تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار کاری نوآورانه در بخش دولتی ایران: تحلیل نقش میانجی انگیزه خدمت عمومی و نقش تعدیلگر مهارت سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان ایران.

3 استادیار، گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش قصد دارد تأثیر رهبری خدمتگزار را بر رفتار کاری نوآورانه بررسی کرده و نقشی را که انگیزه خدمت عمومی و مهارت سیاسی به‌عنوان میانجی و تعدیلگر در رابطه بین این دو متغیر ایفا می‌کنند، آشکار کند.
روش: در این پژوهش توصیفی جامعه آماری متشکل از کارکنان متخصص شاغل در سطوح استانی سازما‌ن‌های دولتی در سراسر ایران است. با توجه به اینکه حجم نمونه 384 نفر است، در مجموع 480 پرسش‌نامه بین پاسخ‌گویانی که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای انتخاب شدند، توزیع شده و 395 پرسش‌نامه جمع‌وریآ‌آوری شد. ابزار سنجش این پژوهش چهار پرسش‌نامه استاندارد بودند که روایی و پایایی آنها در آزمون‌های انجام‌شده به تأیید رسید.
یافته‌ها: نتایج مدل‌یابی معادله‌های ساختاری نشان داد که رهبری خدمتگزار بر انگیزه خدمت عمومی و رفتار کاری نوآورانه اثر مثبت و مستقیم دارد. به‌علاوه، نقش انگیزه خدمت عمومی به‌عنوان میانجی و نقش مهارت سیاسی به‌عنوان تعدیلگر، در رابطه بین رهبری خدمتگزار و رفتار کاری نوآورانه به تأیید رسید.
نتیجه‌گیری: این پژوهش علاوه بر برخی نوآوری‌ در توسعه تئوری، برای بخش دولتی ایران برخی دستاوردهای کاربردی دارد. از جنبه کاربردی، این پژوهش، شناختی از وضعیت متغیرهای پژوهش و روابط بین آنها ارائه کرده است که می‌توان آن را مبنای برنامه‌ریزی مدیران سطح عالی برای افزایش سطح رفتار کاری نوآورانه کارکنان در سازما‌ن‌های دولتی ایران قرار داد. مبتنی بر یافته‌ها، در این برنامه‌ریزی باید به‌صورت هم‌زمان ارتقای سطح مهارت سیاسی کارکنان و افزایش سطح اجرای مؤلفه‌های رهبری خدمتگزار توسط مدیران مد نظر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Servant Leadership on Innovative Work Behavior in the Public Sector of Iran: Analyzing the Mediating Role of Public Service Motivation and the Moderating Role of Political Skill

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Askaripoor 1
  • Mohammad Hossein Motaghi Pisheh 2
  • Ayyub Sheikhy 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Literature and Humanities, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Literature and Humanities, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Statistics, Faculty of Mathematics and Computer, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Objective:The purpose of this study is to examine the impact of servant leadership on innovative work behavior and to reveal the role that public service motivation and political skill play as mediator and moderator in the relationship between these two variables.
Methods: In this descriptive study, the statistical population consisted of specialist staff working in provincial levels of governmental organizations throughout Iran. Given that the sample size is 384, a total of 480 questionnaires were distributed among the respondents who were selected through two-stage cluster sampling and 395 questionnaires were collected. The instrument of this study was 4 standard questionnaires whose validity and reliability were confirmed in the tests.
Results: The results of structural equation modeling analysis showed that servant leadership has a positive and direct effect on public service motivation and innovative work behavior. In addition, the role of public service motivation as mediator and the role of political skill as moderator in the relationship between servant leadership and innovative work behavior were confirmed.
