بررسی نقش مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی در کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان زاهدان)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ترویج کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، ترویج کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

چکیده

کارآفرینی سازمانی، یکی از شاخه­های اصلی کارآفرینی است و نقش کلیدی در موفقیت سازمان­ها دارد. از سویی دیگر در بیشتر مطالعات، در میان عوامل متعدد تأثیرگذار بر توسعۀ کارآفرینی سازمانی، نقش سرمایۀ اجتماعی که مهم‎ترین عامل شناخته‎شده، به‎طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. از این ­رو، هدف اصلی این پژوهش توصیفی ـ همبستگی، بررسی نقش مؤلفه­های سرمایۀ اجتماعی در کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی است. جامعۀ آماری پژوهش را 180 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان تشکیل ­دادند که تعداد صدوپنجاه نفر از آنان، به‎روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‎نامه­های استاندارد استفاده شد. روایی صوری پرسش‎نامه با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار پژوهش نیز، از طریق برآورد مدل اندازه­گیری و پس از انجام اصلاحات لازم، به‎دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که هر سه فرضیۀ اصلی پژوهش مورد پذیرش قرار گرفته و هر یک از مؤلفه­های سرمایۀ اجتماعی شامل شناختی، رابطه­ای و ساختاری، اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته داشته‎اند و در مجموع 43 درصد از واریانس کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان را تبیین کردند. با توجه به یافته­های پژوهش، می­توان نتیجه گرفت افزایش سرمایۀ اجتماعی در سازمان، به تقویت و توسعۀ کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Role of Social Capital Components in Organizational Entrepreneurship in the Jihad-e-Agriculture Organization (Case Study: Zahedan County)

نویسندگان [English]

  • Rohollah Rezaei 1
  • Rohollah Darini 2
1 Assisstan Prof, Agricultural Faculty, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 MSc. Student, Agricultural Faculty, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Organizational entrepreneurship as one of the main forms of entrepreneurship has a key role in success of organizations. On the other hand, most of the research has not been considered seriously the role of social capital as the most important factor, among the various factors influencing organizational entrepreneurship development. Therefore, the main purpose of this descriptive- correlative research was to study of the role of social capital components in organizational entrepreneurship in the Jihad-e-Agriculture organization. The statistical population of the research consisted of all experts in the Jihad-e-Agriculture organization of Zahedan County (N= 180). According to the Bartlett, Kotrlik & Higgins table, a sample size of 150 was selected using a simple random sampling technique. The standard questionnaires were used to collect data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The construct validity and the composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were satisfied after making necessary corrections. The results showed that the main hypotheses of the research have accepted and three components of social capital including cognitive, communicative and structural had a positive and significant impact on dependent variable. The components totally explained about 43 percent of variances of organizational entrepreneurship in the Jihad-e-Agriculture organization of Zahedan County. Based on the findings, it can be concluded that increasing social capital in the organization directly results in reinforcing and developing organizational entrepreneurship in the Jihad-e-Agriculture organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational entrepreneurship
  • Social capital
  • Component