چارچوب رابطه حکومت و مردم در ایران: رویکرد نهادی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‎ریزی،تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‎ریزی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‎ریزی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‎ریزی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: نظر به اهمیت رابطه حکومت و مردم به‎عنوان یکی از مباحث کلیدی در گفتمان‎های سیاسی و خلأ مطالعات و پژوهش‎‎های نظری مرتبط در نظام جمهوری اسلامی، هدف این پژوهش دستیابی به مدل رابطه حکومت و مردم در ایران با رویکرد نهادی است.
روش: این تحقیق به روش کیفی داده‎‎بنیاد انجام ‌شده است. جامعه آماری آن خبرگانی هستند که در زمینه حقوق عمومی و ساختار سیاسی حکومت، از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه‎گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده‎ها با استفاده از نرم‌افزار اطلس مدیریت شده است.
یافته‎ها: پس از تجزیه‌وتحلیل متن مصاحبه‎ها، مقوله محوری رابطه حکومت و مردم با عنوان «مردم‌سالاری دینی» احصا شد که ابعاد اصلی خادمیت، اقتدارگرایی، قانون‌گرایی الهی و نظارت و هدایت را دربرمی‎گیرد. پس از شناسایی عوامل علّی، میانجی و تعدیل‌کننده، چارچوب نهایی تدوین شد. یافته‎ها نشان داد که تفکر ایدئولوژیک دولت‎مردان، اعتدال‌گرایی (تساهل و تسامح)، التزام به قانون اساسی و تفکر حاکمیتی حکمرانان، از عوامل مؤثر بر رابطه حکومت و مردم هستند. در ضمن نوع رابطه حکومت و مردم می‎تواند پیامدهایی مانند اعتماد عمومی، رضایت عمومی، مشروعیت و شکاف اجتماعی را به‎دنبال داشته باشد.
نتیجه‎گیری: تنظیم رابطه حکومت و مردم با رویکرد نهاد قانون اساسی، آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد عمومی به همراه دارد و مشروعیت حکومت را میان مردم افزایش داده و زمینه حذف شکاف اجتماعی را فراهم می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Framework of Government-Citizen Relationship in Iran: An Institutional Approach

نویسندگان [English]

  • Farajollah Rahnavard 1
  • Hossein Alipour 2
  • Farzin Dehdar 3
  • Heidar khalili 4
1 Associate Prof., Department of Public Administration, Institute for Management and Planning Studies (IMPS), Tehran, Iran.
2 Assistant Prof, Department of Public Administration, Institute for Management and Planning Studies (IMPS), Tehran, Iran.
3 Assistant Prof, Department of Law, Institute for Management and Planning Studies (IMPS), Tehran, Iran.
4 PhD. Candidate, Department of Public Administration, Institute for Management and Planning Studies (IMPS), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective:Given the importance of the relationship between government and people as one of the key issues in political discourse, and the shortage of relevant theoretical studies and research in the Islamic Republic of Iran, the purpose of this study is to develop a model of the relationship between government and people in Iran with an institutional approach.
Methods: This research has been carried out using qualitative Grounded Theory method. The statistical population includes the experts who have practical knowledge and experience in the fields of public law and political structure of the government. These experts were selected using snowball sampling method and the data were analyzed using Atlas software.
Results: Content analysis of the interviews resulted in introduction of "religious democracy" as the central issue of the relationship between the government and the people, which includes the main dimensions of benefits for the people, authoritarianism, divine rule and supervision and guidance. Besides, causative, mediating and moderating elements were identified and the final framework was developed. The findings showed that the ideological thinking of the statesmen, moderation, constitutional commitment, and domination of the rulers are the factors influencing the relationship between government and people. In addition, the type of the relationship between government and people can lead to consequences such as public trust, public satisfaction, legitimacy and social cleavage.
Conclusion: Establishing a relationship between government and people based on the constitutional institution has positive effects such as satisfaction and public trust, and increases the legitimacy of the government among the people and provides the basis for the removal of the social cleavage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political system
  • Relation of government and people
  • religious democracy
  • Type of government
اندرسون، پری (1390). تبارهای دولت استبدادی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: نشر ثالث.

