تببین فرایند شکل‌گیری قابلیت شبکه‌ای در سازمان‌های دولتی فعال در پنجره واحد تجاری ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه مجازی نور طوبی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در عصر حاضر، شبکه‌سازی و همکاری بین سازمان‌های دولتی، عامل مهمی برای ارائه خدمات یکپارچه است که در واقع باعث می‌شود که ارزش عمومی و طراحی سرویس از دیدگاه شهروندان ایجاد شود. برای این منظور، سازمان‌های دولتی به قابلیت جدیدی با عنوان قابلیت شبکه‌ای نیاز دارند. هدف این پژوهش، مدل‌سازی فرایند شکل‌گیری قابلیت شبکه‌ای در سازمان‌های دولتی فعال در پنجره واحد تجاری ایران است.
روش: در اجرای این پژوهش کیفی، از نظریه برخاسته از داده با روش اشتراوس و کوربین استفاده شده و به‌منظور تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، مستندها و صورت‌جلسه‌های پروژه پنجره واحد تجاری، کدگذاری سه‌مرحله‌ای باز، محوری و انتخابی انجام شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش برای شکل‌گیری قابلیت شبکه‌ای 35 مفهوم، 13 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شناسایی شدند که در 5 سطح تحلیل، شامل سطوح شبکه، محیط، بین سازمانی، تکنولوژیکی و سازمانی دسته‌بندی شده‌اند. در انتها، 5 گام اجرایی برای شکل‌گیری قابلیت شبکه‌ای و 6 فرضیه اصلی و 12 فرضیه فرعی برای اجرای پژوهش‌های آتی پیشنهاد شد.
نتیجه‌گیری: مدل نظری پیشنهادی نشان می‌دهد که انگیزه‌های درونی و بیرونی شرایط علّی ایجاد قابلیت شبکه‌ای بوده و ابعاد توسعه قابلیت شبکه‌ای در سازمان‌های دولتی نیز هم دربردانده قابلیت‌های درونی و هم قابلیت‌های بین سازمانی هستند. شرایط محیطی دور و نزدیک جزء شرایط زمینه‌ای اثرگذار بر توسعه قابلیت شبکه‌ای بوده است. همچنین ویژگی حاکمیت شبکه و معماری فناوری اطلاعات شبکه جزء شرایط مداخله‌گر مؤثر بر توسعه قابلیت شبکه‌ای است. بر اساس مدل نظری پیشنهادی، در سطح بلوغ سازمان‌های ایرانی، سازوکار‌ها عبارت‌اند از ادغام و تعامل‌پذیری پویا و راهبردها نیز عبارت‌اند از ارتباط‌ها و همکاری. در نهایت پیامدهای حاصل از توسعه قابلیت شبکه‌ای سازمان شامل ایجاد مزایا برای شهروندان، سازمان‌ها و متولیان شبکه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Process of Forming a Network Capability in Governmental Organizations in the Case of Iran Single Window for Trade Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Ayoub Mohammadian 1
  • Maryam Khodadad Beromy 2
1 Assistant Prof., Department of IT Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MSc., Department of Information Technology Engineering, Nooretouba Virtual University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: In the present era, networking between government agencies has become an important factor in delivering integrated services that actually create public value and service design from the citizens' point of view. To this end, government agencies need a new capability called network capability. The purpose of this study is to model the process of forming network capabilities in government agencies active in the Iranian single window.
Methods: In this qualitative study, grounded theory was used based on Strauss and Corbin method and in order to analyze the data obtained from interviews, documentation, and minutes of the single window project, a three-stage open, axial and selective coding method was used.
Results: In this study, 35 concepts, 13 subcategories and 6 main categories were identified to form the network capability, which were classified into five levels of analysis including network, environment, inter-organizational, technological and organizational levels. In addition, five steps were proposed to form the network capability as well as six main hypotheses and twelve sub-hypotheses for future research.
Conclusion: The proposed theoretical model shows that internal and external motivations are the causal conditions for building network capability and the dimensions of network capability in government organizations include both internal capabilities and interorganizational capabilities. Macro and micro environmental conditions have been one of the influential underlying conditions for network capability development. Also, the characteristics of network governance and network information technology architecture are among the intervening conditions affecting the development of network capability. According to the proposed theoretical model, at the maturity level of Iranian organizational mechanisms are: integration and dynamic interoperability and strategies are communication and cooperation. Finally, the implications of developing network capability for network governers, organizations, and policymakers have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network capability
  • Integrated Service Delivery
  • Inter-Organizational Networks
  • Digital Government
  • Single window
دقتی، عادله؛ یعقوبی، نورمحمد؛ کمالیان، امین رضا؛ دهقانی، مسعود (1398). ارائه الگوی توسعه مرحله‌ای حکمرانی شبکه‌ای با استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت دولتی، 11(2)، 230-203.
صفری دشتکی، محمد؛ زارع، رضا؛ نیک‎بخش، محمد علی (1397). تبیین عوامل ساختاری مؤثر بر شکل‌گیری شبکه‌های خط‌مشی (مطالعه موردی: نظام کارآفرینی ایران). مدیریت دولتی،10(1)، 109-136.
