اینرسی سازمانی و تنبلی اجتماعی؛ کژکارکرد‌های فرهنگ سازمانی بوروکراتیک

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه پیام‌ نور شهرری، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری، به­دنبال بررسی تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بوروکراتیک بر اینرسی‌ سازمانی با توجه به نقش میانجی تنبلی ‌اجتماعی است. جامعۀ ­آماری این پژوهش شامل 210 نفر از کارکنان استانداری ایلام است که 140 نفر برای نمونۀ ‌آماری انتخاب شدند. به‎منظور گردآوری داده‌‌های پژوهش، از سه پرسشنامۀ استاندارد فرهنگ‌ بوروکراتیک، اینرسی ‌سازمانی و تنبلی ‌اجتماعی استفاده شده است. تحلیل داده‌­ها به‎کمک مدل‎‌سازی معادلات‌ ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی و از طریق نرم‌افزار PLS انجام شد. نتایج نشان داد علاوه‎بر تأیید مدل پیشنهاد شده، مؤلفۀ فرهنگ‌ بوروکراتیک بر اینرسی‌ شناختی، رفتاری، شناختی ـ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و متغیرهای ویژگی‌های کار، ویژگی‌های گروه و ادراک فرد نیز در رابطۀ بین فرهنگ‌ بوروکراتیک و اینرسی ‌سازمانی نقش میانجی را ایفا می‌کنند. پیشنهاد می‌شود به‌منظور مشارکت بهتر کارکنان در امور سازمان و افزایش تعهد و تلاش آنها برای دستیابی به اهداف سازمان، فرهنگ‌ مشارکتی در استانداری ایلام تشویق و ترغیب شود. همچنین مدیران با افزایش مشارکت کارکنان و دخالت آنها در تصمیم‌گیری‌های مهم سازمانی زمینۀ کاهش تنبلی ‌اجتماعی و اینرسی ‌سازمانی را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizational Social Inertia and laziness; Dysfunctions of the bureaucratic Organizational culture

نویسندگان [English]

  • Rahman Ghaffari 1
  • Yahya Rostamniya 2
1 Assistant Prof. in Management, Faculty of Humanities Sciences, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
2 MSc. of Business Management, Faculty of Management, Payam Noor University, Shahr Rey Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to identify the impact of organizational culture of bureaucratic inertia, is an organization with the role of social laziness. The population of this study included 210 people from all employees Ilam Governor Of these, 140 were selected as sample. Three questionnaires were used to collect data from standard bureaucratic culture (Tanya, 2006), organizational inertia (The Hague, 2014) and social laziness (Ground, 1393) was used. Analysis of data from structural equation modeling with partial least square method through software PLS is done, showed that the research proposals approved and in the cultural component of bureaucratic inertia, cognitive, behavioral, cognitive - social, economic and political impact is positive and also features the work of variables, features group and individual perception, the relationship between the culture of bureaucratic and organizational inertia play the role of mediator. It is suggested that the governor of Ilam, corporate culture in order to better participate in the organization and increase employee commitment and their efforts to achieve the goals of the organization, is encouraging. The managers increase employee participation and involvement in important corporate decisions to reduce social laziness and inertia to provide the enterprise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Inertia
  • social laziness
  • Bureaucratic culture

آشنا، م.، عسگری، ن.، مرادی صالح، ع.، غفوری، د. (1392). نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش. مدیریت فناوری اطلاعات، 5 (4)، 22-1.

ابراهیمی، ع .(1394). درآمدی بر اینرسی سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن در سازمان­های بخش دولتی ایران. فصلنامۀ مدیریت سازمان­های دولتی، 4 (13)، 119-101.

تکلو، ف.، احمدی، ک.، ضیاءپور، آ. (1394). بررسی ارتباط بین مؤلفه­های مدل پنج عاملی شخصیت و تنبلی اجتماعی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در سال 1393. مجلۀ تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 4 (1)، 51-43.

دامغانیان، ح.، موسوی داودی، م.، فرتاش، ک. (1394). بررسی رابطۀ عدالت سازمانی و تنبلی اجتماعی. مدیریت فرهنگ سازمانی،  13(1)، 133-115.

رحمان سرشت، ح. (1395). تئوری­های سازمان و مدیریت از تجدد گرایی تا پساتجدد گرایی. جلد دوم، تهران: نشر دوران.

شاهرضائی، م. (1393). بررسی تنبلی در سازمان­ها. دوماهنامۀ پیام دریا، سال 52 (222)، 21-12.

