دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، 1398 
الگوی نقش و ساختار حکمروایی محلی در نظام مدیریتی ایران

صفحه 179-202

10.22059/jipa.2019.278535.2521

غلامرضا کاظمیان؛ وجه‎اله قربانی‎زاده؛ رضا واعظی؛ مرضیه شاه‎محمّدی