ارائه مدل حکمرانی پایدار با تأکید بر توسعه کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف: توسعه کشورها، به‌میزان فعالیت‌های کارآفرینانه وابسته است و کارآفرینی عامل مهمی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه است. چگونگی حکمرانی نیز از جمله عواملی است که بر فعالیت‌های کارآفرینانه اثر می‌گذارد و حکمرانی پایدار می‌تواند بسترساز و تسهیل‌کننده فعالیت‌های کارآفرینانه باشد؛ پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب حکمرانی پایدار با رویکرد توسعه کارآفرینی اجرا شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه‌ای ـ کاربردی محسوب می‌شود؛ از لحاظ روش، دارای رویکرد کیفی است و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی است و دو مرحله فراترکیب و مصاحبه را شامل می‌شود. در مرحله اول با روش فراترکیب و استفاده از روش سندلوسکی و باروسو و نمونه‌گیری هدفمند از پایگاه‌های علمی داخلی، از میان 107 منبع، 18 منبع انتخاب و بررسی شد. در مرحله دوم و بخش تحلیل محتوا نیز با انجام 12 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد و چارچوب نهایی به‌دست آمد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از روش فراترکیب و تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه‌های استخراج‌شده در سه سطح کسب‌وکار، ملی و بین‌المللی طبقه‌بندی‌ شدند و این سه سطح مکمل یکدیگرند.
نتیجه‌گیری: مؤلفه‌های جوان‌سازی بدنه دولت، حذف نهادهای موازی، نوسازی بدنه دولت، عوامل اقتصادی (اصلاح ساختارهای بانکی)، ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ایجاد مزیت رقابتی بین‌المللی و نفوذ در بازارهای بین‌المللی، چارچوب حکمرانی پایدار با رویکرد توسعه کارآفرینی را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Sustainable Governance Model with an Emphasis on Entrepreneurial Development

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Colabi 1
  • Nour Mohammad Yaghoubi 2
1 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Management, Faculty of Management, University of Sistan & Blouchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Objective: The economic and social growth rates directly affect economic development. They increase long-term social welfare in a country; therefore, most countries run programs to support entrepreneurship in their communities. Entrepreneurship and economic growth are direct indicators of economic development in any country, while entrepreneurship contributes to economic growth by creating innovation, creativity, and increasing competition. Governance is one of the factors that affect entrepreneurial activities, and sustainable governance can facilitate entrepreneurial activities. This study aims to provide a sustainable governance model using an entrepreneurial development approach.
Methods: The current study is applied in terms of purpose. This study used a qualitative approach to provide a framework for sustainable governance by means of an entrepreneurial development approach. This study is descriptive in terms of data collection. At first, 18 sources were selected and studied using the meta-synthesis method and purposive sampling of internal scientific databases. Then, theoretical saturation was obtained by conducting twelve interviews.
Results: A meta-synthesis method was used in the first stage of the data collection. The final framework of the research was extracted by analyzing the content of the texts from the interviews. Based on this, seven components were identified in the form of 56 indicators. The results of data analysis indicate that the extracted components are classified into three levels of business, national, and international, which complement each other. The findings of this study suggest that all international, national, and business sectors are complementary and will simultaneously help each other.
Conclusion: The components of government rejuvenation, elimination of parallel institutions, government modernization, economic factors (reform of banking structures), creation of hardware and software infrastructure, creation of international competitive advantage, and influence on international markets form the framework for sustainable governance. In creating sustainable governance with an entrepreneurial development approach, the components of a business, national, and international levels should be considered simultaneously, and business-level components and the national level are the basis and facilitators of international-level components; for example if economic factors are considered at the national level, and the necessary hardware and software infrastructure is formed, it will create macroeconomic sustainability and a competitive advantage at the international level. To penetrate international markets, the domestic economy must grow to create demand at the international level and form international enterprises. In other words, the components of a business, national, and international level together will lead to sustainable governance with an entrepreneurial development approach and economic, social, and political development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic development
  • Entrepreneurship development
  • Good governance
  • Sustainable development
  • Sustainable governance
آدینه‌وند، علی‌اصغر؛ علیان، مهدی (1395). حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و معرفه‌ها. فصلنامه علمی راهبرد، 25(4)، 32-51.
آهنی، منا؛ موسی خانی، مرتضی؛ نجف بیگی، رضا؛ افشارکاظمی، محمدعلی (1398). تحلیل خوشه‌ای جایگاه ایران در جهان و روندهای آتی مبتنی بر مؤلفه‌های حکمرانی خوب. آینده‌پژوهی مدیریت، 30(1)، 99-118.
