معماری منابع انسانی هوشمند: رویکردی ساختاری بر تحول دیجیتال شرکت‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشجوی دکتری، مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر، معماری منابع انسانی هوشمند با رویکرد تحول دیجیتال است. با توجه به گسترش کارکردهای فناوری‌های تحول‌آفرین در کسب‌وکارها و رشد اقدام‌های دانشی، ضرورت طراحی یک مدل ساختاری برای موضوع تحول دیجیتال در سیستم‌های مدیریت منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان، در تعالی و زبدگی آنها نقش بسزایی ایفا می‌کند.
روش: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی ـ توسعه‌ای است و با رویکرد پیمایش مقطعی اجرا شده است. برای شناسایی مقوله‌های زیربنایی معماری منابع انسانی هوشمند مبتنی بر تحول دیجیتال، از روش تحلیل مضمون و نرم‌ا‌فزار مکس‌کیودا و برای ارائه رویکرد ساختاری، از روش ساختاری ـ تفسیری و نرم‌افزار میک‌مک استفاده شده است.
یافته‌ها: پس از تحلیل مضمون متن مصاحبه با 17 خبره از نخبگان دانشگاهی، مدیران منابع انسانی و مدیران تحول دیجیتال در شرکت‌های دانش‌بنیان، کدگذاری باز انجام گرفت و ۲۴۵ کد شناسایی شد. در نهایت از طریق کدگذاری محوری، ۳ مقوله فراگیر، ۸ مقوله سازمان‌دهنده و ۶۲ مضمون پایه مشخص شد که مقوله‌های فراگیر در قالب عوامل مدیریتی، عوامل فرایندی و عوامل منابع انسانی دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده، می‌توان گفت که راهبردهای معماری سازمانی، مدیریت منابع انسانی، فناوری‌محوری، مشارکت کارکنان و معماری منابع انسانی، بیشترین قدرت نفوذ در طراحی مدل ساختاری و همچنین، بیشترین قدرت اثرگذاری بر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی را دارند و هوشمندسازی منابع انسانی از طریق توجه به این دو عامل قابل احصا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smart Human Resources Architecture: A Structural Approach to the Digital Transformation of Knowledge-based Companies

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Rastgar 1
  • Seyed Abbas Ebrahimi 2
  • Mohsen Shafiei Nikabadi 1
  • Bahare Kolahi 3
1 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Economics, Management and Adminstrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
3 PhD. Candidate, Department of Human Resource Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of the current research is to design smart human resources with a digital transformation approach. Considering the expansion of the function of transformative technologies in businesses and the growth of knowledge measures, designing a structural model of digital transformation in the human resource management systems of knowledge-based companies plays a great role in their excellence and sophistication. In terms of purpose, this study is an applied-developmental research and it was carried out with a cross-sectional survey approach.
Methods: In order to identify the underlying issues of smart human resources architecture based on digital transformation, we have used the theme analysis method and MaxQDA software, and to provide a structural approach, we have used the structural-interpretive method and MicMac software.
Results: By analyzing the content of the expert panel interview, which includes seventeen academic elites, human resource managers and digital transformation managers in knowledge-based companies, 245 codes were identified in the open coding stage. Finally, through axial coding, three comprehensive categories, eight organizing categories and sixty-two basic themes were identified, which in comprehensive categories, was categorized in the form of managerial factors, process factors and human resources factors.
Conclusion: Based on the analysis, it can be stated that the strategies of organizational architecture, human resource management, core technology, employee participation, and human resource architecture have the greatest power of influence on structural model design and they have great influence on knowledge management and organizational learning. Making the human resources smart can be achieved by paying attention to these two factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource architecture
  • Smart human resources
  • Digital transformation
  • Knowledge-based companies
الوانی، مهدی و بودلایی، حسن (1391). پدیدارشناسی در مطالعات کارآفرینی. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 5 (19)، 33-61.
