دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، 1396 
چالش‌های حاکمیت شبکۀ مدیریت بحران (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

صفحه 379-402

10.22059/jipa.2018.247866.2151

سید حمید هاشمی پطرودی؛ احمد جعفرنژاد؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ حسین صفری


کاربرد تئوری اتوپایسیس در مدیریت

صفحه 427-462

10.22059/jipa.2017.211659.1774

نیره اسحق زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ محمد ابویی اردکان