دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 533-570 
طراحی و تبیین الگوی اثربخش نظام اداری ایران

صفحه 591-616

10.22059/jipa.2017.62178

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


ارائۀ چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز

صفحه 691-710

10.22059/jipa.2017.62183

مجتبی محمدنژاد شورکایی؛ سیدرضا سیدجوادین؛ محمدعلی شاه حسینی؛ عباسعلی حاج کریمی