دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، 1401 
طراحی مدل سیاست‌گذاری در سینمای ایران با هدف ارتقای جایگاه بین‌المللی آن

صفحه 169-194

10.22059/jipa.2022.341680.3141

رضا میرمحرابی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ عطاءاله ابطحی


طراحی الگوی ارتقای رفاه عمومی با رویکرد حکمرانی خوب

صفحه 283-312

10.22059/jipa.2022.340415.3126

احمد یاوریان؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ ناصر میرسپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران