دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 393-552