فهم پدیده بی‌حسی سازمانی و شناسایی عوامل شکل‌دهنده آن به روش آمیخته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، فهم ماهیت و عوامل شکل‌دهنده بی‌حسی سازمانی در سازمان‌های دولتی بوده است.
روش: روش به‌کاررفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش‌های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش گرندد تئوری و بخش کمی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بوده که متن آنها در سه مرحله کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی کدگذاری شد و در بخش کمی، پرسش‌نامه محقق ساخته‌بوده که روایی و پایایی آن بررسی شده است.
یافته‌ها: با توجه به کدهای احصاشده از مصاحبه‌ها و استخراج کدها با استفاده از نرم‌افزار MaxQda2018، تعداد 196 کدِ باز، 20 مقوله محوری و در نهایت 7 مقوله اصلی استخراج شدند. از این میان، ابعاد ترس سفید، خاموشی سازمانی، کرختی سازمانی و بی‌میلی سازمانی مربوط به متغیر بی‌حسی سازمانی (پدیده محوری) و ابعاد خطاهای ادراکی ـ حسی، رویدادهای حسی و نقش‌های نامتعارف مدیران دولتی، مربوط به شرایط علی تأثیرگذار بر پدیده محوری شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های بخش کیفی (کدهای شناسایی‌شده)، تأیید ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل معادلات ساختاری پژوهش که با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS3 انجام گرفت، مشخص شد شرایط علی با ضریب اثر و ضریب معناداری قابل ‌قبول، بر پدیده بی‌حسی سازمانی اثر می‌گذارند و معیارهای GOF، Q2، Rsquare و Fsqare برای مدل ساختاری و مدل‌های اندازه‌گیری محاسبه شد که همگی مقادیر مجاز و قابل ‌قبولی داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the Phenomenon of Organizational Insentience and Identifying its Fusion Factors in a Mixed Method Way

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khamshaya 1
  • Ardeshir Shiri 2
  • Ali Yasini 3
1 MSc., Department of Public Administration, Faculty of Literature and Humanities, University of Ilam, Ilam, Iran.
2 Associate Prof., Department of Human Resources Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Ilam, Ilam, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Education Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Ilam, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Objective: This research is aimed at understanding the nature of organizational numbness in governmental organizations and the factors influencing it.
Methods: This Mixed-methods research uses a systematic integration of quantitative and qualitative data. The qualitative part is performed using the Grounded theory and quantitative part utilizes a structural equation modeling. The qualitative part used semi-structured interviews for its data collection and a combination of open coding, axial coding, and selective coding was used for the analysis of the data. On the other hand, a researcher made questionnaire was used for the quantitative section while the validity and reliability of the survey had already been investigated.
Results: 7 major categories were identified using 196 open codes and 20 axial codes. The data analysis software MaxQda 2018 has been used used to analyze the surveys data and extract the codes. Meanwhile, the dimensions of white fear, organizational blackout, insentience, and reluctance related to the organizational numbness variable (the axial phenomenon) and the dimensions of perceptual-sensual errors, sensual events and unconventional roles of government executives, related to the causative conditions affecting the axial phenomenon were identified.
Conclusion: Based on the findings of the qualitative part and the confirmation of the relationship between dimensions and variables using the identified codes it was determined that causal conditions with acceptable effect coefficients and significance coefficients affect the phenomenon of organizational numbness. The GOF, Q2, Rsquare and Fsqare criteria for the structural model and the measurement models were calculated using the Smart PLS 3 software. It is also worth to mention that all of the mentioned variables had allowed and acceptable values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational insentience
  • Organizational reluctance
  • White fear
  • Organizational dysfunction
  • Organizational dysmenorrheal
آستیون، هلملینگ؛ وقفی پور، شهریار (1387). آدورنو هگل و آگاهی معذب (نقد). ترجمه: شهریار وقفی پور. هنر و معماری، (19)، 179- 186.
اسفیدانی، محمد رحیم؛ محسنین، شهریار (1396). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی. تهران: مهربان نشر.
بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: دیدار.
پورعزت، علی اصغر؛ قربانی، علی؛ عبدی، جهان؛ نجار شمس، فاطمه (1397). بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری. مدیریت دولتی، 10 (2)، 209-226.
خمش آیا، احمد؛ شیری، اردشیر؛ یاسینی، علی (1397). فهم فرایند بی‌حسی سازمانی: الگویی برخاسته از نظریه داده‌بنیاد (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان بوشهر). پایان‎نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی، گرایش تحول، دانشگاه ایلام.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار انتشارات جهاد دانشگاهی (چاپ اول). تهران: جهاد دانشگاهی.
رحمان سرشت، حسین (1386). تئوری‌های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی (جلد دوم: دوران پساتجددگرای و پست مدرنیسم). تهران: دوران.
روشندل اربطانی، طاهر؛ فرهنگی، علی اکبر؛ ربیعی، علی؛ رادفر، سودابه (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای دولتی. مدیریت دولتی، 9 (3)، 517-538.
سبحانی فرد، یاسر (1395). مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، اله (1390). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ بیست و دوم). تهران: نشر آگه.
