بررسی روش‌ها، منبع‎ها و مانع‎های دستیابی به درآمد پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: مدیریت امور شهرها با درآمدهای پایدار و ناپایدار رقم می‎خورد و در ایران، بالاترین آمار درآمدهای پایدار، به حدود 30 درصد کل درآمدها می‎رسد. از این رو در ایران، دغدغه دستیابی به درآمدهای پایدار برای حکمرانی‎های محلی اهمیت بسزایی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش‌ها، منبع‎ها و مانع‎های دستیابی به درآمد پایدار شهری در شهرداری ارومیه اجرا شده است.
روش: با توجه به موضوع، روش تحقیق کیفی از طریق خبره‎سنجی در دستور کار قرار گرفت. با 12 نفر از خبرگان علمی و اجرایی که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه‌های باز و عمیقی صورت گرفت و نتایج مصاحبه بر اساس تکنیک تحلیل تم تجزیه ‌و تحلیل شد. شایان ذکر است که خبرگان پژوهش ضمن تسلط کافی به مفهوم درآمد پایدار شهری، در مسئولیت‌های خود با ابعاد مختلف اتکا به این نوع درآمد آشنا بودند.
یافته‎ها: 10 تمِ سرمایه‌گذاری، برون‌سپاری، مدیریت مالی، فناوری اطلاعات، ارزیابی سازمان، پژوهش، واگذاری اختیارات دولتی، نیروی انسانی، ارتباطات و متفرقه برای روش‎ها؛ 6 تمِ عوارض، زمین و ساختمان، مدیریت هزینه، اوراق، تبلیغات و متفرقه برای منابع و 8 تمِ نیروی انسانی، حق‎خوری، شفافیت، ضعف عملکرد، فساد، قانون، مردم و متفرقه برای موانع دستیابی به درآمد پایدار شهری، به‎دست آمد.
نتیجه‎گیری: در این پژوهش روش‎ها، منبع‎ها و مانع‎های دستیابی به درآمدهای پایدار در شهرداری ارومیه شناسایی شدند و پیشنهادهایی برای افزایش این نوع درآمدها ارائه شد. به‎طور خلاصه باید گفت که شهرداری ارومیه زمانی به سطح مناسبی از درآمدهای پایدار دست می‎یابد که بتواند بسته پیشنهادی ارائه شده در این پژوهش را در کانون توجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of the Methods, Resources and Barriers of Achieving Sustainable Urban Income (Case Study: Urmia Municipality)

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Gholipor 1
  • Mohammadmahdi Darvishzadeh 2
  • Ali Pirannejad 3
1 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
2 PhD. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management ,Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective:The management of city affairs is done through sustainable and unsustainable incomes, and in Iran, the highest rate of sustainable incomes make up about 30% of the total incomes. Therefore, in Iran, the challenge of achieving sustainable incomes for local government is of great importance. The present study aimed to identify methods, resources and barriers to achieving sustainable urban income in Urmia municipality.
Methods: According to the subject, the method of qualitative research was carried out through completing a checklist on the agenda with 12 scientific and executive experts who had been selected through the snowball sampling method. They had sufficient control over the concept of sustainable urban income and relied on this type of income in their responsibilities while they are familiar with different dimensions. Open and deep interviews were conducted and the results of the interviews were analyzed based on the theme analysis technique.
Results: Based on the results of the study, the following 10 themes were identified as methods: “investment”, “outsourcing”, “financial management”, “information technology”, “organizational assessment”, “research”, “delegating governmental authority”, “human resources”, “communications” and “miscellaneous”. There were also 6 themes identified for resources: “tolls”, “Land and buildings”, “cost management”, “bonds”, “advertising” and “miscellaneous” and finally the following 8 themes were identified as barriers to sustainable urban incomes: “manpower”, ”injustice”, “transparency”, “performance weakness”, “corruption”, “law”, “people” and “miscellaneous” were identified.
