دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، 1401 
طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های قضایی در نهاد قضایی کشور

صفحه 129-164

10.22059/jipa.2021.334472.3060

رقیه کشوریان آزاد؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ مجتبی شاهنوشی