ابراهیم‌پور، حبیب؛ روشندل اربطانی، طاهر (1387). بررسی جایگاه رسانه ملی در الگوی حکمرانی پایداری در ایران. مدیریت دولتی، 1(1)، 27-43.
امامی، علیرضا؛ ربیعی مندجین، محمدرضا؛ اسلامبولچی، علیرضا؛ شمس، مجید (1399). سنجش تفکر استراتژیک تدوین‌کنندگان خط‌مشی درآمدهای پایدار شهرداری‌های میانه با رویکرد حکمرانی خوب در افق 1404. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 10(40)، 137-170.
بهرامی، محمدباقر؛ اکبرزاده، فریدون؛ شهابی، روح‌اله؛ جلال‌پور، شیوا (1399). حاکمیت قانون و پیامدهای حقوقی حکمرانی خوب در ایران. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، 10 (1)، 29-47.
پاداش، حمید؛ خداپناه، بهمن (1394). برآورد تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، ۲۰ (۳)، ۱۸۷-۱۶۵.
جلالی فراهانی، علیرضا؛ موسی خانی، مرتضی؛ الوانی، سید مهدی؛ کاظمی، ابوالفضل (1400). طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار هم‌سو با حکمرانی مطلوب پایدار در نظام اداری ایران. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 1400(1)، 91-128.
خدامرادی، طیبه؛ حسین زاده، مهناز (1400). بررسی ساختار حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم ایران با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی. فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، 7(3)، 99-115.
خسرو آبادی، محمد؛ زاینده‌رودی، محسن؛ شکیبایی، علیرضا (1395). رابطه حکمرانی خوب با نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. رفاه اجتماعی، ۱۶ (۶۱)، ۱۸۵-۱۵۹.
سید نورانی، محمدرضا؛ تاری، فتح اله؛ محمدپور، حسن (1399). تأثیر سرمایه‎ گذاری مستقیم خارجی و حکمرانی خوب بر اشتغال در کشورهای در حال‎ توسعه. فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، ۸ (۳۱) ،۳۴-۲۱.
شاه آبادی، ابوالفضل؛ گنجی، مهسا (1394). تأثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا. اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 22(9)، 246-288.
شمسینی غیاثوند، حسن؛ یوسفی ثابت، حسین (1400). بررسی تأثیر کرونا بر حمکرانی خوب با تاکید بر شفافیت. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 17(55)، 117-137.
ظهیری، مناحی؛ زاینده رودی، محسن؛ جلایی، سید عبدالمجید (1400). بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی خوب بر شاخص توسعه پایدار ایران. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 3(1)، 27-45.
علی‌عسکری، محمدرضا؛ عزیزی، شهریار؛ حاجی پور، بهمن (1398). طراحی‌ و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. مطالعات راهبردی بسیج، 21(81)، 104-136.
علینی، محمد؛ غفاری، غلامرضا؛ زهیری، علیرضا (1394). مبانی دینی سرمایه اجتماعی و نسبت آن با حکمرانی خوب. فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، 17(67)، 133-166.
عیوضی، محمدرحیم؛ صالحی، معصومه؛ مرزبان، نازنین (1396). از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار. فصلنامه علمی راهبرد، 26(4)، 2-34.
کمیجانی، اکبر؛ سلاطین، پروانه (1388). تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی درگروه کشورهای منتخب OPEC و OECD. فصلنامه علمی مدل‌سازی اقتصادی، 2(6)، 1-24.
کندری، نرگس؛ محمودی، جعفر (1398). ارائه چارچوبی مفهومی برای بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی الکترونیکی بر توسعه انسانی پایدار. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 13(2)، 277-302.
مرادی، مهدی؛ سلمان‌پور، علی (1396). تأثیر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی. دو فصلنامه جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، 4(10)، 33-59.
مشبکی، اصغر؛ بختیاری، حسین (1390). بررسی مسئولیت اجتماعی سازمانی در رسانه ملی. پژوهش‌های ارتباطی، 18(66)، 177-208.
مقیمی، سید محمد؛ پورعزت، علی اصغر؛ دانایی فرد، حسن؛ احمدی، حیدر (1395). تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری نظام بودجه‌ریزی کشور. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 6(21)، 31-52.
یعقوبی، نورمحمد؛ پورحسن، ریحانه (1400). ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی. فصلنامه حکمرانی و توسعه، 2(1)، 89-103.
