طراحی الگوی ارتقای رفاه عمومی با رویکرد حکمرانی خوب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارتقای رفاه عمومی مبتنی بر حکمرانی خوب است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه‌ای ـ کاربردی است.
روش: در مرحله کیفی پژوهش حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله اعتبارسنجی از روش توصیفی استفاده شد. در مرحله کیفی، به‌منظور طراحی الگوی پژوهش، با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به‌صورت هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه به‌عمل آمد. در مرحله کمّی، برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، به‌کمک پرسش‌نامه، از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظرخواهی شد و داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس تحلیل شدند. حجم نمونه، تعداد 216 نفر با فرمول کوکران محاسبه شد. انتخاب اعضای نمونه در مرحله کمی، به‌روش تصادفی ساده بود.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش، به شناسایی سه دسته متغیر پیشران‌ها، راهبردها و پیامدها برای حکمرانی رفاه عمومی منجر شد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از اصول حکمرانی خوب، در ارتقای رفاه عمومی نقش چشمگیری دارد. همچنین، راهبردها و ویژگی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهبود وضعیت رفاه عمومی در جامعه، نقش تعدیل‌کننده‌ و مهمی را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Promoting Public Welfare Based on Good Governance

نویسندگان [English]

  • Ahmad Yavarian 1
  • Sedighe Tootian Esfahani 2
  • Naser Mirsepasi 3
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran 4
1 PhD. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
The purpose of the present study is to design a model for the promotion of general welfare based on good governance. The current research is developmental and applied in terms of its purpose.
 
Methods
In the qualitative stage of the present study, the issue analysis method was used. The descriptive method was used in the validation phase. In the qualitative phase, in order to design the research model, Interviews were conducted with 20 academic and executive experts who were selected by purposive sampling. In the quantitative stage, to validate the research model, the employees of the Iranian Ministry of Cooperatives, Labor, and Social Welfare were asked for their opinions by answering a questionnaire. The gathered data were analyzed by structural equation modeling and Smart PLS software. The sample size included 216 people and was calculated using the Cochran formula. A subset of participants from the population was selected by the simple random method.
 
Results
According to the findings, three variable categories of propellants, strategies and consequences were identified for public welfare governance.
 
Conclusion
The results showed that the use of good governance principles can play a great role in promoting public welfare. Also, the strategies and characteristics of the Iranian Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare play a significant moderating role in improving the conditions of public welfare in society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • General welfare
  • Good governance
  • Ministry of cooperatives
  • Labor and social welfare
اسکندری،‏ هانیه؛ داداش کریمی، یحیی و حجتی، عبدالله (1400). شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی: یک پژوهش کیفی. انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش، 14(2)، 299-308.
امجدی، حوریه؛ مطلبی، مسعود و گنجی، قربانعلی (1399). تحلیل مقایسه‌ای سیاست‏های اجتماعی ـ رفاهی در دولت‏های احمدی نژاد و روحانی. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 12 (47)، 177-191.
حری، حمید؛ جلایی، عبدالمجید و لشکری، مریم (1399). بررسی تأثیر چرخه‌های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران. پژوهش‏های اقتصادی ایران، 25(82)، 149-172.
خستو، مریم؛ یاحقی، مرضیه (1397). تحلیل و ارزیابی شاخص‏های رفاه اجتماعی در نواحی شهری با تأکید بر رویکرد عدالت (مطالعه‌ی موردی: نواحی منطقه 1 شهر قزوین). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 50 (2)، 297- 315.
دانایی فرد، حسن و باباشاهی، جبار (1400). چگونه سرمایه‏های انسانی بخش دولتی بر رفاه ملی تأثیر می‏گذارد؟ مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 14 (3)، 486-496.
رشیدی، سیاوش؛ جزنی، نسرین و مبینی، محمد (1400). طراحی مدل بهینه اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر نوع سازمان و نوع ارباب رجوع. فصلنامه امنیت ملی، 11(41)، 371-410.
رفیعی، حسن؛ محققی، حسین؛ سجادی، حمیرا؛ عباسیان، عزت الله و رهگذر، مهدی (1394). نظر متخصصان ایرانی در مورد ابعاد و بیانگرهای شاخص رفاه اجتماعی ایران: یک مطالعه دلفی. مجله رفاه اجتماعی، 15(58)، 121-136.
زاهدی، محمدجواد و نوایی لواسانی، محمود (1395). ارزیابی برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران از منظر بازنمایی و کاربست نظریه‌های رفاه و عدالت اجتماعی (با تأکید بر برنامه پنجم توسعه). مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. 95 (1)، 43-78.
سلیمی‌فر، مصطفی؛ داوودی، آزاده و عربی، ادیب (1394). بررسی تأثیر ترکیب بودجه‌ای دولت بر شاخص‏های رفاه در ایران. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 3 (12)، 153-180.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و ارغند، ‏هانیه (1397). تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب در حال توسعه. پژوهشنامه بازرگانی،  23 (89)، 89-122.
شریف‌زاده، فتاح و قلی‌پور، رحمت‌اله (1382). حکمرانی خوب و نقش دولت. مدیریت فرهنگ سازمانی، 4 (5)، 93- 110.
طاهری، سعید و حسین‌زاده، مریم (1398). تحلیل وضعیت رفاه در ایران بر اساس شاخص‌های استاندارد جهانی. مجله‌ بررسی‌های آمار رسمی ایران، 30 (1)، 237- 281.
کریم‌پور، عیسی، عابدینی، صمد و عزیزخانی، اقباله (1400). مطالعه نقش کیفیت حکمرانی خوب در رفاه عمومی (مورد مطالعه: کشورهای سازمان همکاری السامی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. مطالعه جامعه‌شناسی، 13 (51)، 27-47.
کمیجانی اکبر و سلاطین، پروانه (1389). تأثیرحکمرانی خوب بر رشداقتصادی در گروه کشورهای منتخب OPEC و OECD. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 2(2)، 1-24.
مهدوی، روح الله (1395). اثرات توزیع مجدد درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‏های انرژی بر تقاضا و رفاه خانوارها با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 6 (22)، 21-36.
موسوی، میرهاشم؛ زاهدی وفا، محمد (1396). ارائه و تبیین ارکان جهت‌ساز الگوی راهبردی رفاه عمومی، بر اساس تحلیل محتوی آرا و اندیشه‏های امام خمینی (ره). فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 8 (32)، 205- 235.
نادمی، یونس و مفتخری، علی (1396). حد بهینه فعالیت‌های دولت و رفاه اجتماعی در ایران طی سال‌های 1354- 1391: رویکرد سری زمانی غیرخطی. نشریه رفاه اجتماعی، (67)، 9- 35.
 
