بررسی و اولویت‌بندی علل و عوامل ترک خدمت کارکنان شرکت پتروشیمی مبین در پارس جنوبی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت سیاست‎گذاری بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش تلاش کرده است تا مهم‎ترین عوامل ترک خدمت کارکنان را شناسایی کند و با درک دقیق و اولویت‌بندی آنها، پیشنهادهایی برای حذف یا کاهش آنها ارائه دهد. عوامل فوق در چارچوب دو فرضیۀ اصلی و پنج فرضیۀ فرعی مورد بررسی و تجزیه‎وتحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و مطالعات کتابخانه‌ای و تنظیم، توزیع و جمع‌آوری پرسش‎نامه بین نمونۀ آماری، به‎صورت نمونۀ در دسترس و نیز، استفاده از روش‌های آماری مناسب (آزمون دوجمله‌ای و تحلیل واریانس یک‌عامله)، روابط بین هر یک از متغیرهای فوق با ترک خدمت مورد بررسی قرار گرفت و ترتیب اهمیت آنها مشخص شد. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که عدم امنیت شغلی در اولویت اول، تفاوت در حقوق و مزایا در مرتبۀ دوم، عدم ارتقای مناسب در مرتبۀ سوم و کاهش تعهد سازمانی در مرتبۀ چهارم، در ترک خدمت کارکنان تأثیرگذارند، اما با توجه به نظام موجود در صنعت پتروشیمی، تفاوت در ارزش‎گذاری چشمگیر نیست. در پایان این نوشتار براساس نتایج به‎دست‎‌آمده، پیشنهادهای کاربردی و نظری برای شرکت مورد مطالعه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and prioritization the causes factors of employees’ turnover in the Mobin petrochemical corporation of Southern Pars

نویسندگان [English]

  • Abdolhosein Karampour 1
  • Heidar Ahmadi 2
  • Mohammad Safari-Kahreh 3
  • Elahe Asadolahi Dehkordi 4
1 Assistant Professor, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Public Administartion, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student in Business Administartion, University of Tehran, Tehran, Iran
4 MSc in Business Administartion, Shahid Chamran Ahavaz University, Ahavaz, Iran
چکیده [English]

In this study we have tried to identify the most important factors in employee turnover; and using deep understanding and then prioritizing of these factors, appropriate recommendations to reduce their negative effects will be presented. The above factors in the two main hypotheses and also five sub-hypotheses has been investigated and analyzed. In this study using descriptive method and also using appropriated statistical tests tests the research hypotheses has been analyzed. Results showed that Lack of job security in the first place, the difference in salary and benefits in the second, the lack of proper promotion in the third place and reduce organizational commitment in the fourth place have been influenced on the employees’ turnover; But the difference in the valuation regarding to the existing system, there is no significant difference in the valuation of the petrochemical industry. Finally, according to the results both theoretical and practical suggestions have been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turnover
  • Job satisfaction
  • Organizational Commitment
  • Valuation
  • Prioritization