دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، 1396 
بوروکراسی‌هراسی: نگاه دوگانۀ شهروندان به خدمات عمومی

صفحه 213-234

10.22059/jipa.2017.240217.2078

زینب مولوی؛ رضا طهماسبی؛ حسن دانایی فرد؛ علی حمیدی زاده