Conclusion: In addition to some innovations in theory development, this research has some practical implications for the public sector in Iran. From the practical point of view, this study provides an understanding of the status of research variables and the relationships between them. This recognition can be the basis for senior executives planning to enhance the level of innovative employee behavior in government agencies in Iran. Based on the findings, this planning should focus on enhancing the level of political skill of staff as well as increasing the level of implementation of servant leadership components by managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Servant leadership
  • Innovative Work Behavior
  • Public Service Motivation
  • political skill
  • Public Sector of Iran
حسنی سعدی، محمدرضا؛ راد، عباس (۱۳۹۵). تأثیر رهبری خدمتگزار بر خلق مزیت رقابتی پایدار با تأکید بر نقش واسطه رفتارهای نوآورانه (مورد مطالعه: شرکت‌های بیمه استان کرمان)، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، ایتالیا ـ رم.
رهنورد، فرج‌الله؛ علی‌پور، حسین؛ دهدار، فرزین؛ خلیلی، حیدر (1398). چارچوب رابطه حکومت و مردم در ایران: رویکرد نهادی. مدیریت دولتی، 11(1)، 27-46.
عباسی، طیبه؛ طالقانی، غلامرضا؛ رجب‌زاده، سمیه (1394). تبیین ارتباط توانمندسازی کارکنان با نوآوری در خدمات عمومی با تأکید بر تعلق‌ خاطر کاری. مدیریت دولتی، 7(4)، 743-764.
فیضی، طاهره؛ رضایی، سیاوش (1396). مبانی مدیریت دولت. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
قلی‎پور، آرین؛ پورعزت، علی‌اصغر؛ حضرتی، محمود (1388). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی. مدیریت دولتی، 1(2)، 103-118.
محمدزاده سلطانمرادی، هادی؛ فیضی، طاهره؛ گرامی‌پور، مسعود؛ یداللهی، مهدی (1398). تبیین و آسیب‌شناسی الگوی جاری مدیریت دولتی در ایران. مدیریت دولتی، 11(1)، 1-36.
میرمحمدی، سید محمد؛ حسن‌پور، اکبر (1390). نظام اداری ایران: تحلیلی بر مشکلات و چالش‌ها. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 2(4)، 9-22.
 
References
Abbasi, T., Taleghani, G., Rajabzade, S. (2016) Psychological Empowerment and public services innovation; with emphasise employee engagement. Journal of Public Administration, 7(4), 743-764. (in Persian)
Ahearn, K. K., Ferris, G. R., Hochwarter, W. A., Douglas, C., & Ammeter, A. P. (2004). Leader political skill and team performance. Journal of Management, 30(3), 309-327.
Alonso, P., & Lewis, G. B. (2001). Public service motivation and job performance: Evidence from the federal sector. The American Review of Public Administration, 31(4), 363-380.
Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in Organizational Behavior, 10(1), 123-167.
Anderson, N. R., De Dreu, C. K. W., & Nijstad, B. A. (2003). The routinization of innovation research: A constructively critical review of the state-of-the-science. Journal of Organizational Behavior, 25, 147-174.
Bos-Nehles, A., Bondarouk, T., & Nijenhuis, K. (2017). Innovative work behaviour in knowledge-intensive public sector organizations: the case of supervisors in the Netherlands fire services. The International Journal of Human Resource Management, 28(2), 379-398.
Brennan, G., & Buchanan, J. M. (1985). The Reason of Rules. Constitutional Political Economy. Cambridge Cambridge University Press.
Bysted, R., & Hansen, J. R. (2015). Comparing public and private sector employees’ innovative behaviour: Understanding the role of job and organizational characteristics, job types, and subsectors. Public Management Review, 17(5), 698-717.
Cai, W., Lysova, E., Khapova, S., & Bossink, B. (2018). The effects of servant leadership, meaningful work and job autonomy on innovative work behavior in Chinese high-tech firms: A moderated mediation model. Frontiers in Psychology, 9.
Caillier, J. G. (2014). Toward a better understanding of the relationship between transformational leadership, public service motivation, mission valence, and employee performance: A preliminary study. Public Personnel Management, 43(2), 218-239.
Caillier, J. G. (2016). Does public service motivation mediate the relationship between goal clarity and both organizational commitment and extra-role behaviours? Public Management Review, 18(2), 300-318.
