تبیین و آسیب‎شناسی الگوی جاری مدیریت دولتی در ایران

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مطالعات برنامه‎ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این تحقیق تصویرکردن فرایند استفاده از رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور و دلایل ناکارآمدی و پیامدهای آن است.
روش: در این پژوهش از راهبرد نظریه‎پردازی داده‎بنیاد و از طرح نظام‎مند استراوس و کوربین اسفاده شده است. برای جمع‎آوری داده‎ها، علاوه‎بر مصاحبه‎های نیمه‎ساختاریافته با خبرگان و متخصصان مدیریت، از منابع دست دوم مانند متن‎ها و مصاحبه‎های آرشیوی بهره برده شده است. در این پژوهش از روش نمونه‎گیری نظری استفاده شده و یافته‎ها در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده‎اند.
یافته‎ها: نتایج تحقیق نشان می‎دهد همگرایی و تقلید خط‎مشی‎های تحول اداری از دلایل عمده به‎کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور به‎شمار می‎روند. انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور با وجود شرایط عمومی و اختصاصی حاکم بر نظام مدیریتی، به ناکارآمدی بیشتر و افزایش پیامدهای منفی این رویکرد و تشدید چالش‎های اداری (سازمانی)، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شده است.
نتیجه‎گیری: در جمع‎بندی کلی می‎توان گفت که مؤلفه‎های حکمرانی خوب، در واقع تجلی وجود ظرفیت‎های حاکمیتی و غیرحاکمیتی لازم برای اجرای رویکرد مدیریت‎گرایی است. بدون ایجاد چنین ظرفیت‎هایی، به‎کارگیری الگوی مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی، به یقین با تبعات منفی بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation and Pathology of the Current Pattern of Public Administration in Iran

نویسندگان [English]

  • Hadi Mohammadzadeh Soltanmoradi 1
  • Tahereh Feizy 2
  • Masoud Geramipour 3
  • Mehdi Yadollahi 4
1 PhD Candidate, Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Curriculum Studies, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective:The purpose of this study is to illustrate the process of applying the “new public management” approach in the country, the reasons for its inefficiencies, as well as its consequences.
Methods: In this research, “grounded theory” and the systematic design proposed by Strauss and Corbin were used. For collecting data, in addition to semi-structured interviews with experts and management specialists, secondary resources such as texts and archived interviews were used. In this research, purposive and theoretical sampling methods were used and the data were analyzed in the form of open, axial and selective coding.
Results: The results of the research showed that convergence and mimicry of administrative transformation policies are among the main reasons to implement the “new public management” approach in the country. The choice of the “new public management” approach in the country considering the general and specific conditions governing the management system, has led to more inefficiency and increased negative outcomes of this approach. In addition, administrative, organizational, economic, social and political challenges have increased respectively.
Conclusion: In a general conclusion, it can be said that the components of good governance are, in fact, the manifestation of the existence of the governance and non-governance capacities needed to implement a managerialism approach in a country. Without developing such capacities, the use of the new public management model in the public sector would surely end in far more negative consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public management paradigms
  • Pathology of New public management
  • Grounded theory
ابوالحسنی رنجبر، احمد؛ دانش فرد، کرم اله؛ فقیهی، ابوالحسن (1396). ارائة الگوی دستور کار خط‎مشی‎های اصلاح نظام اداری در ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 9 (4)، 615-640.

استراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1998). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینهای. ترجمه ابراهیم افشار (1395)، تهران: نشر نی.

الوانی، سیدمهدی (1384). تنگناهای مدیریت دولتی نوین. پیک نور، 3 (3)، 2-10.

پورعزت، علی اصغر (1390). مبانی مدیریت دولتی. تهران: انتشارت سمت.

جمشیدیان، مهدی؛ کتابی، محمود؛ اسفه، کاظم (1380). نظام اداری و توسعه اجتماعی اقتصادی در ایران. مجله مجتمع آموزش عالی قم، 3 (10)، 89-110.

حاجی پور، ابراهیم؛ فروزنده، لطف الله؛ دانایی فرد، حسن؛ فانی، علی اصغر (1394). طراحی الگوی آسیب شناسی اجرای خط‎مشی‎های عمومی در ایران. فصلنامه مدیریت نظامی، 15 (58)، 1-23.

حسینی، سیدیعقوب؛ فانی، علی اصغر؛ دانایی فرد، حسن (1391). اندازه گیری ظرفیت غیرحاکمیتی: مفاهیم، مدل و روش اندازه گیری. پژوهش نامۀ مدیریت تحول، 4 (8)، 1-28.