فیضی، طاهره؛ رضایی، سیاوش (1396). مبانی مدیریت دولتی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
محمدزاده سلطانمرادی، هادی؛ فیضی، طاهره؛ گرامی‎پور، مسعود؛ یداللهی، مهدی (1398). تبیین و آسیب‌شناسی الگوی جاری مدیریت دولتی در ایران. مدیریت دولتی، 11(1)، 1- 26.
 
References
Allah, A. F., Cheikhi, L., Qutaish, R. A., & Idri, A. (2014). E-government maturity models: A comparative study. International Journal of Software Engineering and Applications, 5(3), 71–91.
Ask, A., & Gronlund, A. (2008). Implementation challenges: competting struictures when new public managment meets egovernment. Electronic government: 7 international conference, EGOV. Turin, Italy.
 Äyväri, A., Moller, K. (2008). Understanding relational and network capabilities - a critical review. 24th IMP-conference in Uppsala, Sweden.
Baraldia, E., & Nadinc, G. (2006). The challenges in digitalising business relationships. The construction of an IT infrastructure for a textile-related business network. Technovation, 26(10), 1111–1126.
Bélanger, F., Carter, L. (2012). Digitizing Government Interactions with Constituents: An Historical Review of E-Government Research in Information Systems. Journal of the Association for Information Systems, 13(5), 363-394.
Beynon, D. (2007). Models for e-government. Transforming government: people, process and policy, 1(1), 7-28.
Bhuiyan, M. (2011). Public Sector eService Development in Bangladesh: Status, Prospects and Challenges. Electronic Journal of e-Government, 9 (1), 15 - 29.
Bounabat, B. (2017). From e-Government to digital Government: Stakes and Evolution Models, Electronic Journal of Information Technology, 10(1), 1-20.
Bourgon, J. (2007). Responsive, responsible and respected government: towards a new public administration theory. International review of administrative sciences, 73(1), 7-26.
Brass, D. J., Galaskiewicz, J. J., Greve, H. R., & Tsai, W.(2004). Taking stock of networks and organizations: A multilevel perspective. Academy of Management Journal, 47(6), 795-817.
Camarinha-Matos, L. M. (2009). Collaborative networked organizations: Status and trends in manufacturing. Annual Reviews in Control, 33(2), 199–208.
Camarinha-Matos, L. M., & Afsarmanesh, H. (2012). Taxonomy of collaborative networks forms: FInES Task Force on Collaborative Networks and SOCOLNET - Society of Collaborative Networks. In Roots and Wings European Commission.
Chandrasegaran, S., Badam, S. K., Kisselburgh, L., Ramani, K., Elmqvist, N. (2017). Integrating Visual Analytics Support for Grounded Theory Practice in Qualitative Text Analysis. Eurographics Conference on Visualization (EuroVis), 36(3), 201-212.
Criado, J., & Gil-Garcia, J. (2019). Creating public value through smart technologies and strategies. International Journal of Public Sector Management, 32(5), 438-450.
Dawes, S. S., Gharawi, M. A., & Burke, G. B. (2012). Transnational public sector knowledge networks: Knowledge and information. Government information quarterly, 29(1), 112-120.
Deghati, A., Yaghoubi, N.M., Kamalian, A.R., & Dehghani, M. (2019). Presenting a Phased Development Pattern of Network Governance Using a Meta-synthesis Approach. Journal of PublicAdministration, 11(2), 203-230. (in Persian)
Dunleavy, P., Bastow, S., Margetts, H., Tinkler, J. (2005). New Public Management Is Dead - Long Live Digital-Era Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 16(3), 467-494.
Fedorowicz, J., Gelinas Jr., U. J., Gogan, A. J., & Williams, C. B. (2009). Strategic alignment of participant Motivations in e-government collaborations: The Internet Payment Platform pilot. Government information quarterly, 26(1), 51-59.
Feyzi, T., Rezaei, S. (2017). The Fundamentals of Public Administration. Tehran: Payame Noor University Press. (in Persian)
Fleur van Veenstra, A., Janssen, M., & Klievink, B. (2009). Strategies for Orchestrating and Managing Supply Chains in Public Service Networks. Electronic Journal of e-Government. 7(4), 425 - 432.
Flint, D. J., Woodruff, R.B., & Fisher Gardial, S. (2002). Exploring the Phenomenon of Customers' Desired Value Changes in a Business-to-Business Context. Journal of Marketing, 66 (4), 102-117.
Gil-Garcia, J. R., Dawes, S., Pardo, T.A. (2018). Digital government and public management research: finding the crossroads. Public Management Review, 20(5), 633-646.
Institute of Policy Studies (2008). Better Connected Services for Kiwis: A Discussion Document For Managers and Front-Line Staff on Better Joining Up The Horizontal And The VerticalInstitute. ISBN: 1877347248, 9781877347245.