Conclusion: In this research, the methods, resources and barriers to achieving sustainable incomes in Urmia municipality were presented as well as suggestions for increasing this type of income. In short, it should be stated that the Urmia municipality will attain a decent level of sustainable incomes, if it will be able to consider the proposed ideas in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urmia
  • Sustainable income
  • Unsustainable income
  • city
  • Municipality
آبگون، امید (1389). بررسی تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی. سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها. تهران: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
اسدپور، احمدعلی (1396). واکاوی درآمد پایدار شهرداری‌ها با رویکرد توسعه پایدار شهری؛ مطالعه موردی در شهر بندرعباس. مدیریت شهری، 16 (46)، 97-112.
اکبری نصب، سیدیوسف؛ فتاحی، سارا (1395). شهرداری‌ها و چالش‌های تأمین درآمد. پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری. کرج.
اکبری، نعمت‎اله؛ یارمحمدیان، ناصر (1391). محاسبه میزان پایداری درآمد شهرداری در صورت تقسیط عوارض ساختمانی. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 1(1)، 103-115.
امیری، مجتبی؛ محمدپور، حسین؛ نراقیان، محمدمهدی (1389). بازنگرى در تقسیم‌بندی سنتى منابع درآمدی شهرداری‌ها، با تکیه‌بر محل هزینه. سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها. تهران: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
ایتان (1396). بررسی تجارب دریافت مالیات و عوارض در شهرداری کلان‌شهرهای جهان. تهران: شبکه کانون‌های تفکر ایران.
بخشی، حمید؛ صحرائی، احمد (1393). آسیب‌شناسی نظام تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداری‌ها. ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری. مشهد.
بصیری، نیره؛ اکبری، نعمت‎اله (1389). پایداری درآمد شهرداری‌ها و توسعه شهری پایدار: مطالعه موردی شهر همدان. نخستین همایش توسعه شهری پایدار. تهران: قطب علمی توسعه شهری پایدار.
بهبهانی، عبداله (1395). شناسایی و اولویت‌بندی راه‌های تأمین درآمد پایدار شهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت.
جهان‌بین، رضا (1390). مدیریت منابع مالی و راهکارهای افزایش درآمد شهرداری‌ها. همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری‌ها. شیراز: شهرداری شیراز.
حسن‌زاده، علی؛ خسروشاهی، پرویز (1387). الگوی تأمین مالی کارآمد برای شهرداری‌های کلان‌شهرها. اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها. تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
دانش جعفری داوود؛ باباجانی، جعفر؛ کریمی، سمانه (1393). ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 2(7)، 15-34.
بیرانوندزاده، مریم؛ سبحانی، ‌نوبخت (1395). نقش پایداری درآمد شهرداری‌ها بر توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر کوه دشت). ماهنامه علمی تخصصی پایاشهر، 1(1)، 1-14.
دیاران، نیره؛ وجدانی، نازنین (1390). بررسی نظام درآمدی شهرداری‌ها و ارائه پیشنهادهایی جهت درآمدزایی پایدار. همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری‌ها. شیراز: شهرداری شیراز.
زاهدی، کریم؛ دهقان، میثم (1389). مالیات بر ارزش زمین روشی جهت تحقق درامد شهری. سومین همایش مالیه شهرداری‌ها. تهران: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
زیاری، کرامت‎اله؛ مهدی، علی؛ مهدیان بهنمیری، معصومه (1392). مطالعه و شناخت منابع مالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود پایداری درآمد شهرداری‌ها؛ موردپژوهش؛ شهرداری شهر مهاباد. مدیریت شهری، 12 (31)، 107-124.
سیف، الله مراد؛ نادری، علیرضا؛ صادقی، منصور؛ رئیسی، محبت (1393). طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی. دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، 22(2)، 151-183.
شاهرودی، مجید (1396). شناخت راهکارهای تأمین درآمد پایدار در شهرداری‌ها. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری. تهران.
شرزه‎ای، غلامعلی؛ قطمیری، محمدعلی (1380). مطالعه روش‌های تأمین منابع مالی شهرداری‌ها. مجموعه مقالات همایش مدیریت فضای شهری.
