دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، 1396 
تحلیل روایت عدم تطابق در بازار نیروی کار ICT در ایران

صفحه 169-191

10.22059/jipa.2017.225614.1919

غلامعلی طبرسا؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ سمیه قجاوند؛ میثم رجبی نهوجی