nargisian, A., & Piran-Nejad, A. (2017). Evaluation of the Transparency of Public Organizations Portal (Case Study: Iranian Ministries). Journal of Public Administration, 9(1), 61-84. (in Persian)
Jedd, T., & Bixler, P. (2015). Accountability in Networked Governance: Learning from a case of landscape-scale forest conservation. Journal of Enviromental Policy and Governance, 25(3), 172- 188.
Jensen, L. (2016). The Twentieth-Century Administrative State and Networked Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 27(3), 1-17.
Khaje-Naeini, A. (2015). Income on the concept of network governance; desirability and challenges. Journal of political and international approaches, 6(39), 129-155.
(in Persian)
Laffin, M. (2015). Planning in England: New Public Management, Network Governance or Post-Democracy? International Review of Administrative Sciences, 82(2), 1-19.
Mohammadzadeh Soltanmoradi, H., Feizy, T., Geramipour, M., & Yadollahi, M. (2019). Explanation and Pathology of the Current Pattern of Public Administration in Iran. Journal of Public Administration, 11(3), 1-26. (in Persian)
Namara, R., Karyeija, G.K. & Mubangizi, B. (2015). Network governance and capacity of local governments to deliver LED in Uganda. Commonwealth Journal of Local Governance, 16(18), 82-107.
Nazari, M., & Dastar, H. (2018). Identification of Factors Affecting Overall Store Price Image (OSPI): A Meta Synthesis Approach. Journal of New Marketing Research, 8(1), 1-20.
(in Persian)
Padovani, C., & Pavan, E. (2016). Global governance and ICTs: exploring online governance networks around gender and media. Journal of Global Networks, 16(3), 350-371.
Palomo-Navarro, A., & Navío-Marco, J. (2017). Smart city networks' governance: The Spanish smart city network case study. Journal of Telecommunications Policy, 42(10), 1-9.
Pour-Ezzat, A.A. (2015). An Introduction to Scientific Research Methodology (Development of the Research Resource and its Defense). Tehran: Nomadchi publication, 6(39), 129-155. (in Persian)
Provan, K. Keith, G., and Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(2), 229-259.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
Salimi, G., & Maknoon, R. (2018). Qualitative Meta-analysis of Scientific Researches Concerning the Issue of Governance in Iran, Journal of Public Administration, 10(1), 1-30. (in Persian)
Scarlett, L., and McKinney, M. (2016). Connecting people and places: the emerging role of network governance in large landscape conservation. Ecol Environ, 14(3), 116–125.
Shabbazi-Soltani, M., & Salavatiyan, S. (2018). Identifying the characteristics of the jihadist director in a way that goes further. Journal of Islamic Management, 25(1), 199-230.
(in Persian)
Soltani F, Shahin A, Shaemi Barzoki A. (2017). Designing a Talent Excellence Model Using Systematic Literature Review and Qualitative Meta Synthesis in Isfahan province Gas Company. Human Resource Management in Oil Industry, 8 (32), 51-84. (in Persian)
Sørensen, E., & Torfing. J. (2018). The democratizing impact of governance networks: From pluralization, via democratic anchorage, to interactive political leadership. Journal of Public Administration, 96(2), 1-16.
Sørensen, E., and Torfing, J. (2009). Making governance network effective and democratic through metagovernance. Public Administration, 87(2), 234-258.
Ulibarri, N., & Scott, T. (2016). Linking Network Structure to Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 27(1), 1-19.
Wang, W. (2015). Exploring the Determinants of Network Effectiveness: The Case of Neighborhood Governance Networks in Beijing. Journal of Public Administration Research and Theory, 26(2), 1-24.
Weller, T., & Tierney, J. (2017). Evidence in the Networked Governance of Regional Decarbonisation: A Critical Appraisal. Journal of Public Administration, 77(2), 1-14.
Yi, H. (2017). Network Structure and Governance Performance: What Makes a Difference? Journal of Public Administration Review, 78(2), 1-11.
Zendehdel Nobari, B., Azar, A., Rahmati, M.H., Kazerooni, M., & Ghasemi, A.R. (2018). Identifying National effective parameters in ERP Implementation Risk Factors in Iran by Multi Grounded Approach. Journal of Public management Research, 11(4), 5-28.
(in Persian)