شفیعی، یزدان؛ رهو، محمدرضا؛ شهبازی، حمید؛ پاکباز، حمید (1393). بررسی پایداری منابع مالی شهرداری بر اساس مدل SWOT. دومین کنگره بین‌المللی سازه، معماری و توسعه شهری. تبریز.
صفری، عبدالحمید (1383). ساختار و ترکیب درآمدی شهرداری‌ها در کلان‌شهرهای ایران. مجموعه مقالات همایش مسائل شهرسازی ایران، جلد دوم(مدیریت شهری). انتشارات دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز.
عابدین درکوش، سعید (1382). مدیریت مالى شهر. فصلنامه مدیریت شهرى، 4(13)، 6-11.
عباسی کشکولی، محمدعلی؛ باقری کشکولی، علی (1389). راه‌های تأمین درامد پایدار برای شهرداری‌ها. ماهنامه شهرداری‌ها، 10(98)، 18-27.
عیسائی، احمد (1379). ارزیابی مبنای نقدی و شناخت درآمد در مناطق 20 گانه شهرداری تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.
فدایی، محمد (1393). تبیین مؤلفه‌های مدیریت راهبردی علم و فناوری مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
قادری، جعفر (1385). ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری‌ها در ایران. فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، 3(3)، 22-47.
قدمی، مصطفی؛ خالق نیا، کوکب (1393). بررسی تأثیرات درآمد ناشی از فروش تراکم بر ساختار فضایی کلان‌شهر تهران. فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 4(16)، 65-80.
کرمی، علی؛ زارعی، ولی (1396). بررسی موانع کسب حداکثری درآمد در شهرداری‌ها. اولین همایش حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی. ملایر.
محمودی، محمود؛ زمردیان، غلامرضا؛ آقایی، مرتضی (1390). بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری تهران و اولویت‎بندی آنها. فصلنامه مدیریت شهری، 9(27)، 259-275.
مرتضوی، کامران؛ وثوق، طاهره (1396). اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار. پژوهش اجتماعی، 9(35)، 146-180.
مظفری، غلامحسین؛ پاپلی یزدی، محمدحسین؛ وثوقی، فاطمه؛ حاتمی نژاد، حسین (1395). ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداری‌ها(مطالعه موردی: شهرداری تهران). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 31(4)، 21-44.
معزی مقدم، حسین (1381). شیوه‌های تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
مهدی‎زاده، جواد (1392). برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران). تهران: انتشارات آرمانشهر.
مهندسان مشاور‎هامونپاد (1381). شیوه‌های افزایش درامد و کاهش هزینه‌های شهرداری‌ها. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
یگانگی، وحید (1389). تدوین چارچوبی برای درآمدزایی پایدار شهرداری‌ها. ماهنامه شهرداری‌ها، 10(98)، 70-73.
 
 
References
Abbasi Kashkoli, M.A., Bagheri Kashkoli, A. (2011). Sources of sustainable income for municipalities. Monthly Journal of municipalities, 10(98), 18-27. (in Persian)
Abedin Darkush, S. (2004). City Financial Management. Quarterly Journal of Urban Management, 4(13), 6-11. (in Persian)
Abgon, O. (2010). Comparative study of financing practices and private sector participation. The 3rd Municipal Tax Conference, Problems and Solutions. Tehran: Center for Technology Studies of Sharif University of Technology. (in Persian)
Akbari, N., Yarmohammadian, N. (2013). Calculate the sustainability level of municipal income in the case of installmenting the housebuilding toll. Quarterly journal of economics and urban management, 1(1), 103-115. (in Persian)
Akbarinasab, S.Y., Fattahi, S. (2016). Municipalities and the challenges of providing income. The 5th International Management and Accounting Conference. Karaj. (in Persian)
Amiri, M., Mohammadpour, H., Naraqian, M. M. (2011). Revision of the traditional division of income sources of municipalities, based on the cost location. The 3rd Municipal Tax Conference, Problems and Solutions. Tehran: Center for Technology Studies of Sharif University of Technology. (in Persian)
Asadpuor, A.A. (2017). Analysis of stable income urban municipalities with a sustainable development approach Case Study in Bandar Abbas. Urban Management, 16(46), 97-112. (in Persian)
Bakhshi, H., Sahraei, A. (2014). Pathology of the Municipals Finance and Income System. 6th National Conference on Urban Planning and Management. Mashhad. (in Persian)