Janssen, M., & Kuk, G. (2007). E-government Business Models for Public Service Networks. International Journal of Electronic Government Research, 3(3), 54-71.
Juell-Skielsea, G., Lönna, C.M., Päivärintab, T. (2017). Modes of collaboration and expected benefits of inter-organizational E-government initiatives: A multi-case study. Government Information Quarterly, 34(4), 578–590.
Klueber, R., Alt, R., & Osterle, H. (2000). implementing virtual organizing in business networks: a method of inter-business networking. In Y. Malhotra, Knowledge management and virtual organizations (pp. 43-63). Idea Group Inc (IGI).
Luna-Reyes, L. F., Picazo-Vela, S. Luna, D. E., & Gil-Garcia, J. R. ( 2016). Creating Public Value through Digital Government: Lessons on Inter-Organizational Collaboration and Information Technologies. 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Koloa, HI, pp. 2840-2849. doi: 10.1109/HICSS.2016.356
Martin, E.T., Nolte, I., & Vitolo, E. (2016). The Four Cs of disaster partnering: communication. cooperation. coordination and collaboration. Disasters, 40 (4), 621-643.
Martin, S. (2003). On public managment reform. British Journal of Managment, 14(1), 79-81.
Mohammadian, A., Hassanzadeh, K., & Akhgar, B. (2010). A Framework for Identifying the Factors Affecting on IOS Development Based On System Approach. ITNG '10 Proceedings of the 2010 Seventh International Conference on Information Technology: New Generations. IEEE Computer Society Washington, DC, USA.
Mohammadzadeh Soltanmoradi, H., Feizy, T., Geramipour, M., Yadollahi, M. (2019). Explanation and Pathology of the Current Pattern of Public Administration in Iran. Journal of Public Administration, 11(1), 1-26. (in Persian)
O’Flynn, J. (2007).From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications. The Australian Journal of Public Administration, 66(3), 353-366.
Österle, H., Fleisch, E., & Alt, R. (2001). Business networking: shaping collaboration between enterprises (2nd ed.). Springer, ISBN 3540413510, 9783540413516.
Pardo, T., & Tayi, G. (2007). Interorganizational information integration: A key enabler for digital government. Government information quarterly, 24(4), 691–715.
Peng, F., Qiqi, Z., Han, Z., Ding, Y., & Fu, N. (2019). Evolution Characteristics of Government-Industry-University Cooperative Innovation Network of Electronic Information Industry in Liaoning Province, China. Springer, 29(3), 528–540.
Phuaphanthong, T., Bui, T., & Keretho, S. (2010). Harnessing Interagency collaboration in Interorganizational Systems development: lessons learned from an E-government Project for Trade and Transport facilitation. International Journal of Electronic Government Research, 6(3), 42-56.
Pilemalm, S.Lindgren, I., & Ramsell, E. (2015). Emerging forms of inter-organizational and cross-sector collaborations in e-government initiatives: Implications for participative development of information systems. Implications for participative development of information systems. Transforming Government, 10(4), 605-636.
Popp, J.K., Milward, H.B., MacKean, G., Casebeer, A., Lindstrom, R. (2014). Inter Organizational Networks: A Review of the Literature to Inform Practice. Washington, DC: IBM Center for the Business of Government.
Puron-Cid, G. (2017). From technology to social development: Applying a public value perspective to digital government in local governments in Mexico. Proceedings of the 18th Annual International Conference on Digital Government Research - dg.o’17, June.
Remali, M.Z.H., Harun, M. (2018). Malaysia National Single Window: The Enforcement Royal Malaysia Custom and Miti Liabilities on Trade System and Logistic Sector. Advances in Transportation and Logistics Research, 1(1), 935-947.
Safari Dashtaki, M., Zare, R., Nikbakhsh, M.A. (2018). Explaining the Structural Factors Influencing the Formation of Policy Networks; (A Survey on Iranian Entrepreneurship System). Journal of Public Administration, 10(1), 109 – 136. (in Persian)
Soeparmana, S., Duivenbodenb, H.V., & Oosterbaanc, T. (2009). Infomediaries and collaborative innovation: A case study on Information and Technology centered Intermediation in the Dutch Employment and Social Security Sector. Information Polity, 14(4), 261–278.
Steinfield, C., Kraut, R., & Plummer, A. (1995). The Impact Of Interorganizational Networks On Buyer-Seller Relationships. Journal of Computer-Mediated Communication,1(3), 17.
Twizeyimana, J.D. & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government – a literature review. Government Information Quarterly, 36(2), 167-178.
Veenstra, A. V. (2012). IT-induced public sector transformation. Delft: Uitgeverij BOXPress.
Weerakkodya, V., El-Haddadehb, R., Sivarajaha, U., Omarc, A., Molnar, A. (2019). A case analysis of E-government service delivery through a service chain Dimension. International Journal of Information Management, 47, 233–238.
Yang, T.-M., & Maxwell, T. A. (2011). Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra-organizational and inter-organizational success factors. Government Information Quarterly, 28(2), 164–175.