بررسی عوامل فردی مؤثر بر قصد ترک شغلِ کارکنان ادارۀ کل آموزش و پرورش استان کردستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه‎ریزی درسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس‎ارشد MBA، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 مقالۀ حاضر به بررسی عوامل فردی مؤثر بر قصد ترک شغل می‎پردازد. جامعۀ پژوهش شامل کلیۀ کارکنان ادارۀ آموزش و پرورش استان کردستان است که از این جامعه 148 نفر برای نمونۀ آماری به‎صورت تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش مدل‎یابی معادلات ساختاری است. برای تعیین پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد که این مقدار برای تمام پرسشنامه‎ها بیشتر از 75/0 به‎دست آمد و نشان داد ابزارهای پژوهش پایایی مناسبی دارند. داده‎ها در دو سطح توصیفی و استنباطی به‎کمک نرم‎افزارهای LISREL وSPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد: 1. متغیرهای رقابت‎پذیری، خوداثربخشی و تلاش بر عملکرد کارکنان، در سطح 01/0 درصد معنادار هستند؛ 2. متغیرهای خود اثربخشی و تلاش بر رضایت شغلی کارکنان در سطح 01/0 دارای اثر معنادار هستند؛ 3. متغیرهای عملکرد و رضایت شغلی بر قصد ترک شغل در سطح 01/0 درصد معنادار هستند و 4. مدل ساختاری بین متغیرها برازش مناسبی (94/0 = GFI؛ 031/0 = RMSEA؛ 92/0 = AGFI) دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

iThe investigation of the individual factors on turnover intention of employees in education administration of Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Taleghani 1
  • Jamal Abdolmaleki 2
  • Ali Ghafari 3
چکیده [English]

In this article we are going to investigate effect of factors effect turnover intention. Population is all of employees of education administration of Kurdistan Province and sample includes 140 people of this population which were selected randomly. Competitiveness questionnaire of Brown et al.(1198), self efficacy of Jones (1986), effort of Brown and Leigh(1996), performance of Babin and Boles(1998), job satisfaction of Hartline and Ferrell(1996), turnover intention of Hartline and Allen(2000) were used to aggregate data. We took advantage factor analysis for validity of instruments. LISREL and SPSS were used to data analysis. Results show that competitiveness, self efficacy and effort have meaningful effect on performance; self efficacy and effort have meaningful effect on job satisfaction; performance and job satisfaction have meaningful effect on turnover intention and finally structural model between variables was desirable (GFI: 0.94, AGFI: 0.92 and RMSEA: 0.031).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Self efficacy
  • performance
  • Job satisfaction
  • Turnover intention
Babin, B. J. & Boles, J. S. (1998). Employee behavior in a service environment: A model and test of potential differences between men and women. Journal of Marketing, 62(2): 77–91.
Barrick, M. R. & Mount, M. K. (1991). The big five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. Personnel Psychology, 44(1): 1-26.
Bettencourt, L. A. & Brown, S. W. (2003). Role stressors and customer-oriented boundary-spanning behaviors in service organizations. Journal of the Academy of Marketing Science, 31(4): 394-408.
Brown, S.P. & Peterson, R. A. (1993). Antecedents and consequences of salesperson job satisfaction: Meta-analysis and assessment of causal effects. Journal of Marketing Research, 30(1): 63–77.
Brown, S. P. & Peterson, R. A. (1994). The effect of effort on sales performance and job satisfaction. Journal of Marketing, 58(2): 70–80.
Brown, S.P., Cron, W.L. & Slocum Jr, J.W. (1998). Effects of trait competitiveness and perceived intra organizational competition on salesperson goal setting and performance. Journal of Marketing, 62(4): 88–98.
Churchill Jr. G. A., Ford, N. M., Hartley, S. W. & Walker Jr, O. C. (1985). The determinants of salesperson performance: A meta_analysis. Journal of Marketing Research, 22(2): 103–118.
Gist, M. E. (1987). Self-efficacy: Implications for organizational behavior and human resources management. Academy of Management Review, 12(3): 472–485.
Hartline, M. D. & Ferrell, O. C. (1996). The management of customer-contact service employees: An empirical investigation. Journal of Marketing, 60(4): 52–70.
Johnston, M. W., Futrell, C. M., Parasuraman, A. & Sager, J. (1988).Performance and job satisfaction effects on salesperson turnover: A replication and extension. Journal of Business Research, 16(1): 67–83.
Krishnan, B.C., Netemeyer, R.G. & Boles, J.S. (2002). Self-efficacy, competitiveness, and effort as antecedents of salesperson performance. Journal of Personal Selling & Sales Management, 22(4): 285–295.
Kusluvan, S. (2003). Employee attitudes and behaviors and their roles for tourism and hospitality businesses. In S. Kusluvan (Ed.), Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality (pp. 25–50). New York: Nova Science Publishers.
Lam, T., Lo, A. & Chan, J. (2002). New employees’ turnover intentions and organizational commitment in the Hong Kong hotel industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 26(3): 217–234.
Mohr, L. A. & Bitner, M. J. (1995). The role of employee effort in satisfaction with service transactions. Journal of Business Research, 32(3): 239–252.
Wang, G. & Netemeyer, R. G. (2002). The effects of job autonomy, customer demandingness, and trait competitiveness on salesperson learning, self-efficacy, and performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 30(3): 217–228.
Wayne, J.H., Musisca, N. & Fleeson, W. (2004). Considering the role of personality in the work–family experience: Relationships of the big five to work–family conflict and facilitation. Journal of Vocational Behavior, 64(1): 108-130.
Wood, R. & Bandura, A. (1989). Social cognitive theory of organizational management. Academy of Management Review, 14(3): 361–384.
Yoon, M. H., Beatty, S. E. & Suh, J. (2001). The effect of work climate on critical employee and customer outcomes: An employee level analysis. International Journal of Service Industry Management, 12(5): 500–521.