شهابی، م.، جلیلیان، ح. (1390). بررسی روابط میان اینرسی دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی (مطالعۀ موردی: شرکت بهره­برداری نفت و گاز غرب). فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4 (15)، 158-137.

صفاری­نیا، م.، امیرخانی رازلیقی، ز. (1392). تحلیل مسیر ارتباط اهمال­کاری سازمانی بر برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی کارکنان اداره­های دولتی استان تهران. مجلۀ پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، 2 (4)، 131-111.

فرهی بوزنجانی، ب.، سنجقی، م. ا.، بازرگانی، م.، سلطانی، م. (1392). طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی. مجلۀ راهبرد فرهنگ، 6 (21)، 138-113.

فضائلی، ا. (1392). جایگاه جهانی ایران اسلامی از نظر تبلی اجتماعی. مجلۀ راهبرد فرهنگ، 6 (21)، 77-57.

فقیهی، ا.، دانایی فرد، ح. (1385). بوروکراسی و توسعه در ایران (نگاهی تاریخی ـ تطبیقی). تهران: انتشارات رسا.

فقیهی، ا.، واعظی، ر.، آغاز، ع. (1389). تأملی بر تعامل بوروکراسی و فرهنگ در ایران. فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، 5 (19)، 31-1.

کردنائیج، ا.، مشبکی اصفهانی، ا. (1381). طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط در سازمان­های صنعتی کشور. مدرس علوم انسانی، 6 (1)، 115-99.

گراوند، س. (1393). ساخت و هنجاریابی پرسشنامۀ تنبلی اجتماعی نوجوانان. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

محمد حسین­پور، ف.، اسکندری، ح.، عباس­پور، ع. (1393). بررسی رابطۀ بین رفتار شهروندی سازمانی و تنبلی اجتماعی کارکنان. فصلنامۀ مشاوره شغلی و سازمانی، 6 (19)، 38- 24.

مقیمی، س م.، امینی، ع. (1395). استعاره­پردازی رفتاری کارکنان در سازمان های دولتی ایران. فصلنامۀ مدیریت سازمان­های دولتی، 5 (1)، 32-13.

نبوی، س.ع.، حسین زاده، ع.ح.، علامه، س. (1391). مطالعۀ تأثیر ویژگی­های بوروکراتیک سازمان بر بیگانگی از کار کارمندان سازمان­های اداری (مطالعۀ کارمندان سازمان­های دولتی شهرستان اهواز). مسائل اجتماعی ایران، 4 (2)، 154-131.

نصیری پور، ا.، رئیسی، پ.، هدایتی، س. پ. (1388). رابطۀ فرهنگ سازمانی با بهره­وری کارکنان: بیمارستان­های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. نشریۀ مدیریت سلامت، 12 (35)، 24-17.

Ashena, M., Asgari, N., Moradi saleh, A. & Ghafori, D. (2013). The role of organizational culture facilitates knowledge management practices. Journal of Information technology management, 5 (4), 1-22. (in Persian)

Boyer, M. & Robert, J. (2006). Organizational inertia and dynamic incentives. Journal of Economic Behavior & Organization, 59 (3), 324-348.

Cameron, K. & Quinn, R.E. (2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. Jossy-Bass Busineess & Management Series, San Francisco.

Cavus, M.F., Koc, M. & Aksoy, A. (2014). Entrepreneurial Behaviors: Are the People Restricted by Knowledge Inertia? International Review of Management and Marketing, 4(1), 42-48.

Damghanian, H., Mousavi Davoudi, S. M. & Fartash, K. (2015). Investigating the Relationship between Organization Justice and Social Loafing. Organizational Culture Management, 13(1), 115-133. (in Persian)

Denison, D.R. (1990). Corporate Culture and Organizational Effectiveness. New York: John Wiley & Sons,2(8), 78-92.

