مدل شایستگی مدیران دولتی ایران ( بر اساس صحیفه امام (ره)) رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاست¬گذاری در بخش عمومی، دانشگاه تربیت¬مدرس ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس ، ایران

3 استاد گروه مدیریت دانشگاه شهید بهشتی ، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف دستیابی به مدل شایستگی مدیران دولتی ایران طراحی شد. بنابراین برای دستیابی به مدلی دقیق و علمی از آن، روش استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. در جریان پژوهش با انتخاب 22 جلد متن صحیفه امام (ره)، به مثابه یکی از غنی‌ترین منابع موجود برای طراحی مدل شایستگی مدیران دولتی ایران مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت. ابتدا بر اساس رویکرد استراتژی نظریه داده بنیاد در مرحله اول، یعنی کدگذاری باز، 22 جلد متن صحیفه امام (ره) کدگذاری شده است و در مرحله بعد، از طریق کدگذاری محوری پس از احصاء طبقات اصلی و فرعی، مدل شایستگی مدیران دولتی ایران بر اساس صحیفه امام (ره) ارایه شده است. پس از مراجعه به صاحبنظران و خبرگان متخصص در رشته‌های علمی گوناگون، ضمن اصلاح و تعدیل مدل گفته شده، مدل شایستگی مدیران دولتی ایران طراحی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competency Model of Iranian Public Administers: Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Roya Asadifard 1
  • Ahmad ali Khaef Elah 2
  • ali rezaeiyan 3
چکیده [English]

This study aimed to achieve public administers competency model was designed. Therefore, to achieve a precise model with the scientific method, the Grounded Theory strategy was used. During the study selected 22 Volume of Imam's shire, as one of the richest resources competency model for the design of public administers and research were investigated. First approach based on the Grounded Theory strategy at first, is open coding, 22 volumes Shire Imam were open coding and then through the axial coding of the main Categories and sub-categories, public administers competency model based on Shire Imam were presented. Referred to the experts and professional experts in various scientific fields, while modifiable model above, public administers competency model was designed. Main Categories of the model are "being Islamic ", "people being", "serving", inattention to self-interest "," responsibility", "accountability", and" personal competencies "and the seven sub-category are included in total public administers competency model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Axial Coding
  • Competency
  • Competency Management
  • grounded theory strategy
  • Open Coding
  • Selective Coding