بررسی نقش فضای سازمانی کارآفرینانه در بهبود عملکرد نوآورانۀ مؤسسه‎های تحقیقات کشاورزی دولتی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی نقش فضای سازمانی کارآفرینانه در بهبود عملکرد نوآورانۀ مؤسسه‎های تحقیقات کشاورزی دولتی با ‎روش تحلیل همبستگی از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس ـ واریانس انجام گرفته است. جامعۀ‌ آماری، شامل 2768 نفر از اعضای هیئت علمی و محققان مراکز و ایستگاه‎های تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است که برای نمونه‎گیری، از هر منطقۀ جغرافیایی کشور یک استان انتخاب و در نهایت 320 نفر به‎صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب و به‎کمک فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‎نامه­ای در قالب طیف لیکرت است که برای اندازه‎گیری متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش روایی پرسش‎نامه، از روش روایی تشخیصی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج‎شده و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی استفاده شد. روش آماری غالب، مدل‎یابی معادلات ساختاری بوده است که تحلیل‎های آن با استفاده از بستۀ نرم‎افزاری لیزرل نسخۀ 8/8 انجام گرفت. یافته‎های پژوهش حاکی از آن است که در شکل‎گیری فضای سازمانی کارآفرینانه (شامل چهار بُعد مدیریت منابع انسانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و کنترل سازمانی)، بُعد مدیریت منابع انسانی بیشترین سهم را دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که چهار عامل تبیین‎کنندۀ فضای سازمانی، نقش معناداری در عملکرد نوآورانۀ مؤسسه‎های تحقیقات کشاورزی دولتی کشور دارند. بنابراین فضای سازمانی کارآفرینانه، سبب بهبود اقدامات نوآورانۀ سازمان می‎شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation Entrepreneurial Organizational Climate Role in Innovative Performance Improvement: Evidences from Public Agricultural Research Institute.

نویسندگان [English]

  • Amir Alambeigi 1
  • Babak Afghahi 2
1 Assistant Prof, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran. Iran.
2 PhD, Supreme national Defemce University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

This research was conducted to investigation organizational climate role in entrepreneurial R&D in Agricultural Technology management that was implemented as a correlation research by using casual model. Statistical population of the study was consisted of 2768 agricultural research experts in Iran, One out of each six regional groups of Provinces was randomly selected and 320 researchers were randomly selected from theses six provinces based on Cochran’s sampling methodology. Research instrument consisted Likert scale for latent variables measurement. Validity of the questionnaire was analyzed using of Average Variance Extracted (AVE) that is a one method of Discriminant validity. Also Composite reliability coefficients were calculated for the questionnaire's parts. These amounts show that questionnaire has a high ability for data gathering. Structural equation modeling was employed by LISREL 8.8 software package. The results of research shown that among organizational climate factor, Human resource management has a central role in its formulation. Along with Path analysis results shown organizational climate factors have a significant effect in forecasting of Entrepreneurial R&D dimensions in Iranian agricultural research institutes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational climate
  • Entrepreneurial R&D
  • HRM and Structural Equation Modeling