References
Amjadi, H., Melabi, M. & Ganji, G. A. (2019). Comparative analysis of social-welfare policies in Ahmadinejad and Rouhani governments. Iranian Social Development Studies, twelfth period, 12(47), 177-191. (in Persian)

Atalla, T.N., Gasim, A.A. & Hunt, L.C. (2018). Gasoline demand, pricing policy, and social welfare in Saudi Arabia: A quantitative analysis. Energy Policy, 114, 123-133.

Bairoch, P. (1993). Economic and world history. Chicago: University of Chicago.

Benish, A. & Mattei, P. (2020). Accountability and hybridity in welfare governance. Public Administration, 98, 281–290.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Cárcaba, A., Arrondo, R. & González, E. (2022). Does good local governance improve subjective well-being? European Research on Management and Business Economics, 28(2).
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern Methods for Business Research, 295(2), 295-336.
Danai Fard, H. & Babashahi, J. (2021). How does public sector human capital affect national welfare? Iranian Journal of Management Studies, 14(3), 486-496. (in Persian)

Duncan, G. (2010). Should happiness-maximization be the goal of government? Journal of Happiness Studies, 11, 163- 178.

Eskandari, H., Dadash Karimi, Y. & Hojjati, A. (2021). Identifying factors affecting public welfare governance with the approach of social justice development: a qualitative research. Society for Sociology of Education, 14(2), 299-308. (in Persian)

Fleurbaey, M. (2015). On sustainability and social welfare. Journal of Environmental Economics and Management, 71, 34-53.

Fosu, A. K. (2017). Growth, inequality and poverty reduction in developing countries: Recent global evidence. Research in Economics, 71, 306-336.

Gomez, A. F. O. & Viafara, G. M. C. (2022). Economic growth without welfare. The case of the impact of commodities on the Colombian economy. Brazilian Journal of Political Economy, 42(1), 1-22.

Grundler, K. & Köllner, S. (2020). Culture, diversity, and the welfare state. Journal of Comparative Economics, 48(4), 913-932.

Hensler, J., Ringle, C., & Sinkovics, R. (2009) .The use of patial least square based multi group analysis. Advance in International Marketing, 12(4), 45-64.
Horri, H., Jalai, A.M. & Lashkari, M. (2019). Investigating the impact of business cycles on the economic welfare index in Iran. Iran Economic Research, 25 (82), 149-172. (in Persian)

Hunt, P. (2012). Health and wellbeing: The role of government. Public Health, 126, 519-523.

