اولویت‎بندی معیارهای تأثیرگذار بر بازدارندگی فساد اداری با اتکا به رهنمودهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف رتبه‌بندی معیارهای تأثیرگذار بر بازدارندگی فساد اداری با اتکا به رهنمودهای اسلامی اجرا شده است. روش تحقیق به‌کارگرفته‌شده آمیخته (کیفی ـ کمی) از نوع اکتشافی است. جامعۀ آماری شامل 55 نفر از متخصصان و کارشناسان پیشگیری از تخلف‎های اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند. نمونۀ آماری شامل 30 نفر از متخصصان و خبرگان حوزوی و همچنین کارشناسان و متخصصان تخلف‎های اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. روش تعیین معیارها و زیرمعیارهای تأثیرگذار بر فساد به‌صورت کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ ساختاریافته با خبرگان و کتاب نهج‌البلاغه، انجام گرفت. معیارها و زیرمعیارهای تعیین‌شده با استفاده از ماتریس مقایسه‎های زوجی و به کمک تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی AHP اولویت‌بندی شدند. معیارهای اصلی به‎ترتیب اولویت سطوح تعالی‌بخشی، پیشگیری و مواجهه (درمان) بودند و زیرمعیارها نیز به‎ترتیب اولویت تعالی بخش فضایل اخلاقی و معنوی (365/0)، سازوکارهای نظارتی و ارزشیابی (270/0)، مردمداری و حسن معاشرت اجتماعی (134/0)، سازوکارهای گزینشی ـ تخصصی (081/0)، پرهیز از ویژه‌خواهی (063/0)، سازوکارهای ساختاری (060/0) و سازوکارهای حل‌کننده ( 027/0) تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritize effective measures to deter corruption by relying on Islamic teachings

نویسندگان [English]

  • sayedmahdi alvani 1
  • vajhallah ghorbanizadeh 2
  • mahdi eslampanah 3
1 Prof, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Associate Prof. Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 PhD. Candidate in Human Resources Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to rank the factors affecting the deterrence of corruption by relying on the teachings of Islam. The research method used in mixed (qualitative-quantitative) of exploration. The population consisted of experts of Administrative Offenses Prevention Department Samat to 79 people. The sample consisted of 30 experts and regional experts as well as experts of Administrative Offenses were selected. Method of determining the criteria and sub criteria are qualitative semi-structured interviews with experts as well as the book Nahj al-Balagha, respectively. Criteria and sub criteria using pairwise comparison matrix and hierarchical analysis technique was ranked AHP. Rating factors as levels of excellence, prevention and exposure (treatment), and the moral virtues and intellectual elite (0.365), monitoring and evaluation mechanisms (0.270), people care and social good companionship (0.134), a selective-specialized mechanisms (0.081), particularly avoiding want (0.063), structural mechanics (0.060) and mechanisms solver (0.027), respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corruption
  • Islamic teachings
  • excellence part
  • to prevent exposure
ابروش، ر. (1393). راهبردهای ارتقای سلامت اداری در سیرۀ حضرت علی (ع)، فصلنامۀ نظارت و بازرسی، 8 (28)، 60-41.
ابوالقاسمی، م.، قهرمانی، م. (1394). تخلفات، فساد و سلامت اداری در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات فکرسازان.
احمدی، م.ر. (1394). نگاهی به وجدان کاری و فرهنگ سازمانی با رویکرد دینی. (چاپ اول). تهران: انتشارات زمزم هدایت.
حسنی، ع.، شمس، ع. (1391). بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی. فصلنامۀ اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 2(1)، 104-81.
خامنه‌ای، س. ع. (1385). بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی، 30 بهمن ماه.
خامنه‌ای، س.ع. (1380). فرمان هشت‌ماده‌‌ای به سران قوا دربارۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی، 10 اردیبهشت ماه.
خدمتی، ا. (1384)، سیرۀ حضرت علی(ع) در مبارزه با فساد اداری. فصلنامۀ روش‌شناسی علوم انسانی، (45)، 43-24.
خسروآبادی، ح. ر.، رضایی‎منش، ب. (1394). طراحی الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه، پژوهشنامۀ نهج‌البلاغه، 3 (11)، 43-28.
