دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، دی 1390، صفحه 1-200 
طراحی مدل فرهنگ سازمانی شایسته برای شرکت‌های مشتری‎محور

صفحه 57-74

حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی؛ حسین خنیفر؛ فائزه حیدری


ارایه مدل برنامه‌ریزی خطی با رویکرد استوار برای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد(PBB)

صفحه 93-120

عادل آذر؛ آمنه خدیور؛ محمدرضا امین ناصری؛ علی اصغر انواری رستمی