Kamijani A., Salatin P. (2010). Effects of Good Governance on Economic Growth in the Selected Countries of OPEC and OECD. Economical Modeling, 2(6), 1-24. (in Persian)
Karimpour, I., Abedini, S. & Azizkhani, I. (2021). Studying the role of good governance quality in public welfare (case study: countries of the Al-Sami Cooperation Organization and the Organization for Economic Cooperation and Development. Sociological Study, 13(51), 27-47. (in Persian)
Khastu, M. & Yahaghi, M. (2017). Analysis and evaluation of social welfare indicators in urban areas with emphasis on justice approach (case study: areas of the 1st region of Qazvin city). Researches of human geography, 50(2), 297- 315. (in Persian)

Kozlovskyi, S., Petrunenko, I., Baidala, V., Myronchuk, V. & Kulinich, T. (2021). Assessment of public welfare in Ukraine in the context of the COVID-19 pandemic and economy digitalization. Problems and Perspectives in Management, 19(1), 416-431.

Legatum, I. (2020). The legatum prosperity index 2021 creating the pathways from poverty to prosperity. ‎New-Zealand: ‎United Kingdom. Availible at https://www.prosperity.com/rankings (2021/4/11).
Mahdavi, R. (2015). The effects of income redistribution resulting from energy carrier price reform on household demand and welfare using the calculable general equilibrium model. Scientific-Research Quarterly of Economic Growth and Development Research, 6(22), 21-36. (in Persian)
Mc-Crea, R., Walton, A., & Leonard, R. (2015). Developing a model of community wellbeing and resilience in response to change. Social Indicators Research, 129, 195–214.
Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. New-Zealand: John Wiley & Sons.
Mousavi, M., Zahedi Wafa, M. (2016). Presenting and explaining the directional elements of the strategic model of public welfare, based on the content analysis of Imam Khomeini's opinions and thoughts. Welfare and Social Development Planning Quarterly, 8(32), 205-235. (in Persian)
Nadami, Y. & Muftakhari, A. (2016). The optimal level of government activities and social welfare in Iran during the years 1991-1999: a nonlinear time series approach. Journal of Social Welfare, 67, 9-35. (in Persian)
Omri, A. (2020). Foreign investment and air pollution: Do good governance and technological innovation matter? Environmental Research, 185. Available in: https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109469
Rafiei, H., Mohagheqi, H., Sajjadi, H., Abbasian, E. & Rahgozar, M. (2014). The opinion of Iranian experts on the dimensions and indicators of Iran's social welfare index: a Delphi study. Journal of Social Welfare, 15(58), 121-136. (in Persian)
Rashidi, S., Jazni, N. & Mobini, M. (2021). Designing the optimal model of public trust in Iran's government organizations with emphasis on the type of organization and the type of client. National Security Quarterly, 11(41), 371-410. (in Persian)
Salimifar, M., Davoudi, A. & Arabi, A. (2014). Investigating the impact of the government's budget composition on welfare indicators in Iran. Economic Strategy Quarterly, 3(12), 153-180. (in Persian)
Shahabadi, A. & Arghand, H. (2017). The effect of economic complexity (ECI) on social welfare in selected developing countries. Iranian Journal of Trade Studies, 89, 89-122. (in Persian)
Sharifzadeh, F., Qolipour, R. (2003). Good governance and the role of the government. Managing Organizational Culture, 4(5), 93- 110. (in Persian)
Stone, M., & Geisser, F. (1975). Cross validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society, 36(2), 111-147.
Taheri, S., Hosseinzadeh, M. (2018). Analysis of the state of well-being in Iran based on world standard indicators. Journal of Iranian Official Statistics, 30(1), 281-237. (in Persian)
Voukelatou, V., Gabrielli, L., Miliou, I., Cresci, S., Sharma, R., Tesconi, M. & Pappalardo, L. (2021). Measuring objective and subjective well-being: dimensions and data sources. International Journal of Data Science and Analytics, 11, 279–309.
Wang, J., Wang, C., Li, S. & Luo, Z. (2021). Measurement of relative welfare poverty and its impact on happiness in China: Evidence from CGSS. China Economic Review, 69, 1016-1046.
Wang, X. & Wang, L.F.S. (2021). Vertical product differentiation, managerial delegation and social welfare in a vertically-related market. Mathematical Social Sciences, 113, 149-159.
Werts, C. E., Linn, R. L., & Joreskog, K. G. (1974). Intraclass reliability estimates: Testing structural assumptions. Educational and Psychological Measurement, 34(1), 25-33.
Zahedi, M.J. & Navaei Lavasani, M. (2015). Evaluation of the development programs of the Islamic Republic of Iran from the point of view of the representation and application of welfare and social justice theories (with emphasis on the fifth development program). Social studies and researches in Iran. 95(1), 43-78. (in Persian)