دلشاد تهرانی، م. (1395). دورۀ آموزشی روش‌شناسی در نهج‌البلاغه و متون اسلامی. تهران: دانشگاه علوم و حدیث پردیس.
شیخی، م. ح. (1390). عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن. فصلنامۀ اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 1(2)، 126-99.
فرج‎پور، م. (1381). موانع توسعه؛ بررسی فقر، تبعیض و فساد. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
کیا، ف. (1389). بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و فساد اداری. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری.
محمدی، م.، گل‎وردی، م. (1392). مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در سازمان با الگو گرفتن از مبانی دینی. دوفصلنامۀ علمی ـ  تخصصی اسلام و مدیریت، 2(3)، 73-55.
 معدنچیان، ‌ا. (1382). مبارزه با فساد اداری. تهران: پژوهشکدۀ امام خمینی (ره).
Abarvash, R. (2014). Strategies for promotion of public health in the course of Imam Ali (AS). Monitoring and Inspection Chapter, 8 (28), 41-60. (in Persian)
Abolqasemi, M., Ghahramani, M. (2015). Violations, Corruption and Administrative Health in the Islamic Republic of Iran Laws and Regulations. Tehran: Farkasazan Publications. (in Persian)
Ahmadi, M.R. (2015). A look at organizational conscience and organizational culture with a religious approach. (First Edition). Tehran: Zamzam Hedayat Publishing. (in Persian)
Alatza's, S. H. (2006). The autonomous, the universal and the future of sociology. Current Sociology, 54(1), 7-23.
Antonakas, P.N., Konstantopoulos, N. & Seimenis, I. (2014). Human Resource Management's role in the public sector and the level of corruption: The case of Greek Tax Administration. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, 455 – 462.
Delshad Tehrani, M. (2016). Methodological training course in Nahj al-Balagh and Islamic texts. Tehran: University of Science and Hadith of Pardis.
(in Persian)
Farajpour, M. (2002). Obstacles to Development; Examine Poverty, Discrimination and Corruption. Tehran: Rasa Cultural Services. (in Persian)
Hassani, A., Shams, A.S. (2012). Examining Anti-Corruption Strategies Based on Islamic Values. Islamic Dialogue and Management Research, 2 (1), 104-81. (in Persian)
Khamenei, S. A. (2006). Statement in the meeting of economic officials and executives on the implementation of Article 44 of the Constitution, Feb. 30. (in Persian)
Khamenei, S. A. (2001). Decree of the Heads of State on Fighting Economic Corruption, May 10, May. (in Persian)
Khedmati, A. (2005). The course of Imam Ali (AS) in the fight against corruption. Methodology of Humanities, (45), 43-24. (in Persian)
Kia, F. (2010). Investigating the Relationship between Organizational Culture and Corruption. Master's Thesis, Payam Noor University, School of Management and Accounting. (in Persian)
Khosrow Abadi, H. R., Rezaee Manesh, B. (2015). Designing the Ethical Decisionmaking Model for Managers Based on the Nahj Bolbagh's Teachings. Nahj Bolbagh Research Center, 3 (11), 28-43. (in Persian)
Madanchian, A. (2003). Fighting Corruption. Tehran: Imam Khomeini Research Center (RA). (in Persian)
Mbaku, J. M. (2008). Corruption clean ups in Africa: Lessons from public choice. Journal of Asia and African studies, 43(4), 427-456.
Mohammadi, M., Gol Verdi, M. (2013). The Components of Professional Ethics in the Organization, Using Template from Religious Foundations. Two Special Issues of Islam and Management, 2 (3), 55-73. (in Persian)
Schultz, D. & Khachik, H. (2015). Combating corruption: The development of whistleblowing laws in the United States, Europe, and Armenia. International Comparative Jurisprudence, 1(2), 87–97. 
Scott, J. (1972). Comparative political corruption. Prentice Hall, Inc.
Sheikhi, M. H. (2011). The factors affecting the health of the administrative system and the development of ethical values in it. Islamic Dialogue and Management Research, 1 (2), 126-99. (in Persian)
Sutherland, E. H. (1949). White collar crime. New York: Dryden Press.
Yahya, K.K., Yean, T.F., Johari, J. & Saad, N. (2015). The Perception of Gen Y on Organizational Culture, Religiosity and Corruption in Malaysian Public Organizations. Procardia Economics and Finance