بررسی رابطۀ مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه پیام نور دماوند، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد تهران شمال، ایران

چکیده

راهبرد مدیریت استعداد، از دسته مفاهیم جدیدِ حوزۀ مدیریت منابع انسانی است که بر شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد در سازمان تأکید دارد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین تأثیر استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ پژوهش، توصیفی ـ پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری مورد مطالعۀ این پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان است که دویست‎وسیزده نفر آنها به‎روش تصادفی طبقه‎بندی‎شده برای نمونه انتخاب شده‎اند. برای جمع‎آوری نظرات پاسخ‎دهندگان، از ابزار پرسش‎نامه استفاده شده است که آلفای کرونباخ برای کل پرسش‎نامه 722/0 به‎دست آمد. فرضیه‎های پژوهش با استفاده از مدل‎سازی معادلۀ ساختاری مورد آزمون قرار گرفته‎اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که استراتژی مدیریت استعداد، تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the relationship between talent management and the performance of faculty members in Esfehan University

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Taleghani 1
  • Somayye Amini 2
  • Ali Ghafary 3
  • Hossein Adousi 4
1 Associate Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Iran
2 Msc.. in Management, Faculty of Management payame Noor University
3 Msc. Student, MBA, University of Tehran
4 Msc. Marketing Management, Tehran North University
چکیده [English]

Talent management strategy (TMS) is one of the new paradigms in human resources management (HRM) that centers on identification, employment, training, promotion and maintenance in an organization. The purpose and method of this study is based on correlation descriptive-survey process. The statistical population of the current research contains the whole faculty members of Isfahan University. By means of two-stage cluster sampling, 213 people were chosen and categorized as samples randomly. The questionnaire that is used to collect the participants’ this questionnaire’s Cronbach's (alpha) for the whole questionnaire is 0.722. To test research hypotheses, structural equation modeling technique is used. The result of this study, reveal that TMS has a positive and meaningful effect on the performance of faculty members in Isfahan University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent management strategy (TMS)
  • Talent technics
  • Talent management systems
  • Talent resource strategy
  • Faculty members’ performance