Basiri, N., Akbari, N. (2010). Sustainability of municipality’s incomes and sustainable urban development: case study of Hamadan city. First conference on sustainable urban development. Tehran: The Scientific Pole of Sustainable Urban Development
Behbahani, A. (2016). Identify and prioritizing the ways to provide sustainable urban income. Master's thesis. Tehran University of Tehran. College of Management.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Danesh Jafari, D., Babajani, J., Karimi, S. (2014). Evaluation of Sustainibility of Financial and Income Resources of Tehran Municipality. Quarterly Journal of Economics and Urban Management, 2 (17), 15-34. (in Persian)
Darvishi, Y., Shahinifar, M., Biranvandzadeh, M., Khodadad, M. (2017). Role of Sustainable Municipal Income on Sustainable Urban Development (Case Study: Kuhdasht City). Journal of Geographical New Studies, Architecture and Urbanism, 1(1), 35-50. (in Persian)
Diaran, N., Vojdani, N. (2012). Municipal Income System Review and offers for Sustainable Income. National Conference of Identifying and Explaining the Strategies for reaching Economic promotion in Municipalities. Shiraz: Municipality of Shiraz. (in Persian)
Esaeie, A. (2000). Assessment of Cash Basis and Recognition of Income in the Twenty Towns of Tehran Municipality. Master's thesis, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Accounting and Management. (in Persian)
Esmailpour, N., Dehghan Dehkordi, E., Abdali, S., & Ilderemi, H. (2015). An Overview on Income Experiences and Procedures of Municipalities with an Emphasis on Their Sustainability. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 3(4), 227-249.
Fadaei, M. (2015). Explaining the Components of Science and Technology Strategic Management Based on the Resistance Economics Model. Master's thesis in Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran.
Hamoonpad Consulting Engineers. (2003). Methods of increasing incomes and reducing the costs of municipalities. Tehran: Publications of the Iran's Municipalities and village administrations of the countries. (in Persian)
Hassanzadeh, A., Khosroshahi, P. (2008). An Effective Financing Model for Metropolitan Municipalities. The first municipal finance conference, problems and solutions. Tehran, Center for Technology Studies, Sharif University of Technology. (in Persian)
Itan (2017). Review the tax and toll practices in the metropolitan municipality of the world. Tehran: Iran think tanks Network. (in Persian)
Jahanbin, R. (2011). Management of financial resources and strategies for increasing municipal incomes. National Conference of Identifying and Explaining the Strategies for reaching Economic promotion in Municipalities. Shiraz: Municipality of Shiraz. (in Persian)
Janoušková, J. & Sobotovičová, Š. (2019). Fiscal autonomy of municipalities in the context of land taxation in the Czech Republic. Land Use Policy, 82, 30-36.
Karami, A., Zarei, V. (2016). Checking Barriers to Maximizing Income in Municipalities. The first conference on accounting, management and economics with the approach of national economy dynamics. Malayer. (in Persian)
Khmel, V., & Zhao, Sh. (2016). Arrangement of financing for highway infrastructure projects under the conditions of Public–Private Partnership. IATSS Research, 138-145.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
Mahmoodi, M, Zomorrodian, GH & Agaee, M. (2011). Assessing factors related to sustainable incomes of Tehran municipality and their prioritization. Urban Management, 9 (27), 259 - 275. (in Persian)
Martin, P. (1997). Third Millennium Managment. Bathos Press, University of South Australia.
Mehdizadeh, J. (2014). Strategic Planning for Urban Development (Recent World Experiences and Its Position in Iran). Tehran: Armanshahr Publishing House. (in Persian)
Milenkovski, A., Kozuharov, S., & Ristovska, N. (2016). Financing possibilities of the local governmant. UTMS Journal of Economics7(1), 1-11.