دانایی فرد، حسن (1389). چالشهای مدیریت دولتی در ایران. تهران: سمت.

دانایی فرد، حسن؛ اسلامی، آذر (1390). کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه دادهبنیاد در عمل: ساخت نظریه بی تفاوتی سازمانی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی (1385). استراتژی تحول در بخش دولتی ایران. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، 13 (17)، 97-120.

 دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی (1386). استراتژی استدلال استعاره‎ای در نظریه پردازی: شکل گیری تئوری جابه جایی مدیران دولتی. فصلنامه مدرس علوم انسانی(پژوهشهای مدیریت در ایران)، 11 (3)، 107-135.

دانایی فرد، حسن؛ خیرگو، منصور؛ آذر، عادل؛ فانی، علی اصغر (1391). فهم انتقال خط‎مشی اصلاحات اداری در ایران: پژوهشی بر مبنای راهبرد داده‎بنیاد. مدیریت فرهنگ سازمانی، 10 (2)، 5-28.

رعنایی، حبیب الله؛ مرتضوی، مهدی (1393). نقد و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری. تهران: مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی.

رهنورد، فرج اله؛ محبی دلیگانی، مرضیه (1395). آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی در ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 8 (3)، 415-436.

عقبایی جزنی، محمد؛ اعتباریان، اکبر؛ پیکانی، مهربان‎هادی (1397). طراحی الگوی حکمرانی اقتضایی برای اجرای اثربخش سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی. فصلنامه مدیریت دولتی، 10 (1)، 59-88.

فیضی، طاهره؛ رضایی، سیاوش (1396). مبانی مدیریت دولتی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

محمدی، حامد؛ الوانی، سیدمهدی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ حمیدی، ناصر (1395). طراحی و تبیین الگوی اثربخش نظام اداری ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 8 (4)، 591-616.

ملک محمدی، حمیدرضا (1382). بازخوانی نظریه جوامع منشوری ریگز و مسأله یابی سیاست‎های عمومی در ایران. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 59، 227-237.

وارث، سیدحامد (1380). نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی. دانش مدیریت، 14 (55)، 51-88.

 

References

Abolhasani Ranjbar, A., Daneshfard, K. & Faghihi, A. (2018). Presenting a Pattern of Agenda for the Administrative System Reforming Policies in Iran. Journal of Public Administration, 9 (4), 615-640. (in Persian)

Adams, J.S. (1965). Inequity in Social Exchange. Advances in Experimental Social Psychology, 2, 267-299.

Alvani, S. M. (2005). New Public Management Constraints. Journal of Peyk Nour, 11, 3-11.(in Persian)

Buchanan, J.M. & Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Danaeefard, H. & Alvani, S. M. (2001). Metaphorical reasoning strategy in theorizing: the formation of the theory of the displacement of public administrtors. Journal of Management Research in Iran, 11 (3), 107-135. (in Persian)

Danaeefard, H. & Eslami, A. (2011). Application of Grounded Theory: Constructing of Organizational Indifference. Tehran: I.S.U Press. (in Persian)

Danaeefard, H. (2010). Challenges of public administration in Iran.Tehran: SAMT publication. (in Persian)

Danaeefard, H., Alvani, S. M. (2006). Transformation Strategy in the Public Sector of Iran. Journal Of Training and Learning Researches, 13 (17), 97-120. (in Persian)

Danaeefard, H., Kheyrgoo, M. & Azar, A. & Fani, A. (2012). Understanding Transfer of Administrative Reform Policy in Iran: A Research Based on the Grounded Theory Strategy. Journal of Organizational Culture Management, 10 (2), 5-28. (in Persian)

Dolowitz, D., & Marsh, D. (2000). Learning from Abroad: The role of Policy Transfer in Contemporary policy –Making. International Journal of Public Policy and Administration, 13 (1), 5-23.

Errami, Y. & Cargnello, C. E. (2016). The pertinence of new public management in a developing country: The healthcare system in Morocco. Canadian Journal of Administrative Sciences, 35 (2), 304-312.

Feyzi, T., Rezaei, S. (2017). The Fundamentals of Public Administration. Tehran: Payame Noor University Press. (in Persian)

Fukuyama F. (2004). State building, Governance and world order in the twenty-first century. London: Profile Books.

Grande, E. (2001). The erosion of state capacity and the European innovation policy dilemma, a comparison of German and EU information technology policies. Vienna: Institute for Advanced Studies.

Hajipour, E., Foruzaneh, L., Danaeefard, H. & Faini, A. (2015). Design The Pathological Model of Implementation of Public Policy in Iran. A Research Quarterly In Military Management, 15(58), 1-23.

