هماهنگی کانال توزیع چندگانه و تأثیر آن بر عملکرد عرضه‎کنندگان در صنعت الکترونیک با رویکرد نظریۀ مبادلۀ اجتماعی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه زنجان، ایران

چکیده

امروزه شرکتهای زیادی در سراسر جهان از کانالهای توزیع چندگانه، مانند نیروی فروش خود، پُست مستقیم/کاتالوگ، اینترنت و شبکههای پخش تلفنی و مانند آن، برای ارائۀ کالا و خدمات به مشتریان خود بهره می­جویند. کانال توزیع چندگانه با وجود داشتن مزایا، چالشهای متعددی چون بروز تضاد و تعارض، تخصیص محصول و سواری مجانی برخی اعضا را نیز بهدنبال دارد.هدف این پژوهش، بررسی هماهنگی کانال توزیع چندگانه و تأثیر آن بر عملکرد عرضهکننده با رویکرد مبادلۀ اجتماعی است. جامعۀ آماری این پژوهش، عرضهکنندگان قطعات الکترونیکیِ تهران است که 247 نفر از مدیران بازاریابی و فروش برای نمونۀ آماری انتخاب شدهاند. دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند و تحلیل دادهها با کمک از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافتهها نشان می­دهند مؤلفههای اجتماعی، مانند اعتماد و تعهد، موجب هماهنگی کانال توزیع چندگانه و ارتقای عملکرد عرضهکننده میشود و با افزایش عدم اطمینان محیطی، اثرگذاری مؤلفههای اعتماد و تعهد در افزایش عملکرد عرضهکنندگان بیشتر میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Coordination of multi channels of distribution and effects on suppliers performance in electronic industry with the social exchange approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bashokouh 1
  • Vahideh Alipour 2
1 Assistant Prof. Mohaghegh Ardabili University, Ardabil,Iran
2 Assistant Prof. Zanjan University.Zanjan.Iran
چکیده [English]

Today, many companies have multiple channels, such as sales force, direct mail / catalog, internet and broadcast channels, telephone, etc. for providing goods and services to its customers. Multiple distribution channels, despite having benefits, several challenges such as the incidence of conflict, allocation of product, free ride some members have being emerged. The aim of this study was to identify the coordination of multi channels of distribution on suppliers’ performance in electronic industry with the social exchange approach. Survey of suppliers of electronic components in Tehran that 247 people in the marketing and sales manager , the sample was selected. Data analysis was performed using structural equation modeling techniques. Findings show that social factors such as trust and commitment to the coordination of multiple distributions channels and improve supplier performance. With increasing environmental uncertainty, the impact of component trust and commitment in supplier performance increase and promote coordination between distributed supply chain members is greater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coordination, multi-channel distribution
  • social exchange theory, suppliers performance