Moezzi Mogaddam, H. 2002. The methods of providing the municipal income sources. Tehran: Organization of municipalities of the country. (in Persian)
Mohebbi, F., Molavi Bistooni, Sh., Mostafavi Sabet., S.A.A., Badri, M.H., Bolooki, A. (2015). Improving Urban Management in Small Cities through Evaluation of Municipality’s Sustainable Revenue Sources (Case Study: in Iran). Applied Environmental and Biological Sciences, 5(12S), 241-245.
Mozafari, Gh. H., Papeli Yazdi, M. H., Vosoughi, F., Hataminezhad, H. (2016). Proposal of Financing the Revenue System of Municipalities and Proposing a Framework (Case Study: Tehran Municipality). Geores Quarterly, 31 (4), 24-44. (in Persian)
Mortazavi, K., Vosogh, T. (2017). Urban Economic and Sustainable Revenues. Social Research, 9 (35), 146-180. (in Persian)
Panayotou, T. (1995, October). Effective financing of environmentally sustainable development in Eastern Europe and Central Asia. In World Bank Conference on Environmentally Sustainable Development.
Qadami, M., Khaleghnia, K. (2015). Investigating the Effect Density selling Income on Spatial Structure of Tehran Metropolis. Quarterly Journal of Regional Planning, 4(16), 65-80. (in Persian)
Qaderi, J. (2006). Evaluation of the financial and income system of municipalities in Iran. Quarterly Economic Reviews, 3(3), 22-47. (in Persian)
Rao, M. G., & Bird, R. M. (2010). Urban governance and finance in India. Rotman School of Management Working Paper, (1568858).
Robert, P.I. (2005). Financing Cities. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 02138, 38-51.
Safari, A. (2005). Structure and composition of Income of Municipalities in Irans Metropolitans. Proceedings of the Conference on Urban Planning in Iran, Volume 2 (Urban Management). Publications of the Faculty of Arts and Architecture of Shiraz University. (in Persian)
Seif, A., Naderi, A., Sadeghi, M., Raeesi, M. (2014). Designing and explaining local tax management system with Islamic approach. Quarterly Journal of Islamic Management, 22 (2), 151-183.
(in Persian)
Shafiei, Y., Raho, M.R., Shahbazi, H., Pakbaz, H. (2015). Sustainability of Municipal Finance Based on SWOT Model. Second International Congress on Structure, Architecture and Urban Development. Tabriz. (in Persian)
Shahroudi, M. (2016). RecognitionIng solutions of Providing sustainable income in municipalities. Second International Management and Accounting Conference. Tehran. (in Persian)
Sharzeie, Gh., Qatmiri, M.A. (2002). Study of Municipal Finance Financing Methods. Proceedings of the Conference on Urban Space Management. (in Persian)
Sullivan, O. (2003). Urban conomic. Mc Graw-Hill Higher Education.
Ultsch, A., & Behnisch, M. (2017). Effects of the payout system of income taxes to municipalities in Germany. Applied geography, 81, 21-31.
United Nations. (2009). Guide to Municipal Finance. United Nations Human Settlements Program.
Yeganegi, V. (2011). Developing a framework for sustainable monetization of municipalities. Monthly Journal of the Municipalities, 10(98), 70-73. (in Persian)
Zahedi, K., Dehgan, M. (2010). Land tax A method for realizing urban income. Third Tax Conference of Municipalities. Tehran: Center for Technology Studies of Sharif University of Technology. (in Persian)
Ziyari, K., Mehdi, A., Mehdian Behnamiri, M. (2014). Study and identifying of financial resources and strategies for sustainable income for municipalities; A case study municipality of Mahabad city. Urban Management, 12(31), 107-124. (in Persian)
Vaidya, C., & Vaidya, H. (2010). Market-based financing of urban infrastructure in India. Building from the Bottom, 107-22.
Venkatachalam, P. (2005). Innovative approaches to Municipal Infrastructure financing: A case study on Tamil Nadu, India. Development Studies Institute. London School of Economics. Working Paper Series, 05-68.