پیاده‌سازی سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی، مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سازمانی دولتی ـ دانشگاهی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) بوده که در حال حاضر به‎دنبال عملیاتی کردن استراتژی‌ها و ایجاد ارتباط میان برنامۀ استراتژیک و برنامه‌های وظیفه‌ای سازمان، همچون برنامۀ مالی و بودجه‌ای سازمان است. هدف از تحقیق مطالعۀ چگونگی پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن، در این مرکز است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد کتابخانه‌ای و آرشیوی استفاده شده است. استراتژی اصلی پژوهش، اقدام‌پژوهی است که در فرایند تحقیق حاضر با هدف تثبیت یادگیری حاصل از پژوهش، چرخۀ اقدام‌پژوهی دو بار تکرار شده است. جامعۀ آماری تحقیق کارشناسان اداری و مالی دبیرخانۀ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران و کارشناسان مرکز، کارشناسان دفتر مرکزی هیئت امنای وزارت عتف و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بودند. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌برداری قضاوتی استفاده شده است. این پژوهش کاربردی بوده و در آن از رویکرد کیفی استفاده شده است. در بخش نتایج پژوهش، ابعاد پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، چگونگی اجرا و در نهایت نحوۀ توزیع بودجۀ مرکز طی برنامۀ استراتژیک و به‌ترتیب موضوعات راهبردی مرکز مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Implementation of performance-based budgeting system based on the Balanced Scorecard in Science Policy Research Center

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aboyee Ardakan 1
  • Hamid Kazemi 2
  • Fardin Hoseini 3
1 Associate Prof. in Public Administration, University of Teheran, Tehran, Iran
2 Associate Prof. in Business Management, Allameh Tabataba'i University, Teheran, Iran
3 MSc, Student of Public Administration, University of Tehran, Teheran, Iran
چکیده [English]

Science Policy Research Center، As an academic- public organization is subsidiary of the Ministry of Science, Research and Technology; which has attempted to develop a strategic plan. The next step in the operationalization of the strategic plan will be, its relationship with the duty applications, such as financial programming and the budget. Performance based budgeting is the budgeting system used for this purpose. The purpose of the study is how to implement performance based budgeting in order to communicate the annual budget with strategic plan with using the Balanced Scorecard in the Science Policy Research Center of the country. To collect information observation, interviews and review documents and archival library have been used. The research method is action research which two-cycle action have been taken during this study. Statistical Society of research is administrative and financial experts of Secretariat of SRT , managers and experts of STRC and expert of MPO that for sampling we used judgment one. This study is applied one and used a qualitative approach. Results of research will be dimension of Implementation of performance-based budgeting, how to implement and the distribution of the budget during the strategic plan in order to strategic issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • budgeting based on performance
  • strategic planning
  • Balanced score card
آذر، ع. (1386). بودجه‎ریزی بر مبنای عملکرد. اولین کنفرانس بینالمللی بودجهریزی عملیاتی، تهران.
امیرخانی، ط. (1389). طراحی مدل پیاده‎سازی بودجه‎ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد پویایی سیستم. فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، 18 (5)، 53-18.
خشایی، م.، خطیبی، م. (1386). بررسی روند بودجه‎ریزی عملیاتی در صنعت آب و فاضلاب. اولین کنفرانس بینالمللی بودجهریزی عملیاتی. تهران: گروه مشاوران پنکو.
دامغانیان، ج. (1388). راهکارهای بودجه‎بندی عملیاتی. ماهنامۀ بانک ملی ایران، (157)، 121-100.
کردستانی، غ.، ایرانشاهی، ع. ا. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر به‎کارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی . فصلنامۀ دانش حسابرسی، 8(28).
مقیمی، س. (1393). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: راه دان.
نخجوانی، ا. ر. (1393). توصیه‎هایی اجرایی برای ناکجاآباد مدیریت استراتژیک در سازمان‎ها. کنفرانس بینالملی مدیران استراتژیک، تهران.
Amirkhani. (2010). Designing the Implementation of performance-based budgeting model with system dynamics approach. Journal of Management Sciences in Iran,18(5), 29-53. (in Persian)
Azar, A. (2012). Performance based budgeting. Fifth internatinal pbb conference, 10-25, Teharan.
Barzely, M. (2001). The new public management. Improving research and policy dialogue. University of California Press.