 
References
Abe, T. (2010). Beyond the Moral Panic: The Good Governance Option to Youth Socio-Economic Empowerment in Nigeria. International Journal of Administrative Studies and Research, 1(2), 16-16.‏
Acemoglu, D., Robinson, J. A., & Verdier, T. (2012). Can't we all be more like Scandinavians? Asymmetric growth and institutions in an interdependent world (No. w18441). National Bureau of Economic Research.‏ Working Paper, 18441. DOI 10.3386/w18441
Adinevand, A. & Alian, M. (2017). Good Urban Governance: The Prioritization of Components and Indicators. Strategy, 25(4), 32-51. (in Persian)
Ahani, M., Mosakhani, M., Najafbeigi, R., Afsharkazemi, M. (2019). Cluster Analysis of Iran's Position in the World and Future Trends Based on Good Governance Components. Future study Management, 30(116), 99-118. (in Persian)
Aliaskari, M., Azizi, S., Hajipour, B. (2020). Designing and explaining the entrepreneurship development pattern in Iran's cyberspace with emphasis on resilient economy policies. Basij Strategic Studies, 21(81), 104-136. (in Persian)
Alina, V., Florin, C., & Nicoleta-Claudia, M. (2021). The Impact of Good Governance on Entrepreneurship in Terms of Sustainable Development. In Contemporary Issues in Social Science. Emerald Publishing Limited. Bingley, 307-325.
Alini, M., Ghafari, G., Zahiri, A. (2015). Religious Foundations of Social Investment and its Relationship with Favorable Ruling. Political Science, 17(67), 133-166. (in Persian)
Amjad, T., Rani, S. H. B. A., & Sa'atar, S. B. (2020). Entrepreneurship development and pedagogical gaps in entrepreneurial marketing education. The International Journal of Management Education, 18(2), 100379.‏
Bahrami, M. B., Akbarzadeh, F., Shahabi, R. & Jalalpour, S. (2020). The rule of law and the legal consequences of good governance in Iran, Quarterly Journal of Political Research in Islamic World, 10(4), 29-47. (in Persian)
Bansal, P., & Song, H. C. (2017). Similar but not the same: Differentiating corporate sustainability from corporate responsibility. Academy of Management Annals, 11(1), 105-149.‏
Biberhofer, P. (2019). The economization of education and the implications of the quasi-commodification of knowledge on higher education for sustainable development.‏
Dalal-Clayton, B., & Sadler, B. (2014). Sustainability appraisal. A source book and reference guide to international experience. London.‏
De Guimarães, J. C. F., Severo, E. A., Júnior, L. A. F., Da Costa, W. P. L. B., & Salmoria, F. T. (2020). Governance and quality of life in smart cities: Towards sustainable development goals. Journal of Cleaner Production, 253, 119926.‏
Dima, B., Lobonţ, O. R., & Moldovan, N. C. (2016). Does the quality of public policies and institutions matter for entrepreneurial activity? Evidences from the European Union’s Member States. Panoeconomicus, 63(4), 425-439.‏
Ebrahimpoor, H., Roshandel, T. (2008). Explaining the Role of the National Media (IRIB) in Sustainability Governance Model in Iran. Journal of Public Administration, 1(1), 27-43. (in Persian)
Elkington, J. (2006). Governance for sustainability. Corporate Governance: an International Review, 14(6), 522-529.‏
Emami, A., Rabiei, M., Eslambulchi, A., Shams, M. (2020). Measuring the Strategic Thinking of Medium-Term Sustainable Revenue Policy Developers with Good Governance Approach in Horizon (1404). Quarterly of Educational Measurement, 10(40), 137-170. (in Persian)
Eyvazi, M., Salehi, M., Marzban, N. (2018). A Search for Good Governance: the Sustainable Governance Model. Strategy, 26(4), 2 -34. (in Persian)
Florini, A., & Pauli, M. (2018). Collaborative governance for the sustainable development goals. Asia & the Pacific Policy Studies, 5(3), 583-598.‏
Imran, S., Alam, K., & Beaumont, N. (2014). Reinterpreting the definition of sustainable development for a more ecocentric reorientation. Sustainable Development, 22(2), 134-144.‏
Jalali Farahani, A., Mousakhani, M., Alvani, S., Kazemi, A. (2021). Designing a Sustainable Human Resource Management Model in Line With Sustainable Good Governance in the Iranian Administrative System. Resource Management in Police Journal of the Management Dept, 1400(1), 91-128. (in Persian)
Kagundu, P. (2016). The Quality of Governance, Composition of public Expenditures, and Economic Growth: An Empirical Analysis. Dissertation, Georgia State University.
