دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، 1399 
1. واکاوی ابعاد اشتیاق کارکنان و عوامل برانگیختن آن در پرتو رهنمودهای قرآنی

صفحه 1-23

حسین دامغانیان؛ میثم لطیفی؛ عباسعلی رستگار؛ وحید نجفی کلیانی


6. ارائه مدل سبک رهبری زنان در پست‌های مدیریتی بخش عمومی با تأکید بر نقش فرهنگ ملی

صفحه 117-141

ُسمیرا نجارزاده آرانی؛ عباس نرگسیان؛ مجتبی امیری؛ خدیجه سفیری