بدیع، برتران؛ بیرنبوم، پیر (1379). جامعه‌شناسی دولت. ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: انتشارات باز.

بشیریه، حسین (1378). جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشر علوم نوین.

بلوخ، مارک (1363). جامعه فئودالی. جلد اول. ترجمه بهزاد باشی. تهران: نشر آگاه.

جمشیدی، محمدحسین (1390). حکومت و مردم در اندیشه مولانا. فصلنامه سیاست، 21(2)، 69-87.

حجاریان، سعید (1379). جمهوریت، افسونزدایی از قدرت. (چاپ دوم)، تهران: انتشارات طرح نو.

دلیر، بهرام (1388). فقه و نمایندگی سیاسی، مجله علوم سیاسی، 47، 31-52.

رهنورد، فرج‎اله، مهدوی راد، نعمت‎اله (1393). مدیریت انتخابات، تهران: انتشارات روزنامه اطلاعات.

سروش، عبدالکریم (1385). بسط تجربه نبوی، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.

فیرحی، داود (1390). استعاره‌های حکومت در فقه سیاسی معاصر شیعه. فصلنامه سیاست، 41 (3)، 205- 226.

قاضی، سید ابوالفضل (1383). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. (چاپ دوم)، تهران: نشر میزان.

قوام، عبدالعلی؛ مالمیر، مهدی (1393). ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت ملت (الگویابی روابط بین دولت و جامعه). پژوهشنامه علوم سیاسی، 10 (1)، 157-197.

کاظمی، علی‌اصغر (1382). مدیریت سیاسی و خط‌مشی حکومتی. (چاپ چهارم)، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

گواهی، زهرا؛ ثقفی، مریم (1395). مبانی فقهی ـ حقوقی سلب مالکیت توسط دولت. فصلنامه علمی ـ ترویجی اقتصاد و بانکداری، 15، 23-45.

ولایی، عیسی (1377). مبانی سیاست در اسلام. (چاپ اول). تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.

وینست، اندرو (1391). نظریه‌های دولت. (چاپ هشتم). ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.

 

References

Anderson, P. (2011). The descendants of the autocratic state. Translated by Hasan Mortazavi, Tehran: Sales Publications. (in Persian)

Badee, B., Byrne Boom, P. (2000). State Sociology. Translated by Ahmad Nighibzadeh, Tehran: Baz Publications. (in Persian)

Bashirieh, H. (1999). Civil Society and Political Development in Iran: Speeches in Political Sociology. Tehran: New Science Publishing. (in Persian)

Bloch, M. (1984). Feudal society. First volume.Translated by Behzad Beheshti. Tehran: Agah Publishing. (in Persian)

Bluhm, D.J., Harman, W., W. Lee, T.W., & Mitchell, T.R. (2011). Qualitative Research in Management: A Decade of Progress. Journal of Management Studies, 48(8), 1866-1891.

Bovaird, T., Löffler, E. (2009). .More quality through competitive quality awards? An impact assessment framework. International Review of Administrative Sciences, 75(3), 383 – 401.

Callahan, K. (2007). Citizen Participation: Models and Methods. International Journal of Public Administration, 30(11), 1179-1196.

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory A Practical Guide through Qualitative Analysis. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Dalir, B. (2009). Jurisprudence and Political Representation. Political Science Journal, 47, 31-52.
(in Persian)

Davis, J., Schoorman, D. & Donaldson, L. (1997). Towards a stewardship theory of management. Academy of Management Review, 22(1), 20-47.

Donaldson, L., Davis, J.H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49 – 64.

Eriksson, P., & Kovalainen, A. (2016). Qualitative Methods in Business Research: a Practical Guide to Social Research, Los Angeles: Sage.

