شناسایی عوامل تسهیلﮔﺮ تجاری‌سازی پژوهش‌های دانش مدیریت دولتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده


امروزه دانشگاه‌ها در راستای تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، نقشی نوینی بر عهده‌ دارند و از آنجا که اهمیت نوآوری و توسعۀ کسب‌وکار روز به‌ روز بیشتر می‌شود، می‌توانند در نوآوری و تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی نقش بیشتری ایفا کنند. در همین رابطه فعالیت‌های تجاری‌سازی بیشتر با محور علوم و مهندسی انجام‌ شده و به تحقیقات علوم انسانی و به‌خصوص مدیریت دولتی توجهی نشده است. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل تسهیلﮔﺮ تجاری‌سازی پژوهش‌های مدیریت دولتی است. برای تحقق این هدف، از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون بهره برده‌‌ایم. در این پژوهش برای انتخاب نمونه‌ها، از رویکرد گلولۀ ‌برفی و به‌عنوان استانداردی برای پایان نمونه‌گیری، از روش اشباع مضامین استفاده ‌شده است که مضامین با استفاده از دو منبع ادبیات نظری و مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته، احصا شد. روایی مصاحبه‌ها با نظر 14 خبره به تأیید رسید و برای تأیید پایایی مصاحبه‌ها، از روش باز‌آزمایی استفاده شد که در نهایت عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی پژوهش‌های مدیریت دولتی در قالب 26 مضمون فراگیر و 3 مقولۀ فردی، سازمانی، محیطی، شناسایی و تحلیل شدند. در پایان بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی در این حوزه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify factors to the commercialization of research in Knowledge of public administration

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Narimani 1
  • reza vaezi 2
1 PhD Candidate of Human Resource Management, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran
2 Associate Prof. in Public Administration, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays universities to commercialize research results, play a new role. Because of the importance of innovation and business development is increasingly becoming; Universities can play a greater role in innovation and commercialization of academic research. In this regard, more activities commercialization conducted with an emphasis on science and engineering, but human sciences research, particularly public administration has not been significant. In this study, the aim is to identify factors to commercialization of public administration research by exploratory analysis of theme-based approach carried out semi-structured interviews. The validity of the interviews was confirmed by the opinion of 14 experts and the retest method was used to confirm the reliability of the interviews. The results indicated that a total of 26 influential factors obtained in the three main themes: individual, organizational and environment were identified. In the end, based on the results, suggestions were presented in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic research
  • commercialization
  • Public Administration Commercialization
  • Thematic analysis
باقری فرد، س. م.، زالی، م. ر.، یداللهی فارسی، ج. (1390). شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی دانشگاهی، مطالعۀ موردی دانشگاه جامع علمی کاربردی. فصلنامۀ علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، 4 (1)، 32-17.
پورعزت، ع. ا. (1395). مبانی مدیریت دولتی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
پورعزت، ع. ا.، طاهری عطار، غ.، نجاتی آجی بیشه، م. (1389). چشم‌انداز ادارۀ دولت و حکومت بر اساس خط‌مشی‌ها و اسناد راهبردی برخی از انجمن‌های علمی این رشته. نشریۀ مدیریت دولتی، 2(4)، 38-23.
پورعزت، ع. ا.، حیدری، ا. (1390). شناسایی و دسته‌بندی چالش‌ها و موانع تجاری‌سازی دانش با استفاده از روش کیو. سیاست علم و فناوری، 4 (1)، 62-49.
جاهد، ح.، آراسته، ح. (1392). عوامل برون‌سازمانی مؤثر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی. فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 19(1)، 68-45.
حجازی، س.، منصور حسینی، پ. (1393). عوامل بازدارندۀ محیطی در انتقال و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات نانو پزشکی در ایران: یک مطالعۀ کیفی. مجلۀ دانشکدۀ پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 2، 168-154.
خیاط مقدم، س.، رستگار، ن. (1393). شناسایی تسهیل‌کننده‌های تجاری‌سازی دانش در حوزۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. نشریۀ صنعت و دانشگاه، 7(23)، 66-53.
رهنورد، ف.، محبی، م. (1395). آثار جهانی ‌شدن بر مدیریت دولتی در ایران. مدیریت دولتی، 8(3)، 436-415.
سالارزهی، ح.، ابراهیم‎پور، ح. (1391). بررسی سیر تحول در پارادایم‌های مدیریت دولتی: از پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب. مدیریت دولتی، 4(9)، 62-43.
سرلک، م.ع.، نوریائی، م. ح. (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر جریان‎های شکافندۀ سازمان‎های دولتی با استفاده از استراتژی نظریه‎پردازی داده‎بنیاد. مدیریت دولتی، 8(4)، 533-570.