Kandari, N., Mahmoudi, J. (2019). Presenting framework for investigating effects of e-governance indicators on sustainable human development, Strategic Management Thought, 13(2), 277-302. (in Persian)
Keping, Y. (2018). Governance and good governance: A new framework for political analysis. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 11(1), 1-8.‏
Khodamoradi, T., Hosseinzadeh, M. (2021). Analyzing the governance structure of sustainable development in deprived areas using social network analysis. Public Policy, 7(3), 99-115. (in Persian)
Khosroabad, M., Zayanderoody, M. & Shakibaee, A. (2016). The Effect of Good Governance Indicators on Income Inequality Selected Countries Southwest Asia and the Countries of the Organization for Economic Cooperation and Development. Social Welfare, 16 (61), 159-185. (in Persian)
Komeijani, A., Salatin, P. (2009). Effects of Good Governance on Economic Growth in the Selected Countries of OPEC and OECD. Economical Modeling, 2(6), 1-24. (in Persian)
Kumar, S., & Liu, D. (2015). Impact of globalisation on entrepreneurial enterprises in the world markets. International Journal of Management and Enterprise Development, 2(1), 46-64.‏
Lundström, A., & Stevenson, L. (2005). Entrepreneurship policy: Theory and practice (Vol. 9). New York: Springer.‏
Méndez-Picazo, M. T., Galindo-Martín, M. Á., & Ribeiro-Soriano, D. (2012). Governance, entrepreneurship and economic growth. Entrepreneurship & Regional Development, 24(9-10), 865-877.‏
Moghimi, M., Poorezat, A., Danaeifard, H., Ahmadi, H. (2017). Describing Elements of Good Governance in Policy Making of Budgeting System in Iran. Strategic Studies of public policy, 6(21), 31-52. (in Persian)
Moradi, M., Salmanpour, A. (2018). The effect of good governance on income distribution in a selected group of Organization of Islamic Countries (OIC). Journal of Sociology of Social Institutions, 4(10), 33-59. (in Persian)
Moshabbeki, A., Bakhtiyari, H. (2011). Examining Organizational Social Responsibility in National Media. Communication Research, 18(66), 177-208. (in Persian)
Obaji, N. O., & Olugu, M. U. (2014). The role of government policy in entrepreneurship development. Science Journal of Business and Management, 2(4), 109-115.‏
Odenthal, J., Takes, R., & Friedl, P. (2016). Plasticity of tumor cell invasion: governance by growth factors and cytokines. Carcinogenesis, 37(12), 1117-1128.‏
Padash-Zive H, Khodapanah B (2015). An Estimation of the Impact of Good Governance Indicators on Knowledge-based Economy in Selected Countries. JPBUD, 20(3), 165-187. (in Persian)
Pomeranz, E. F., & Decker, D. J. (2017). Resident Perceptions of Good Governance for Community-Based Deer Management in Trumansburg and Cayuga Heights, New York.‏
Potter, D. (2000). Democratization, good governance and development. Poverty and development: into the, 21, 365-382.‏
Raszkowski, A., & Bartniczak, B. (2018). Towards sustainable regional development: economy, society, environment, good governance based on the example of Polish regions. Transformations in Business & Economics, 17(2), 28-41.
Sandelowski, M., & Barroso, M. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York: Springer.
Seyednoorani, M., Tari, F. & Mohammadpoor, H. (2020). The Impact of Foreign Direct Investment and Good Governance on Employment in Developing Countries, Journal of Urban Economics and Management, 8 (31), 21-34. (in Persian)
Shahabadi, A., Ganji, M. (2015). Impact of Good Governance on Economic Freedom in MENA Countries. Journal of Economics and Regional Development, 22(9), 246-288.
(in Persian)
Shamsini Ghiyasvand, H., Yousefi Sabet, H. (2021). A review of Corona's commentary on Good governance with an emphasis on transparency. Political Science Quarterly, 17(55), 117-137. (in Persian)
Towah, W. (2019). The Impact of Good Governance and Stability on Sustainable Development in Ghana. Doctoral dissertation, Walden University.‏
Ukko, J., Saunila, M., Rantala, T., & Havukainen, J. (2019). Sustainable development: Implications and definition for open sustainability. Sustainable Development, 27(3), 321-336.‏
Waas, T., Verbruggen, A., & Wright, T. (2010). University research for sustainable development: definition and characteristics explored. Journal of cleaner production, 18(7), 629-636.‏
WCED (1987). Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, U.K.
Yaghoubi, N., Pourhassan, R. (2021). Assessing the Status of Structural Components of Good Governance in Higher Education. Governance and Development, 2(1), 89-103.
(in Persian)
Zahiri, M., Zaianderoodi, M., Jalaee, S. (2021). Investigating the Effect of Good Governance Dimensions on the Sustainable Development Index of Iran. Macroeconomics Research Letter, 15(30), 210-231. (in Persian)