دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، 1399 
شناسایی شاخص‌های مربیگری مدیریتی در بانک‌های خصوصی

صفحه 695-722

10.22059/jipa.2021.317891.2894

علیرضا امیرکبیری؛ محمدعلی بلوکی کورنده؛ مینا جمشیدی