تبیین رابطۀ مؤلفه‎های فرهنگی و کیفیت نگهداری اموال در سازمان

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

فرهنگ سازمانی از مقوله‎هایی است که به‎ دلیل عمومیت‎ داشتن، توجه صاحب‎نظران و پژوهشگران عرصۀ مطالعات مدیریت و سازمان را به خود جلب کرده و دامنۀ اهمیت آن تا اندازه ای رشد یافته که مدیران را برای تصمیم‎ گیری در همۀ حوزه‎های سازمانی، به احتیاط و دقت بیشتر وادار کرده است. ازسوی دیگر، سازمان‎ها برای مقابله با مسئلۀ کمبود مواد و اقلام و تحقق کمیت و کیفیت قابل قبولی از آنها در راستای انجام مأموریت‎ها، اقدام به نگهداری اصولی از آنها (از زمان ورود به سازمان و آغاز ذخیره‎سازی در انبار تا مرحلۀ بهره برداری در جریان عملیات)، تحت استانداردهای عملی و تجربی می‎کنند تا امکان استفادۀ بهینه از آن فراهم آید که نقش فرهنگ در این زمینه نیز، محسوس است. این پژوهش به‎منظور بررسی رابطۀ مؤلفه‎های فرهنگی و کیفیت نگهداری اموال در سازمان‎های دولتی پایه‎ریزی‎شده و با شرکت یک نمونۀ دویست‎وبیست ‎نفره از کارکنان و کارشناسان ارشد سازمان، به اجرا درآمده است. برای جمع‎آوری اطلاعات، از یک پرسش‌نامۀ محقق‎ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن در حد قابل قبولی به‎اثبات رسید. داده‎های آماری با استفاده از روش‎های آمار توصیفی و آمار استنباطی و به‎کمک  برنامۀ اس.پی.اس.اس. تجزیه‎وتحلیل شد. یافته‎های پژوهش بیانگر آن است که بین ویژگی‎های فرهنگی موجود و کیفیت نگهداری اموال، رابطۀ معنا‌داری وجود دارد؛ یعنی هر چه مؤلفه‎های فرهنگی بهبود یابد، نگهداری اموال نیز بهتر می‎شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation the relation of cultural components and the quality of properties maintenance in organization

نویسندگان [English]

  • Davood Salmani 1
  • Mohammad Khodabakhshi 2
1 Assistant Prof Faculty of Management University of Tehran
2 PhD .student Faculty of Management University of Tehran
چکیده [English]

Organizational culture is that has attracted the attention of a large number of specialists and interested people to management science because of its publicity ,and the term “culture “ alone with is synonyms has arrived into management literature in last decades. This topic has attracted such a great attention that has made managers very careful in decision making in all organization fields. On the other hand , because of high cost in organization and allocation of large amount of budget to properties the need for properly use of properties and equipment have been emphasized, and many theories and ideas have aroused in this respect.
In Iran no systematic research has been made about the relationship between culture and property maintenance so far. Or at least it has been limited.
Therefore we recognized the necessity for an exclusive research in this field.
This research has been designed and performed to understand the relationship between cultural characteristic and quality of property maintenance in government agencies.
A sample of 220 of the staff of the organization under research participated in the research all of them have been chosen randomly and according to classified sampling method.
The research made questionnaire was used the collecting of information which its validity and reliability were proved data acceptable after performance. Statistical data were analyzed by means of descriptive statistical methods and perspective statistical methods
In SPSS program research finding show that there is meaningful relationship between current cultural characteristics and the quality of property maintenance i.e. the better cultural characteristics, the better quality of properties maintenance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Organizational Culture
  • Properties
  • quality control
  • maintenance