Benedetto, L. (2013). Budgetary allocation and organizational characteristics of higher education institutions: a review of existingstudies and a framework for future research. High Educ, 65(1), 59-78.
Coates, P. (2004). Governance, management, and performance: they matter. Public Administration Review, 64(5), 630-633.
Damghanian, J. (2009). Manner of pbb. Journal of Irans national Bank, 157, 100-121. (in Persian)
Dugdle, D. & LYne, S. (2006). Budgeting practice and organisational structure. Research Executive Summaries, 6(4), 1-7.
Frow, N., Marginson, D. & Ogden, S. (2005). Encouraging strategic behaviour while maintaining management control: multifunctional project teams, budgets, and the negotiation of shared accountabilities in contemporary enterprises. Management Accounting Research, 16(3), 269-292.
Hanninen, S. (2013). Budgeting at a crossroads – the viability of traditional budgeting. A case study Master's thesis. Aalto University School of Business.
Ipsilandis, P. G., Samaras, G. & Mplanas, N. (2008). A multicriteria satisfaction analysis approach in the assessment of operational programmes. International Journal of Project Management, 26(6), 601-611.
Joyce, P. G. (2011). The Obama Administration and PBB: Building on the Legacy of Federal Performance‐Informed Budgeting? Public Administration Review, 71(3), 356-367.
Kannan, D., Jafarian, A., Khamene, H. A. & Olfat, L. (2013). Competitive performance improvement by operational budget allocation using ANFIS and fuzzy quality function deployment: A case study. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 68(1-4), 849-862.
Kaplan, R. & Cooper, R. (1998). Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance. Harvard Business School Press.
Kaplan, R. & Norton, D. (1996). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard business review, 75-85
Kaplan, R. & Norton, D. (2001). The Strategy Focused Organization – How Balanced Scorecard Companies Thrive in The New Business Environment. Boston: Harvard Business School Press.
Khashayi, S. & Khatibi, B. (2007). Analysis of pbb in water and wastewater industrial. Fisrt international pbb conference, Tehran. (in Persian)
Kordestani, GH. & Iranshahi, A. (2009). The factors affecting the use of accrual accounting in the public sector. Journal of accounting knowledge, (28), 61-77. (in Persian)
Libby, T. & Lindsay, R. M. (2003). Budgeting-an unnecessary evil. CMA Management, 77(1), 30-33.
McNab, R. M. & Melese, F. (2003). Implementing the GPRA: Examining the prospects for performance budgeting in the federal government. Public Budgeting & Finance, 23(2), 73-95.
Melkers, J. E. & Willoughby, K. G. (2001). Budgeters' Views of State Performance‐Budgeting Systems: Distinctions across Branches. Public Administration Review, 61(1), 54-64.
Moghimi, M. (2014). Fundamental of organization and managment. Tehran: Rahedan publicationm. (in Persian)
Mumford, E. (2001). Advice for an Action Researcher. Information Technology & People, 4(1), 12-27.
Nakhgavani, A. (2016). Executive recommendations for strategic management in organizations. International conference of pbb, Tehran. (in Persian)
Namazi, M. (2013). Accounting of strategic managment; from theory to act. Tehran: Samt publication. (in Persian)
Porter, M. E. (1985). Competitive advantage. New York.
Raghunandan, M., Ramgulam, N.H. (2012). Examining the behavioural aspects of budgeting with particular emphasis on public sector/service budgets. International Journal of Business and Social Science, 3(14), 110-117.
Rezaeyan, A. (2009). Fundamental of organization and managment. Tehran: Samt publication. (in Persian)
Rivenbark, W. C. (2004). Defining performance budgeting for local government. Popular Government, 69(2), 27-36.
Safari, S. & Gholamrezaei, D. (2006). Designing the pbb model for executive organization. Journal of human resource development of police Departement, 8(3), 42-82. (in Persian)
 Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students, London: Prentice Hall.
 Schick, A. (2007). Performance budgeting and accrual budgeting: Decision rules or analytic tools? OECD Journal on Budgeting, 7(2), 109-119.
Stringer, E.T. (2009). Action research. Los Angeles: Sage Publication.
Thyssen, J., Israelsen, P. & Jørgensen, B. (2006). Activity-based costing as a method for assessing the economics of modularization—A case study and beyond. International journal of production economics, 103(1), 252-270.
Young, R. D. (2003). Performance-based budget systems. Public Policy and Practice, 2(2), 1-24.