طراحی الگوی بومی شناخت و سنجش فرهنگ سازمانی سازمان‎های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 دکترای مدیریت سیستم، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی سازمان‎های نظامی و انتظامی، درپی پاسخ به این سؤال است که الگوی بومی شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی سازمان‎های نظامی و انتظامی کدام است؟ برای دست‎یابی به الگویی که بتواند پاسخ دقیق و صریحی به سؤال فوق باشد، ابتدا مدل‎ها و الگوهای مختلف فرهنگ سازمانیِ ارائه‎شدۀ نظریه‎پردازان و صاحب‎نظران، به‎دقت مورد بررسی قرار گرفت و پس از تحلیل نقاط قوت و ضعف هر کدام و با توجه به اقتضائات و الزامات سازمان‎های نظامی و انتظامی، ابعاد، مؤلفه‎ها و شاخص‎های الگوی پیشنهادی احصا و برای سنجش و تعیین میزان اهمیت و اعتبار هر شاخص، در اختیار خبرگان قرار گرفت. الگوی پیشنهادی دارای پنج بعد، بیست ویژگی و نودوچهار شاخص است که با روایی بالایی (7/93) به تأیید خبرگان رسید. در تجزیه‎وتحلیل داده‎های این پژوهش کاربردی، از روش‎های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته‎های پژوهش، پنج نوع فرهنگ (آرمان‎گرا، تعالی‎گرا، تحول‎گرا، قانون‎گرا و مکتبی) را برای این الگو برمی‎شمارد که فرهنگ تعالی‎گرا رتبۀ اول و فرهنگ قانون‎گرا رتبۀ آخر را کسب کرده است. این الگو با توجه به ابعاد سازمانی و با برخورداری از فرهنگ‎های یاد شده، می‎تواند به‎طور منطقی و همه‎جانبه، فرهنگ سازمانی جامعۀ مورد مطالعه را سنجش، اندازه‎گیری، رصد و مدیریت کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing native model of recognition and evolution of organizational culture of military and police organizations in Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Gholam Nikoukar 1
  • Mohamad Soltani 2
  • Abbas Niavand 3
1 Associat Prof. at Imamhosein University
2 Assistant Professor at Imamhosein University
3 Researcher at Imamhosein University
چکیده [English]

The aim of this study is to design an appropriate organizational culture for the military and police organizations. The main research question is that what is native model of recognition and management of organizational culture for the military and police?
In order to achieve an accurate and definitive model to investigate the above question the first step is to review the existing models in the scientific literature. After that by considering special features of military and police organization, dimensions, components and indicators of proposed model were designed. Then, the model was evaluated by experts. The model has 5 dimensions, 20 properties, and 94 indicators. Validity was confirmed by expert with 93.7. The aim of the research is practical and the data collection method is survey. Data is analyzed by using descriptive and inferential statistics methods. In the results five types of cultures are appeared: idealistic, excellence-oriented, change-oriented, rule-oriented, and ideologic culture. Among them excellence-oriented culture is the first rank and rule-oriented culture is the last rank. The proposed model can be used for evaluting different aspects of the organizational culture by considering the special properties of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ideologic culture
  • idealistic culture
  • excellence-oriented culture
  • rule-oriented culture
  • change-oriented culture