Cropanzano, R., & Mitchell, M. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of Management, 31, 874–900.
Damanpour, F., & Schneider, M. (2009). Characteristics of innovation and innovation adoption in public organizations: Assessing the role of managers. Journal of Public Administration Research and Theory, 19(3), 495–522.
Eva, N., Robin, M., Sendjaya, S., Van Dierendonck, D., & Liden, R. C. (2019). Servant leadership: A systematic review and call for future research. The Leadership Quarterly, 30, 111-132.
Ferris, G. R., Berkson, H. M., Kaplan, D. M., Gilmore, D. C., Buckley, M. R., & Hochwarter, W. A. (1999). Development and initial validation of the political skill inventory. Paper presented at the the 59th annual national meeting of the Academy of Management, Chicago.
Ferris, G. R., Davidson, S. L., & Perrew´e, P. L. (2005). Political Skill at Work: Impact on Work Effectiveness. CA: Davies-Black.
Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., & Frink, D. D. (2005). Development and validation of the political skill inventory. Journal of Management, 31(1), 126-152.
Fredrickson, B. L. (2004). The broaden-and-build theory of positive emotions. The Royal Society, 359, 1367–1137.
Feyzi, T., Rezaei, S. (2017). The Fundamentals of Public Administration. Tehran: Payame Noor University Press. (in Persian)
Getz, I., & Robinson, A. G. (2003). Innovate or Die: Is that a Fact? Creativity and Innovation Management, 12(3), 130-136.
Gholipour, A., Pourezzat, A.A., Hazrati, M. (2009). The investigation of Servant Leadership on Organizational Trust and Empowerment in Public Organizations. Journal of Public Administration, 1(2), 103-118. (in Persian)
Graham, J. W. (1991). Servant-leadership in organizations: Inspirational and moral. The Leadership Quarterly, 2(2), 105-119.
Greenleaf, R. K. (1970). The Servant as Leader. Indianapolis: The Robert K. Greenleaf Center.
Greenleaf, R. K. (1977). Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness. New York: Paulist Press.
Hassani Saadi, M.R., & Raad, A. (2016). The Effects of Servant Leadership on Creating Sustainable Competitive Advantage With Emphasis on Mediator Role of Innovative Behaviors (Case Study: Kerman Insurance Companies). 3rd International Conforance on Modern Reseaech in humanitie, Rom-Italy. (in Persian)
Hochwarter, W., Ferris, G. R., Gavin, M. B., Perrew´e, P. L., Hall, A. T., & Frink, D. D. (2007). Political skill as neutralizer of felt accountability-job tension effects on job performance ratings: A longitudinal investigation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 102, 226-239.
Hwang, S.-K. (2016). The Effects of Servant Leadership on Organizational Identification and Innovative Behavior. Journal of the Korea Safety Management and Science, 18, 191-201.
Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort-reward fairness and innovative work behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(3), 287-302.
Kerr, S., & Jermier, J. M. (1978). Substitutes for leadership: Their meaning and measurement. Organizational Behavior and Human Performance, 22, 375–403.
Klijn, M., & Tomic, W. (2010). A review of creativity within organizations from a psychological perspective. Journal of Management Development, 29(4), 322-343.
Lee, A., Lyubovnikova, J., Tian, A. W., & Knight, C. (2019). Servant leadership: A meta-analytic examination of incremental contribution, moderation, and mediation. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 93, 1-44.
Liden, R. C., Wayne, S. J., Meuser, J. D., Hu, J., Wu, J., & Liao, C. (2015). Servant leadership: Validation of a short form of the SL-28. The Leadership Quarterly, 26(2), 254-269.
Liden, R. C., Wayne, S. J., Zhao, H., & Henderson, D. (2008). Servant leadership: Development of a multidimensional measure and multi-level assessment. The Leadership Quarterly, 19(2), 161-177.
