تدوین الگوی توسعه رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه‌های کشوردر راستای تعدیل بیگانگی شغلی ) مورد مطالعه: دانشگاه پیام‌نور (

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 استاد دانشکده روانشناسی و علوم¬تربیتی دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این پژوهش پیرامون تعدیل بیگانگی شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور با بهره‌گیری از مؤلفه‌های رهبری تحول-آفرین، فرهنگ سازمان و ساختار سازمانی انجام شده است. در پژوهش حاضر، جامعه‌ی آماری مجموعه کارکنان علمی و اداری دانشگاه در کلیه واحدها، مراکز، استان‌ها و سازمان مرکزی و نمونه آماری متشکل از 218 نفر از بین آنان بوده است. جهت بررسی میزان بیگانگی شغلی از مدل سیمن و همکاران، فرهنگ سازمانی دانشگاه از پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAQ) ساشکین، ساختار سازمانی از الگوی رابینز و رهبری تحول-آفرین از پرسشنامه رهبری تحول‌آفرین(TLI) شرایم شیم استفاده شده است. پژوهش انجام گرفته از نظر نوع داده‌های گردآوری شده، توصیفی(غیرآزمایشی) از نوع همبستگی است. برای آزمون فرضیه‌های موجود نیز از آزمون مدل تحلیل مسیر پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، برخلاف تئوری‌های موجود، رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه پیام‌نور بر روی بیگانگی شغلی اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparing a Model for development of the Transformational leadership in the Universities, concerning the modification of the self –estrangement in business. (Case: Payam e Nur University)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saied taslimi 1
  • abbas bazargan 2
  • Mohammad Musakhani 3
  • Hassan Alvedari 4
چکیده [English]

This research is concerned about the modification of work alienation of personnel at the payam e Nur University. In order to measure the research constructs, this study has used several instruments such as Siman’s model for work alienation, Organizational Culture Assessment Questionnaire (OCAQ), Robbins’s model for organizational structure and Transformational Leadership Inventory (TLI). This study is a descriptive research according to gathered data type. Beside, the research route analysis model test is used for testing hypothesis. Results & findings of research reveals that contrary to current theories, the transformational leadership, in payam e nur university has a positive & significant effect on the work alienation and transformational leaders by organizational structure and culture constructs which play mediator role in this study, can modify work alienation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Organizational structure
  • Transformational Leadership
  • work alienation