دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، 1398 
فهم دستورگذاری در حکومت‌های محلی (نمونه‌پژوهی: شورای شهر مشهد)

صفحه 557-580

10.22059/jipa.2019.283225.2568

رحمت‌اله قلی‌پور؛ علی حمیدی‌زاده؛ سید حسین اخوان علوی؛ امین فرجی ملائی؛ سیدحامد رستگار