دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 1-186 (بهار و تابستان) 
رسانه و سقف شیشه‎ای: تبیین نقش تلویزیون در ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی جامعه

صفحه 1-18

حبیب ابراهیم پور؛ امیر حسین مکبری؛ داوود ریواز؛ طاهر روشندل اربطانی


بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در صنعت خودروی ایران

صفحه 19-52

مهدی ابزری؛ علی شائمی؛ هوشنگ طالبی؛ سعید عبدالمنافی


ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای مقالات موجود در ISI

صفحه 127-274

حسن عابدی جعفری؛ علی اصغر پورعزّت؛ مجتبی امیری؛ فاطمه دلبری راغب