Liu, B., Hu, W., & Cheng, Y.-C. (2015). From the west to the east: Validating servant leadership in the Chinese public sector. Public Personnel Management, 44(1), 25-45.
Liu, B., Perry, J. L., Tan, X., & Zhou, X. (2018). A cross-level holistic model of public service motivation. International Public Management Journal, 21(5), 703-728.
Mintzberg, H. (1985). The organization as political arena. Journal of Management Studies, 22(2), 133-154.
Mirmohammadi, S.M, & Hasanpoor, K. (2012). Administative system of Iran: The problems and challenge. Journal of Public Administration Perspective, 2(4), 9-22. (in Persian)
Mohammadzadeh Soltanmoradi, H., Feizy, T., Geramipour, M., Yadollahi, M. (2019). Explanation and Pathology of the Current Pattern of Public Administration in Iran. Journal of Public Administration, 11(1), 1-26.(in Persian)
Neubert, M. J., Hunter, E. M., & Tolentino, R. C. (2016). A servant leader and their stakeholders: When does organizational structure enhance a leader's influence? The Leadership Quarterly, 27(6), 896–910.
Neubert, M. J., Kacmar, K. M., Carlson, D. S., Chonko, L. B., & Roberts, J. A. (2008). Regulatory focus as a mediator of the influence of initiating structure and servant leadership on employee behavior. Journal of Applied Psychology, 93, 1220–1233.
Neumann, O., & Ritz, A. (2015). Public service motivation and rational choice modelling. Public Money & Management, 35(5), 365-370.
Panaccio, A., Henderson, D. J., Liden, R. C., Wayne, S. J., & Cao, X. (2015). Toward an understanding of when and why servant leadership accounts for employee extra-role behaviors. Journal of Business and Psychology, 30(4), 657-675.
Perry, J., & Wise, L. (1990). The motivation bases of public service. Public Administration Review, 50, 367-373.
Perry, J. L., Hondeghem, A., & Wise, L. R. (2010). Revisiting the motivational bases of public service: Twenty years of research and an agenda for the future. Public Administration Review of General Psychology, 70, 681-690.
Perry, J. L., & Hondeghem, A. (2008). Building theory and empirical evidence about public service motivation. International Public Management Journal, 11(1), 2-12.
Rahnavard, F., Alipour, H., Dehdar, F., Khalili, H. (2019). The Framework of Government-Citizen Relationship in Iran: An Institutional Approach. Journal of Public Administration, 11(1), 27- 46. (in Persian)
Rasheed, A., & Lodhi, R. N. (2015). Relationship between sercant leadership and employee innovative work behavior: Role of work engagement as medeator Science International, 27(5), 4681-4686.
Ritz, A., Neumann, O., & Vandenabeele, W. (2016). Motivation in the Public Sector. In T. R., D. Klassen, & T. J. L. Cepiku (Eds.). The Routledge Handbook of Global Public Policy and Administration.
Schwarz, G., Newman, A., Cooper, B., & Eva, N. (2016). Servant leadership and follower job performance: The mediating effect of public service motivation Public Administration, 94(4), 1025-1041.
Shim, D. C., & Park, H. H. (2019). Public service motivation in a work group: Role of ethical climate and servant leadership. Public Personnel Management, 48(2), 203-225.
Spears, L. C. (1995). Reflections on Leadership: How Robert K. Greenleaf's Theory of Servant-leadership Influenced Today's Top Management Thinkers. New York: John Wiley and Sons.
Tuan, L. T. (2016). How servant leadership nurtures knowledge sharing: The mediating role of public service motivation. International Journal of Public Sector Management, 29(1), 91-108.
Yazdanshenas, M. (2014). Designing a conceptual framework for organizational entrepreneurship in the public sector in Iran. Iranian Journal of Management Studies, 7(2), 365-390.
Xerri, M. J., & Brunetto, Y. (2013). Fostering innovative behaviour: the importance of employee commitment and organisational citizenship behaviour. The International Journal of Human Resource Management, 24(16), 3163-3177.