Evans, P. B. (1995). Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton: N.J: Princeton University Press.

Fierahy, D. (2011). State metaphors in contemporary Shiite political jurisprudence. Political Quarterly, 41(3), 205-226. (in Persian)

Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: advances in the methodology of grounded theory. Mill Valley, CA: Sociology Press.

Glaser, B., & Strauss, A. (2006). The discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, USA: Aldine.

Gore, A. (1993). From Red Tape to Results: Creating a Government that Works Better & Costs Less, Report of the national Performance Review, Washington D .C, U.S. Government Printing Office.

Govahee, Z., Saghafi, M. (2016). Jurisprudential-Legal foundations of Expropriation by the Government. Quarterly Journal of Economics and Banking, 15, 23-45. (in Persian)

Greenleaf, R. K. (1997). The servant as leader. In R. P. Vecchio (Ed.), Leadership: Understanding the dynamics of power and influence in organizations (pp. 429-438). Notre Dame, IN, US: University of Notre Dame Press. (Reprinted from "Servant Leadership," Paulist Press, 1977: 7–17.

Hajjarian, S. (2000). Repubmission, Enchantment of power. (Second Edition), Tehran: Tarh Nou Publishing, (in Persian)

Jamshidi, M. H. (2011). Government and People in Mowlana's Thoughts. Quarterly Journal of Politics, 21(2), 69-87. (in Persian)

Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

Jessop, B. (2010). Redesigning the State, Reorienting State Power, and Rethinking the State, in Kevin T. Leicht, and J. Craig Jenkins (Eds.), Handbook of Politics: State and Societ in Global Perspective, pp. 41-61.

Kazemi, A. A. (2003). Political management and government policy. (fourth edition), Tehran: Islamic Culture Publishing Office. (in Persian)

Lange, M. & Reuschemeyer, D. (2005). States and Development: Historical Antecedents of Stagnation and Advance: Governance as international journal of policy, adminstration and institutions, 20(1), 150-153.

Lincoln, Y.S., Guba, E.G (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. Naturalistic Evaluation, (3), 73-84.

Lindbeck, A., & Snower, D.J. (2001). Insiders versus Outsiders. Journal of Economic Perspectives, 15(1), 165–188.

Locke, K.D., (2001). Grounded theory in management research. SAGE publication, London, Thousend Oaks, New Delhi

Migdal, J. S. (2004). State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One another, New York: Cambridge University Press.

Migdal, J.S. (1988). Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, New Jersey: Princeton University Press.

Niskanen, W.A. (1975). Bureaucrats and Politicians. The Journal of Law and Economics, 18(3), 617-643.

Qavam, A. A., & Malimir, M. (2014). Provide an analytical model for analyzing the gap between the state and nation (modeling the relations between government and society). Political science research journal, 10 (1), 157-197. (in Persian)

Qazee, S.A. (2004). Fundamental Rights and Political Institutions. (Second Edition), Tehran: Myzan Publishing. (in Persian)

Rahnavard, F., Mahdavi Rad, N. (2014). Election Management. Tehran: Etelaat Newspaper Publishing. (in Persian)

Schachter, H. L. (1995). Reinventing Government or Reinventing Ourselves: Two Models for Improving Government Performance. Public Administration Review, 55(6), 530-536.

Sellers, J. M. (2011). State-Society Relations: in: SAGE Handbook of Governance. Edited by Mark Bevir, London: Sage Publications.

Soroush, A. (2006). Expansion of the Prophetic Experience. Tehran: Sūrat Cultural Institute. (in Persian)

Strauss, A.L., & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Thousand Oaks, CA: Sage.

Vincent, A. (2012). Government theories. (Eighth Edition). Translation of Hossein Bashirieh, Tehran: Nay Publishing. (in Persian)

Welaee, E. (1998). The Basics of Politics in Islam. (First Edition). Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance, Printing and Publishing Office. (in Persian)