عابدی جعفری، ح.، تسلیمی، م. س.، فقیهی، ا.، شیخ‎زاده، م. (1390). تحلیل مضمون و شبکۀ مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشۀ مدیریت راهبردی، 5(2)، 198-151.
عباسی اسفنجانی، ح.، فروزنده دهکردی، ل. (1393). شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از الگوی سه‌شاخگی. فصلنامۀ سیاست علم و فناوری، 6 (4)، 46-33.
عسگری، ن.، حمیدی‎زاده، ع.، عابدی، ر. (1395). نقش میانجی خلاقیت، نوآوری و سلامت روانی در تأثیر هوش معنوی بر عملکرد فردی کارکنان. مدیریت دولتی، 8(3)، 552- 533.
قاضی نوری، س. (1384). مروری بر تجربۀ برنامه‌ریزی ملی نانو فناوری کشور: راهبرد آینده. دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی. تهران، انجمن مدیریت تکنولوژی ایران.
کاوسی خامنه، ر.، پورعزت، ع.ا.، عباسی، ط. (1396). شناسایی و تدوین ویژگی‎های مناسب برای احراز شایستگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری. مدیریت دولتی، 9(1)، 60-35.
گودرزی، م.، بامداد صوفی، ج.، اعرابی، س.، امیری، م. (1390). الگوی فرایند تجاری‌سازی فناوری در مؤسسات تحقیقاتی دولتی ایران. سیاست علم و فناوری، 4(2)، 56-41.
محمدی، ح.، الوانی، س..م.، معمارزاده طهران، غ.، حمیدی، ن. (1395). طراحی و تبیین الگوی اثربخش نظام اداری ایران. مدیریت دولتی، 8(4)، 616- 591.
محمودپور، ب.، رحیمیان، ح. عباس پور، ع و دلاور، ع. (1391). بازشناسی چالش‌های فراروی تجاری‌سازی پژوهش‌های مدیریت آموزشی با ارائۀ نظریۀ زمینه‌ای. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3 (3)، 26-1.
موسوی، آ. (1394). نظام نوآوری در علوم انسانی. روش‌شناسی علوم انسانی، 21(82)، 169-143.
میگون پوری، م.، احمدی، ب. (1391). شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزۀ صنعت پتروشیمی. توسعۀ کارآفرینی، 5 (2)، 46-27.
Aarikka-Stenroos, L. & Sandberg, B. (2012). From new-product development to commercialization through networks. 2012; 65(2): 198-206. Journal of Business Research, 65(2), 198-206.
Abbasi, E. H. & Foruzandeh, D, L. (2014). Identify and Explanation the Factors that Affects in Commercialization of University Research Using Triangulation Model. Journal of Science & Technology Policy, 6(4), 33-46. (in Persian)
Abdul Razak, A. & Murray, P. A. (2017). Innovation strategies for successful commercialisation in public universities. international journal of Innovation Science, 9(3), 296-314.
Abedi Jafari, H., Taslimi, M., Faghihi, A. & Sheikhzade, M. (2011). Thematic Analysis and Thematic Networks: A Simple and Efficient Method for Exploring Patterns Embedded in Qualitative Data Municipalities). Strategic Management Thought, 5(2), 151-198. (in Persian)
Asghari, N., Hamidizade, A., Abedi, R. (2016). Studying the Mediating Role of Creativity, Innovation and Mental Health in the Effect of Spiritual Intelligence on Individual Performance. Iranian Public Administration, 8(3), 533-552. (in Persian)
Audretsch, D. Bonte, W. & keilbach, M. (2008). Entrepreneurship capital and its impact on knowledge diffusion and economic performance. Journal of Business Venturing, 23(6), 687-698.
Bagheri fard, S., Zali, M. & Yadolahi Farsi, J. (2011). Identify factors affecting the development of academic entrepreneurship, University of Applied Science Case Study. Journal of Science and Technology Policy, 4(1), 17-32.
(in Persian)
Bingham, L. B. & O'Leary, R. (2015). Big Ideas in Collaborative Public Management. New York, USA: Routledge.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Changa, Y. C. & Yangb, P. Y. (2009). The determinants of academic research commercial performance: Towards an organizational ambidexterity perspective. Research Policy, 38(6), 936-946.
Cokburn, A. & Highsmith, J. (2001). Agile software Development: The people factor. software management, 36(2), 131-139.
Costa, P.L, Passos, A.M., Bakker, A. B. (2014). Team work engagement: A model of emergence. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 87(2), 414-436.
Debackere, K. & Veugelere, R. (2005). The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links. Research Policy, 34(3), 321-342.
Denhardt, R. B. (2000). The New Public Service: Serving Rather Than Steering. Public Administration Review, 60(6), 549-559.
Downie, J. (2006). The Power of Money: Commercialisation of Research Conducted in Public Institutions. Journal of Otago Law Review, 11(2), 305-325.
