دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-163 
5. بررسی رابطۀ مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

صفحه 83-102

غلامرضا طالقانی؛ سمیه امینی؛ علی غفاری؛ حسین آدوسی


7. بررسی و اولویت‌بندی علل و عوامل ترک خدمت کارکنان شرکت پتروشیمی مبین در پارس جنوبی

صفحه 123-142

عبدالحسین کرمپور؛ حیدر احمدی؛ محمد صفری کهره؛ الهه اسداللهی دهکردی