بودلایی، حسن؛ کشاورز، بهروز و محمدی، یوسف (1397). مطالعه کیفی ردپای دیجیتال در مدیریت منابع انسانی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10، 211-232.

پورعزت، علی اصغر (۱۴۰۰). طراحی سیستم پشتیبان خط‌مشی، برای مهار تباه خط‌مشی‌ها و کژ خط‌مشی‌ها. مدیریت دولتی، ۱۳(۱)، 1-2.

جلالی، رستم (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، (4)، 310-320.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل (۱۳۹۳). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
رنجبر، هادی؛ حق‌دوست، اکبر؛ صلصالی، مهوش و خوشدل، علی (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. پژوهش علوم سلامت و نظامی، 3، 238 -250.
روشندل اربطانی، طاهر؛ کاظمی، حسین و حاج اسماعیلی، فهیمه (۱۳۹۳). عوامل تعیین‏کننده شکاف دیجیتالی (مطالعه موردی: شهروندان شهر رفسنجان). مدیریت دولتی، ۶(۴)، ۶۸۱- ۷۰۳.
طبرسا، غلامعلی و پنبه‌چی، راحله (1396). هوشمندسازی نظام جذب منابع انسانی برای مشاغلی با هویت کار احساسی. کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، دبیرخانه دائمی‌کنفرانس دانشگاه تهران.
فرزانه کندری، نرگس و روحانی، سعید (۱۴۰۰). ارائه چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی در راستای حکمرانی دیجیتال. مدیریت دولتی، ۱۲(۴)، 695- 722.
قاضی، سروش؛ صوفی، بامداد و جهانی، نیلوفر (۱۳۹۵). بررسی رفتار و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با رویکرد تکسونومی، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 4، 9-32.
ملک‌زاده، غلامرضا و صادقی، صدیقه (1396). راهبرد مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال با تکیه بر کلان داده. رشد فناوری، 6، 81-96.
نادری‌فر، مهین؛ گلی، حمیده و قلجایی، فرشته (۱۳۹۶). گلوله‌برفی روشی هدفمند در نمونه‌گیری تحقیقات کیفی. نشریه گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 41، 101 -121.
 
References
Alwani, M. & Boudlaie, H. (2013). Phenomenology in entrepreneurship studies. Quarterly Journal of Iranian Society of Management Sciences, 5 (19), 33-61. (in Persian)
Armstrong, M. (2020). Human resource management practice. Kogan page limited.
Attride-stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 3, 385-405.
Bogicevic-milikic, B. (2020), A conceptual framework for designing the architecture of human resource management, Ekonomski horizonti, 22(2), 119-136.
Boon, C., Den Hartog, D. N., & Lepak, D. P. (2019). A systematic review of human resource management systems and their measurement. Journal of management, 45(6), 2498-2537.
Boudlaie, H., Keshavarz, B. & Mohammadi, Y. (2017). Qualitative study of digital footprint in human resource management. Human Resource Management Research, 10, 211-232.
(in Persian)
Curzi, Y., Fabbri, T., Scapolan, A. C., & Boscolo, S. (2019). Performance Appraisal and Innovative Behavior in the Digital Era, Frontiers in psychology, 10, 1659.
Danaifard, H., Alwani, M. & Azar, A. (2015). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran: Safar Publications. (in Persian)
Davenport, T. H., & Kirby, J. (2016). Only humans need apply: Winners and losers in the age of smart machines. New York: HarperCollins.
Denicol, J., Davies, A., & Pryke, S. (2021). The organisational architecture of megaprojects. International Journal of Project Management, 39(4), 339-350.
Ebert, C. & Duarte, C.H. (2018). Digital Transformation, in IEEE Software, 35(4), 16-21, doi:10.1109/MS.2018.2801537
Farahi, M.M., & Kardani Malekinezhad, M. (2020). Enterprise Architecture and Cloud Computing: Developing a Cloud-Based HRM Architecture Framework with Emphasis on the Role of Actors. Iranian Journal of Information processing and Management, 36, 181-210.