سلاطی، مریم؛ احمدی فرد، مریم؛ عدن‎ور، مریم؛ مؤمنی، فریبا (1395). تأثیر نوآوری و رهبری تحول آفرین بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان. فصل‌نامه اختصاصی تبلیغات و بازاریابی، 2 (4).
سهروردی (شیخ اشراق) (1388). شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک، التلویحات اللوحیه و العرشیه، تصحیح و مقدمه نجفقلی حبیبی؛ چاپ 1، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
شعیری، حمیدرضا (1384). بررسی نقد بنیادی ادراک حسی در تولید معنا. فلسفه و کلام، (49 و 46)، 131-146.
عباس‎پور، عباس؛ رحیمیان، حمید؛ غیاثی ندوشن، سعید؛ نرگسـیان، جـواد (1397). ارائـه مـدل انتخـاب کارکنـان مسـتعد در سازمان‌های دولتی. مدیریت دولتی، 10 (4)، 605-628.
فراستخواه، مقصود (1396). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه برپایه (چاپ چهارم). تهران: نشر آگاه.
ملک‌زاده، غلامرضا؛ ادیب زاده، مرضیه؛ غلامی، محمد (1397). نقش میانجی سکوت‌گرایی اجتنابی در رابطه میان جو مدیریت خطا و رفتار یادگیری با عملکرد فردی. مدیریت دولتی، 10 (4)، 651-677.
 
References
Aguinis, H., & Glavas, A. (2017). On corporate social responsibility, sensemaking, and the search for meaningfulness through work. Journal of Management, 20(10), 1-30.
Barclay, D., Higgins, C., Thompson, R. (1995). The Partial Leastn Squares (PLS) Approach to Causal Modeling: Personal Computer Use as an Illustration. Technology, Technology studies: special issue on research methodology, 2(2), 284-324.
Berthod, O., & Müller-Seitz, G. (2017). Making Sense in Pitch Darkness: An Exploration of the Sociomateriality of Sensemaking in Crises. Journal of Management Inquiry, DOI: 1056492616686425.
Ciavolino, E., & Nitti, M. (2010). High-order constructs for the structural equation model. In V meeting on dynamics of social and economic systems (pp. 1-5).‏
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.
de Graaff, M. C., Giebels, E., Meijer, D. J., &Verweij, D. E. (2016). Sensemaking in Military Critical Incidents: The Impact of Moral Intensity. Business & society, DOI: 0007650316680996.
De Luca Picione, R., & Freda, M. F. (2016). Possible use in psychology of threshold concept in order to study sensemaking processes. Culture & Psychology, 22(3), 362-375.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.‏
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1965). Discovery of substantive theory: A basic strategy underlying qualitative research. American Behavioral Scientist, 8(6), 5-12.‏
Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery ofgrounded theory. London: Weidenfeld and Nicholson, 24(25), 288-304.‏
Glaser, B. G., Strauss, A. L., & Strutzel, E. (1968). The discovery of grounded theory; strategies for qualitative research. Nursing research, 17(4), 364.‏
Ivancevich, J. M., & Javier, J. F. (2005). Administración de recursos humanos. Atlas, S.A.
Kline, R. B. (1998). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York, Guilford Press.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.‏
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28(4), 563-575.‏
Magner, N., Welker, R. B., Campbell, T. L. (1996). Testing a model of cognitive budgetary participation -processes in a latent variable structural equations framework. Accounting and Business Research, 27(1), 41-50.
Maitlis, S., & Christianson, M. (2014). Sensemaking in organizations: Taking stock and moving forward. Academy of Management Annals, 8(1), 57-125.
Nunnaly, J. (1978). Psychometric theory, New York: McGraw-Hill.
Shultz, K. S., Whitney, D. J., & Zickar, M. J. (2013). Measurement theory in action: Case studies and exercises. Routledge
Taylor, J. R., & Van Every, E. J. (2010). The situated organization: Case studies in the pragmatics of communication research. Routledge.
Tenenhaus, M., Silvano, A., Vinzi, V. E. (2004). A global Goodness–of–Fit index for PLS structural equationmodeling. Available in: https://pdfs.semanticscholar.org/cfdb/0d4ec08d6eb4721787c 795c092b36cb3805f.pdf.
Waltz, C. F., & Bausell, B. R. (1981). Nursing research: design statistics and computer analysis. (1st ed.): Davis FA.‏
Weick, K. E. (1995). Sensemaking in organizations (Vol. 3). Sage.
Weick, K. E. (2001). Making sense of the organization (vol. 1). Malden, MA: Blackwell Publishers.
Weick, K. E. (2010). Reflections on enacted sensemaking in the Bhopal disaster. Journal of Management Studies, 47(3), 537-550.
Weick, K. E. (2012). Organized sensemaking a commentary on processes of interpretive work. Human Relations, 65(1), 141-153.
Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., &Obstfeld, D. (2005). Organizing and the process of sensemaking. Organization science, 16(4), 409-421.‏
Werts, C.E., Linn, R.L., Jöreskog, K.G. (1974). Intraclass Reliability Estimates: Testing Structural Assumptions. Journal of Educational and Psychological Measurement, 34(1).
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 33(1), 177-195.‏