دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-232 
11. واکاوی نقش داستان‌سراییِ سازمانی در توسعۀ منابع انسانی؛ کنکاشی در ادبیات پژوهشی

صفحه 181-218

علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ آرین قلی پور