بررسی دیدگاه مدیران ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب نسبت به رهبری تحول‌گرا

نویسندگان

1 1.عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

مطالعات نشان داده، رهبری عامل مهمی در ایجاد تغییردر مؤسسات آموزش عالی است. رهبران تحول‌گرا با تعیین جهات وا هدف دقیق و روشن، برمبنای بهبود مستمر، تغییرات و چالش‌ها را مدیریت می‌کنند و از عوامل مهم تأثیرگذار بر اجرای برنامه‌های مدیریت کیفیت و از عوامل اصلی موفقیت سازمانی به‌شمار می‌روتد. این مقاله به بررسی دیدگاه رهبران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب نسبت به رهبری تحول‌گرا می-پردازد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع توصیفی بوده و داده‌های آن با آزمون کای دوتجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد، مدیران ارشد این دانشگاه دیدگاه مثبتی نسبت به نظرخواهی و تسهیم اطلاعات با اعضای هیئت علمی ندارند که این امر بیانگر آن است که دانشگاه در این حوزه‌ها نیازمند بهبود است. در پایان نیز براساس هدف مطالعه پیشنهادهای کاربردی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on senior leader’s perception of transformational leadership style, case study (south unit of Azad universities)

نویسندگان [English]

  • Davood Salmani 1
  • nasrin nikfal azar 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate leadership behavior style that will result to success organizational improvement and effective management through implementing strategic initiatives in leadership behavior. There are few leadership studies in Iranian Private higher education institutions which examined transformational leadership behavior.
Data for study were collected using the Malcom Baldrige and Efqm leadership questionnaires. Based on models leadership is one of the critical success factor for successful implementation of Total quality management and sustaining continuous improvement not only on profit making organizations, but also in non profit service organizations such as universities. The result of this study shows that university is lagging behind in two dimensions of transformational leadership named sharing information with member of faculties and asking what they think.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous improvement
  • quality management
  • Transformational Leadership
  • University