Harber, C. (1993). Prismatic Society Revisited: Theory and Educational Administration in Developing Countries. Oxford Review of Education, 19(4), 485-497.

Hosseini, S. Y., Fani, A. & Danaee Fard, H. (2012). Measurement of nongovernance capacity: concept, modeling and Evaluation. Journal of Evolution Management, 4 (8), 1-28.
(in Persian)

Hughes, O. E. (1998). Public Management & Administration. 2nd ed., Macmillan Press, 102-103.

Hyndman, N., & Lapsley, I. (2016). New Public Management: The Story Continues. Financial Accountability & Management, 32 (4), 385-408.

Iacovino, N. M., Barsanti, S. & Cinquini, L. (2017). Public Organizations between Old Public Administration, New Public Management and Public Governance: the Case of the Tuscany Region. Public Organization Review, 17 (1), 61–82.

Jamshidian, M., Ketabi, M. & Kazemi, M (2001). Administrative system and socio-economic development in Iran. Journal of Qom Institute of Higher Education, 3 (10), 89-110.
(in Persian)

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360.

Madimutsa, C. & Pretorius, L. G. (2017). Revisiting Trade Unions’ Response to New Public Management: A Case from Zambia. Public Personnel Management, 46 (3), 288–307.

Makano F. (2008). Does Institutional Capacit Matter? Ph.D. dissertation. University of Missouri-St.

Malek Mohammadi, H. (2003). Review of the theory of Riggs’ Prismatic Societies and Problems of Public Policy in Iran. Journal of Faculty of Law and Political Science, 59, 227-237. (in Persian)

Mohammadi, H., Alvani, S. M., Memarzadeh Tehran, Gh., Hamidi, N. (2017). Designing and Explaining The Effective Model of the Iranian Administrative System. Journal of Public Administration, 8 (4), 591-616. (in Persian)

Oghbaei Jazani, M., Etebarian, A., & Hadi Peykani, M. (2018). Modeling Contingency Governance for Effective Implementation of the General Policies of Article (44) of the Constitution. Journal of Public Administration, 10(1), 59 – 88. (in Persian)

Osborne, S.P. (2010). The new public governance? emerging perspectives on the theory and practice of public governance. New York, Routledge.

Peters B. G. (1996). The policy capacity of Government. Canadian Center for Management Development Research, 18 (1), 1-59.

Polidano, C. (2000). Measuring public sector capacity. World Development, 28, (5), 805-822.

Pourezzat, A. A. (2012). Principles of governance and administration, Tehran: Samt Publication. (in Persian)

Powell, W.W. & Dimaggio, P.J. (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: University of Chicago Press.

Putnam, R. (1998). Making Democracy Work. Princeton University Press.

Quinn, M., & Warren, L. (2017). New Public Management a re-packaging of extant techniques? Some archival evidence from an Irish semi-state power company. Qualitative research in Accounting & Management, 14(4), 407-429.

Rahnavard, F. & Mohebbi Deligani, M. (2016). The Effects Of Globalization On Public Administration In Iran. Journal of Public Administration, 8 (3), 415-436.(in Persian)

Riddell, N. (2007). Policy research capacity in the federal government. Ottawa: Policy Research Initiative.

Riggs, F. W. (1961). The Ecology of Public Administration. New Delhi. Bombay: Asia Publishing House.

Rose, R. (1991). What is lesson drawing? Journal of Public Policy, 11, 3-30.

Selznick, P. (1949). TVA and the Grass Roots: a Study in the Sociology of Formal Organization. Berkeley: University of California Press.

Selznick, P. (1996). Institutionalism 'Old' and 'New'. Administrative Science Quarterly, 41 (2), 270-277.

Stone, D. (2000). Learning Lessons, Policy Transfer and the International Diffusion of Policy Ideas. Center for Study of Globalization and Regionalization.

Strauss, A. & Corbin J. (1998). Basics of qualitative research, Newbury Park: Sage Publications.

Strauss, A. L. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Translated by Afshar, E., Tehran: Ney. (in Persian)

Vares, S. H. (2001). A Meta-paradigmatic View to Public Administration. Journal of Management Knowledge, 14 (55), 51-88. (in Persian)

Voroom V. H. (1964). Work & Motivation. New York: Wiley.

Williamson, O. E. (1996). The Mechanisms of Governance. Oxford: Oxford University Press.

Xu, R. Y., Sun, Q. G., & Si, W. (2015). The Third Wave of Public Administration: The New Public Governance. Canadian Social Science, 11(7), 11-21.