Farzaneh Kondori, N., Rouhani, S. (2021). Presenting a conceptual framework for digital judicial transformation for digital governance. Journal of Public Administration, 13(3), 593-620. (in Persian)
Fenech, R., Baguant, P., & Ivanov, D. (2019). The changing role of human resource management in an era of digital transformation, Journal of Management Information and Decision Sciences, 22(2), 1-10.
Gartner, C. (2020). Smart human resource management. Wiesbaden: Springer Gabler.
Gelens, J., Dries, N., Hofmans, J. & Pepermans, R. (2013). The role of perceived organizational justice in shaping the outcomes of talent management: A research Agenda. Human Resource Management Review, 23, 341-353.
Ghazi, S., Sufi, B. & Jahani, N. (2017). Investigating the behavior and performance of Iranian knowledge-based companies with a taxonomy approach. Technology Development Management Quarterly, 4, 9-32. (in Persian)
Gökalp, E. (2022). A Process Assessment Model for Human Resource Skill Development Enabling Digital Transformation. Evolving Software Processes: Trends and Future Directions, 271-281.
Habraken, M., & Bondarouk, T. (2017). Smart industry research in the field of HRM: Resetting job design as an example of upcoming challenges. In Electronic HRM in the smart era. Emerald Publishing Limited.
Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz, D., & Antunes Marante, C. (2021). A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change. Journal of Management Studies, 58(5), 1159-1197.
Henderson, D. (2020). Demand-side broadband policy in the context of digital transformation: An examination of SME digital advisory policies in Wales. Telecommunications Policy, 44(9), 102-124.
Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities. Reading. MA: Addison-Wesley (content analysis).
Horvath, K., & Szerb, L. (2018). Managerial practices and the productivity of knowledge‐intensive service businesses: An analysis of digital/IT and cash management practices. Strategic Change, 27(2), 161-172.
Jalali, R. (2013). Sampling in qualitative research. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, (4), 310-320. (in Persian)
Jiao, Z., Zhang, J., Yao, P., Wan, L., & Ni, L. (2020). Service deployment of C4ISR based on genetic simulated annealing algorithm. IEEE Access, 8, 65498-65512.
Jirasatjanukul, K., Nilsook, P., & Wannapiroon, P. (2019). Intelligent Human Resource Management Using Latent Semantic Analysis with the Internet of Things. International Journal of Computer Theory and Engineering, 11(2), 23-26.
Lauzikas, M., & Miliute, A. (2020). Human resource management effects on sustainability of high-tech companies: what Lithuania and South Korea can learn from each other. Insights into Regional Development, 37, 388-402.
Luo, B. N., Sun, T., Lin, C. H., Luo, D., Qin, G., & Pan, J. (2021). The human resource architecture model: A twenty-year review and future research directions. The International Journal of Human Resource Management, 32(2), 241-278.
Malekzadeh, Gh. & Sadeghi, S. (2018). Human resource management strategy in the digital era by relying on big data. Technology Growth, 6, 81-96. (in Persian)
Maran, T. K., Liegl, S., Davila, A., Moder, S., Kraus, S., & Mahto, R. V. (2022). Who fits into the digital workplace? Mapping digital self-efficacy and agility onto psychological traits. Technological Forecasting and Social Change, 175, 121352.
Meijerink, J., Boons, M., Keegan, A., & Marler, J. (2018). Special issue of the International Journal of Human Resource Management: Digitization and the transformation of human resource management. The International Journal of Human Resource Management, 1-6.
Mitroi, C. (2014). New trends in organization information systems development. Journal of Defense Resources Management (JoDRM), 5(2), 79-88.
Naderifar, M., Goli, H. & Gholjaei, F. (2018). Snowballing is a purposeful sampling method in qualitative research. Journal of Developmental Steps in Medical Education, 41, 101-121. (in Persian)
Nawaz, N. (2017). A comprehensive literature review of the digital HR research filed. In Information and Knowledge Management (Vol. 7, No. 4).
