ارائۀ مدلی به‌منظور تبیین مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های نفت و گاز با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بی‌توجهی شرکت‌های نفت و گاز به مسئولیت اجتماعی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، مشکلاتی را برای سازمان ایجاد می­کند و بر سود و موفقیت سازمان تأثیر می­گذارد؛ بنابراین، با توجه به مزایای مسئولیت اجتماعی برای شرکت‌های نفت و گاز، هدف این پژوهش، تبیین مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های نفت و گاز است. برای انجام­دادن این پژوهش با بررسی جامع پژوهش و همچنین با استفاده از نظر متخصصان، هشت دستة عوامل تبیین مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های نفت و گاز شناسایی شدند. سپس با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری و با استفاده از ابزار پرسشنامه، عوامل در پنج گروه سطح‌بندی شدند. درادامه، پس از مشخص­شدن سطوح هریک از عوامل و همچنین با درنظرگرفتن ماتریس دردسترس‌پذیری نهایی، مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم می‌شود. براساس نتایج، عواملی مانند اخلاق و ارزش‌ها، پاسخگویی، نوع‌دوستی و فرهنگ سازمانی، در ارتباط با موضوع مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های نفت و گاز، اثرپذیری کمتری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A model to explain social responsibility in the oil and gas companies using interpretive structural modeling (ISM)

نویسندگان [English]

 • Reza Seyyed Javadin 1
 • Mahdi Hashemi 2
 • Omid Mahmoudian 2
چکیده [English]

Many of the behaviors and actions of managers and employees, by moral values. Due to lack of work ethic and responsibility in the management of organizations, societies like Iran could create problems for large organizations..Social responsibility is examined in this paper, using eight experts explain the factors of social responsibility in the oil and gas companies were identified. Then, using interpretive structural modeling techniques of the five levels, was Sth‌Bndy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Culture
 • Culture
 • Social Responsibility
 1. Mandal, A. & Deshmukh, S.G. (1994). Vendor selection using interpretive structural modelling (ISM). International Journal of Operations & Production Management, 14(6): 52-59.
 2. Carroll, A. B. (2004). The four faces of corporate citizenship. Business and Society Review, 100(1): 1- 7.
 3. Carroll, A. B. (2009). A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of Management Review, 4: 497- 505.
 4. Carroll, A. B. (2011). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons Jul- Aug: 34(4): 39-48.
 5. Charan, P., Shanka, R. & Baisya, R. (2008). Analysis of interactions among the variables of supply chain performance measurement system implementation. Business Process Management, 14(4): 512-529.
 6. Cherry, A. A. (2000). Testing the effects of social accounting information on desision making and attitudes: A laboratory experiment, University of California-Los Angeles.
 7. Cochius, T. (2006). Corporate social responsibility in dutch smes- motivations and CSR stakeholders. Department of Organization and Strategy. Maastricht, Maastricht.
 8. Harrison, J. S. & R. E. Freeman (2010). Stakeholders, social responsibility and performance: empirical evidence and theoretical perspectives. Academy of Management Journal, 42(5): 479- 485.
 9. Hay, R. & E. Gray (2009). Social responsibilities of business managers. Academy of Management Journal, 17(1): 135- 143.

10. Hess, D. (2006). Reguulation corporate social performance- a new look at social accounting, auditing and reporting. Business Ethics Quarterly, 11(2): 307-330.

11. Hopkins W. E., (2001). Diversity and organizational applreformance, Routledge, Ny.

12. Mandal, A. & Deshmukh, S. (1994). Vendor selection using interpretive structural modeling (ISM). International Journal of Operations & Production Management, 14(6):52-59.

13. Norman, W. & MacDonald, C. (2009). Getting to the bottom of triple bottom- line. Business Ethics Quarterly March, 1(1): 1-19.

14. O’Dwyer, B. (2009). Stakeholder democracy- challenges and contributions from social accounting. Business Ethics: A European Review, 14(1): 28-41.

15. Poesche (2002). Agile Manufacturing Straegy & Business Ethics. Journal of Business Ethics, 38(4): 307- 326.

16. Richmond, B. J., et al. (2008). Social Accounting for Nonprofits-Two Models. Nonprofit Management & Leadership, 13(4): 308-324.

17. Wood, D. J. (2009). Corporate Social Performance Revisited. Academy of Management Review, 16(4):691- 718.

18. Rus, C. L. & Chiric, S. (2014),RusLearning organization and social responsibility in Romanian higher education institutions, Procedia - Social and Behavioral Sciences 142 (2014) 146 – 153

19. Silva. P. & Yarlagadda, P.K.D.V. (2014) Complete and competent engineers: A coaching model to developing holistic graduates, Proceedings of 5th World Congress on Educational Sciences, Feb 5th-8th 2013, Rome, Italy.

 

20. Jenkins, H. (2014). A ‘business opportunity’model of corporate social responsibility for small and medium sized enterprises. Business Ethics: A European Review, 18(1): 21-36.