دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، 1401 
طراحی و واکاوی مدل فرهنگ خدمت عمومی در سازمان‌های دولتی

صفحه 346-370

10.22059/jipa.2022.341227.3133

مظاهر یوسفی امیری؛ احمدعلی خائف الهی؛ مهدی مرتضوی؛ علی اصغر فانی