Nikolaev, N. A. (2020). Methodology for the Development of a Human Resource Management System under the Conditions of a Highly Competitive Innovative and Digital Economy, In 2nd International Scientific and Practical Conference Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth (MTDE 2020). Atlantis Press, 138, 17-22.
Poloskov, S., Zheltenkov, A., Braga, I., & Kuznetsova, I. (2020). Adaptation of high-tech knowledge-intensive enterprises to the challenges of industry 4.0. In E3S Web of Conferences . EDP Science, 210, 13026.
Pourezat, A.A. (2021). Designing the policy support system, to curb the corruption of the policies and the skewed policies. Public administration, 13(1), 1-2. (in Persian)
Rana, G., & Sharma, R. (2019). Emerging human resource management practices in industry 4.0. Strategic HR Review, 18(4), 176-181.
Ranjbar, H., & Haghdoost, A., & Salsali, M., & Khoshdel, A., & Soleimani, M., & Bahrami, N. (2012). Sampling in qualitative research: a guide for beginning. Annals of Military and Health Sciences Research, 3, 238-250. (in Persian)
Roshandel Arbatani, T., Kazemi, H. & Haj Esmaili, F. (2015). Determinants of the digital divide (Case study: Citizens of Rafsanjan). Public Administration, 6(4), 681-703.
(in Persian)
Ruth, R., & Netzer, T. (2020). The key elements of cultural intelligence as a driver for digital leadership success, Leadership, Education, Personality: An Interdisciplinary Journal, 10, 1-6.
Saini, K. (2018). A future’s dominant technology blockchain: Digital transformation. In 2018 International Conference on Computing, Power and Communication Technologies (GUCON) (pp. 937-940). IEEE.
Schuster, A. S. (2020). Robotic Process Automation im Human Resource Management, In Smart human resource management, Springer Gabler, Wiesbaden.
Senarathne, A. N., Hewage, A., Wijekoon, J. L., & Hettiarachchie, K. (2020). Smart Human Resource Management System to Maximize Productivity. In International Computer Symposium (ICS).
Sengupta, A., Lalwani, S., Goswami, S., & Srivastava, P. (2021). Reinventing HR functions with SMAC technologies-an exploratory study. Materials Today: Proceedings, 46, 10169-10174.
Sivathanu, B., & Pillai, R. (2018). Smart HR 4.0–how industry 4.0 is disrupting HR. Human Resource Management International Digest, 26(4), 7-11.
Strohmeier, S. (2020). Smart HRM–a Delphi study on the application and consequences of the Internet of Things in Human Resource Management, The International Journal of Human Resource Management, 31(18), 2289-2318.
Tabarsa, Gh. A. & Pananchi, R. (2018). Smartization the system of recruiting human resources for jobs with an emotional work identity. Annual Conference of New Management Paradigms in the Field of Intelligence, Tehran University Conference Permanent Secretariat. (in Persian)
Tabrizi, B., Lam, E., Girard, K., & Irvin, V. (2019). Digital transformation is not about technology. Harvard business review, 13(March), 1-6.
Thomas, C., Klessova, S., & Engell, S. (2020). Structuring inter-organizational R&D projects: Towards a better understanding of the project architecture as an interplay between activity coordination and knowledge integration, International Journal of Project Management, 38(5), 291-306.
Tijan, E., Jović, M., Aksentijević, S., & Pucihar, A. (2021). Digital transformation in the maritime transport sector, Technological Forecasting and Social Change, 170, 120879.
Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda, The Journal of Strategic Information Systems, 28(2), 118-144.
Vrontis, D., Christofi, M., Pereira, V., Tarba, S., Makrides, A., & Trichina, E. (2021). Artificial intelligence, robotics, advanced technologies and human resource management: a systematic review, The International Journal of Human Resource Management, 1-30.
Wenzel, K. (2022). Management Models of Digital Transformation: Analysis and Definition of Success Factors for the Development of a Management Framework. Springer Nature.