Etzkowitz, H. (2003). Research groups as “quasifirms’: the invention of the entrepreneurial university. Research Policy, 32(1), 109-121.
Ghazinouri, S. S. (2005). A Review of National Nanotechnology Planning Experience: A Future Strategy. Second Technology Management Conference of Iran, Tehran. (in Persian)
Goudarzi, M., Bamdad soufi, J., Arabi, S. & Amiri, M. (2011). Model of the process of commercialization of technology in Iranian state research institutes. Journal of Science & Technology Policy, 4(2), 41-56. (in Persian)
Hejazi, S., Mansoor Hosseini, P. (2014). Environmental Barriers To Transfer And Commercialize Nanomedicine Research Results In Iran: A Qualitative Research. Payavard, 8 (2), 154-168. (in Persian)
Jahed, H. & Arasteh, H. (2013). External organizational factors influencing commercialization of research results. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 19 (1), 45-68. (in Persian)
Kavousi Khameneh, R., Pourezzat, A.A., Abbasi, T. (2017). Identify and codify appropriate features for verification competencies of Science, Research and Technology Minister of Republic Islamic of IRAN. Iranian Public Administration, 9(1), 35-60. (in Persian)
Khayatmoghadam, S., Rastegar N. (2015). Identify facilitators on the commercialization of knowledge in the field of Humanities (Case Study: Islamic Azad University of Mashhad. Journal of Industry and University. 7 (23), 53-66. (in Persian)
Kumar, V. & Jain, P. (2003). Commercialization of new technologies in India: An empirical study of perceptions of technology institutions. Technovation, 23(2), 113-120.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. London: Sage publication ltd.
Mahmoodpoor, B., Rahimaian, H., Abaspor, A. & Delavar, A. (2012). Recognition of Challenges Facing the Commercialization Research in Educational Administration through Presenting a Grounded Theory. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 3(11), 1-26. (in Persian)
Markman, G. D., Gianiodis, P. T. & Phan, P. H. (2008). Full-time faculty or part-time entrepreneurs. IEEE Transactions on Engineering Management, 55(1), 29-36.
Miegounpouri, M, R. & Ahmadi, B. (2012). Identification of factors influencing the selection of commercialization strategies for academic research in the field of petrochemical industry. Journal of Entrepreneurship development, 5(2), 27-46. (in Persian)
Mohammadi, H., Alvani, S., Memarzadehtehran, G., Hamidi, N. (2017). Designing and Developing Iran Administrative system Effectiveness Model. Iranian Public Administration, 8(4), 591-616. (in Persian)
Mousavi, A. (2015). Innovation system in the humanities. Methodology of Social Sciences and Humanities, 21(82), 143-169. (in Persian)
Nicola, B., Rosa, G. & Maurizio, S. (2006). institutional changes and the commercialization of academic Knowledge: a study of Italian universities patenting activities between 1965 to 2002. Research Policy,  4(35), 120-131.
Pourezzat, A, A. & Heidari, A. (2011). Identify and classify the challenges and barriers to knowledge commercialization by Q method. Journal of science and technology policy, 4(1), 49-62. (in Persian)
Pourezzat, A, A. (2016). Essentials of Public Administration, SAMT, Tehran, Iran. (in Persian)
Pourezzat, A. A., Taheri Atar, G. & Nejati, M. (2010). The Vision of Public Administration Based on Strategic Plan of PA Scientific Associations. Journal of public administration, 2(4), 23-38. (in Persian)
Rahnavard, F., Mohebi Deligani, M. (2016). The Effects of Globalization on Public Administration in Iran. Journal of Public Administration, 8(3), 415-436.
(in Persian)
Ratchford, T. & Nichols, R. (1996). North America. Word Science Report 1996. Paris: UNESCO.
Salarzehi, H. & Ebrahimpour, H. (2012). Paradigms of Public Administration: From Traditional Public Administration to Good Governance. Journal of Public Administration, 4(9), 43-62. (in Persian)
Sarlak, M., Nooriaee, M. (2017). Identifying Factors Effecting on Rip Currents of Public Organizations Using Grounded Theory. Iranian Public Administration, 8(4), 533-570. (in Persian)
Sotiraco, T. (2004). Coping with conflict within entrepreneurial university: Threat or challenge for head departments in the UK higher education context. International Review of Administrative Sciences, 70(2), 345-372.
Spilling, O. (2004). Commercialisation of knowledge–conceptual framework. 13th Nordic Conference on Small Business (NCSB).
Stirling, J.A. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
Toole, A. & Czarnitzki, D. (2007). Biomedical academic entrepreneurship through the SBIR program, Journal of economic Bihavior & organization, 25, 112-155.
VanVactor, D. (2012). Collaborative leadership model in the management of health care. Journal of Business Research, 65(4), 555-561.
Ylijoki, O. H. (2003). Entangled in academic capitalism? A case study on changing ideals and practices of university research. Higher Education, 45(3), 307-335.