Ebrahimi, S. A. (2015). Introduction to organizational inertia and factors affecting public sector organizations in Iran. Quarterly government agencies Management, 4 (11), 101-120. (in Persian)

Faghihi, A., Vaezi, R. & Aghaz, A. (2010). Reflection on the interaction of bureaucracy and culture in Iran. Journal of Management Sciences in Iran, 5 (19), 1-31. (in Persian)

Farrahi Bozanjani, B., Sanjaghi, M. E., Bazargani, M. & Soltani, M. R. (2013). Define and design a cognitive model, measure and manage organizational culture. Magazine of culture strategy, 6 21, 113-138. (in Persian)

Fazaeli, A. (2013). Iran's global position in terms of social Loafing. Magazine of culture strategy, 6 21, 57-77. (in Persian)

Geravand, S. (2014). Construction and standardization of social loafing questionnaire teens. Master's Thesis, Allameh Tabatabaei University,
(in Persian)

Godkin, L. & Allcorn, S. (2008). Overcoming Organizational Inertia: A Tripartite Model for Achieving Strategic Organizational Change. Journal of Applied Business and Economics, 8 (1), 82-95.

Haag, S. (2014). Organizational Inertia as Barrier to Firms’ IT Adoption – Multidimensional Scale Development and Validation. Twentieth Americas Conference on Information Systems, Savannah.

Handy, Ch. (1991). Gods of management: the changing work of organization. New York oxford university press, 3(18), 23-38.

Hoon Tan, H. Li Tan, M. (2002). Organizational Citizenship Behavior and Social Loafing: The Role of Personality, Motives, and Contextual Factors. The Journal of Psychology, 142(1), 89–108.

Hung, D.F. (2015). Sustained Competitive Advantage and Organizational Inertia: The Cost Perspective of Knowledge Management. Journal of the Knowledge Economy, 6(4), 769-789.

Kordnaeij, A. & Moshabbaki, A. (2002). Designing and explaining the interactive model of strategy, organizational culture and environment in industrial organizations of the country. Lecturer in Human Sciences, 6 (1), 99-115.
(in Persian)

Moghimi, S.M. & Amini, A. (2016). Behavioral Metaphorization of Employees in Iranian Governmental Organizations. Quarterly Management of Governmental Organizations, 5 (1), 13-32. (in Persian)

Mohammad Hosseinpour, F., Eskadari, H. & Abbaspour, A. (2014). A Survey of the Relationship between Organizational Citizenship Behavior and social loafing of Employees. Quarterly Journal of Career & Organizational, 6(19), 24-39. (in Persian)

Nabavi, S.A., Hoseinzadeh, A. & Allameh, S. (2012). The effect of the bureaucratic features of the alienation of labor office staff (employees of government agencies Ahvaz city). Iran Social issues, 4(2), 131-154. (in Persian)

Nasiripour, A., Raeisi, P. & Hedayati, S. (2009). productivity of staff in educational general hospitals, IUMS. Scientific and research management journal, 12(35), 24-17. (in Persian)

Polites, G. L. & Karahanna, E. (2012). Shackled to the Status Quo: The Inhibiting Effects of Incumbent System Habit, Switching Costs, and Inertia on New System Acceptance. MIS Quarterly, (36:1)و 21-42.

Ridings, C. Gefen, D., Arinze, B. (2006). Psychological barriers: Lurker and postermotivation and behavior in online communities. Communications of AIS, 18, 329–354.

Safarinia, M. & Amirkhani Razlighi, Z. (2013). Path analysis of corporate negligence on cognitive stimulation and job burnout government offices in Tehran. Journal of Management Organizational Resources, 2 (4), 111-131. (in Persian)

Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. CedA: Jossey-Bass, San Francisco.

Shahabi, M. & Jalilian, H. (2011). Explores the relationships between inertia knowledge, organizational learning and organizational innovation (Case Study: Oil and Gas Exploitation Company West). Journal of management and human resource management in the oil industry, 4(15), 137-158.
(in Persian)

Shahrezaei, M. (2014). Check Loafing in Organizations. Bimonthly message sea, 52 (222), 12-21. (in Persian)

Simms, A. & Nichols, A. (2014). Social Loafing: A Review of the Literature. Journal of Management Policy and Practice, 15(1), 58-67.

Suppiah, V. & Singh S. M. (2010). Organisational culture’s influence on tacit knowledge-sharing behavior. Journal of Knowledge Management, 15 (3), 462-477.

Takalo, F., Ahmadi, K. & Ziapour, A. (2015). Relationship between components Five Factor Model of Personality and Social Loafing employees Kermanshah University of Medical Sciences in 2014. Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 4(1), 43-51. (in Persian)

Vincent, K. (2013). The Pursuit of Laziness: An Idle Interpretation of the Enlightenment. The European Legacy: Toward New Paradigms, 18(4), 531-532.

Weber, M., Merton, R. & Michel, S. (1997). Bureaucracy, in Classics of public administration. American Sociological Review, 24(6), 791-795.