شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای دولتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت رسانه، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه پیام نور واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت رسانه، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش توصیفی ـ پیمایشی، شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان­های رسانه­ای و ارتباطاتی دولتی به‎منظور شناسایی عواملی است که مانع توانمندی کافی منابع انسانی در تولید محصولات منطبق بر خواستۀ مخاطبان و ایجاد رضایت آنها می‎شود. جامعۀ آماری این پژوهش، خبرگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش به‎منظور پالایش مؤلفه­ها برای شناسایی ابعاد هر مؤلفه، در سه مرحله از تکنیک دلفی بهره گرفته شد. برای تعیین روایی مدل از روایی صوری و محتوایی، روایی همگرا و روایی افتراقی استفاده­ شد و پایایی آن نیز بر اساس تحلیل مؤلفه­های اصلی، آلفای کرونباخ، ʃ دیلون ـ گلدشتاین و پایایی معرف­ها محاسبه شد. یافته­ها نشان­دهندۀ ارتباط معنا­داری بین مؤلفۀ استراتژیک با مؤلفه فردی، مؤلفۀ استراتژیک با مؤلفۀ سازمانی، مؤلفۀ اقتصادی با مؤلفۀ فردی، مؤلفۀ سازمانی با مؤلفۀ توانمندسازی منابع ­انسانی و در نهایت مؤلفۀ فردی با مؤلفۀ توانمندسازی منابع انسانی بودند. مدل مورد بررسی 6/98 درصد از واریانس توانمندسازی منابع انسانی، 9/99 درصد از واریانس مؤلفۀ فردی و 4/96 درصد از واریانس مؤلفۀ سازمانی را تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors of Affecting the Empowerment of Human Resources in Governmental Media Organizations

نویسندگان [English]

  • Taher Roshandel Arbatani 1
  • ali akbar farhangi 1
  • Ali Rabiee 2
  • SOODABEH RADFARD 3
1 Prof. in Media Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof. in Management, Faculty of Tehran, Payam e Noor University, Tehran, Iran
3 Ph.D. in Media Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this descriptive-survey research was to investigate the factors affecting strategic empowerment of human resources in governmental communication and media organizations to identify the reasons why human resources are not capable enough to produce products that are in line with the demands of the audience and their satisfaction. The statistical population of this research includes of the experts in the Ministry of Communications and Information Technology and Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). In the present study, in order to identify the dimensions of each component,the Delphi technique has been used in three steps. To ensure the validity of the questionnaire, the researchers examined all content, face, convergent and discriminate validities. Besides, the reliability of the questionnaire was evaluated using principal component analysis, Cronbach’s alpha, Dillon-Goldstein’s ʃ index and reagent stability. The findings showed that there is a significant relationship between the following parameters: between the strategic component and the individual component; between the strategic component and the organizational component; between the economic component and the individual component; between the organizational component and the component of human resource empowerment; and finally, between the individual component and the component of human resource empowerment. The proposed model could explain 98.6% of the human resource empowerment variance, 99.9% of the individual component variance and 96.4% of the organizational component variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delphi technique
  • human resources
  • Strategic empowerment
  • structural equation model
احمدی، س. ع. ا.؛ صالحی، ع.؛ فریدی، م. ر. (1389). روشتحقیقدر مدیریت (رشته‌هایمدیریت). ناشر دانشگاه پیام نور.
بدخشانی، ف.؛ فروزانفر، ب. (1389). نقش استراتژی منابع انسانی در سازمان­های متعالی و ارتباط آن با استراتژی سازمان. هفتمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
جزنی، ن.؛ رستمی، ع. (1390). طراحی و توسعۀ مدل استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‎های دانش‎محور.پژوهشهایمدیریتمنابعسازمانی، 1(3)، 54- 23.
سلیمیان، م. (1391). طراحی و تبیین الگوی مناسب در توانمندی منابع انسانی سماجا. نشریۀ کنترولر، 4(16)، 130- 119.
کوئین، ج. ب.؛ مینتزبرگ، ه.؛ جیمز رابرت، م. (1382). مدیریتاستراتژیک: فرایند استراتژی. (چاپ اول). ترجمه: محمد صائبی. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‎های فرهنگی.
 محمدی، م. (1382). برنامه­های توانمند­سازی کارکنان. فصلنامۀ مطالعات مدیریت، (36-35)، 236-211.
Ahmadi, S.A., Salehi, A., Faridi, M.R. (2010). Methodology of management. University of Payam e noor press. (in Persian)
Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice. (14th Ed) London: Kogan.
Badakhshani, F., Foroozanfar, B. (2010). The Role of HR Strategies in Transcendental Organizations and Their Relationship with Organizational Strategy. Seventh International Conference on Strategic Management, February 9th,   University of Tarbiat Modares, Tehran. (in Persian)
Bamberger, P., Masholem, L. (2003). Strategy of human resource. Sage publication.
Bandura. A. (1999). Social Cognitive Theory. An Agentic Perspective. Asian Journal of Social Psychology, 2(1), 21-41.
Conger, J. A. & Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: integrating theory and practice. Academy of management Review, 13(3), 471-482.
Gagne, M., Deci, E.L. (2005). Self Determination Theory and Work Motivation. Journal of organizational Behavior, 26(4), 331-362.
Heejung, R. & Chen, P. J. (2011) Empowerment in hospitality organizations: Customer orientation and organizational support. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 422-428.
Hersey, P. & Blanchard, K. (2004). Organizational behavior Management. (Translated by Kabiri, Gh.), (Sixth Edition), Tehran: Majed Publications.
Jazani, N., Rostami, A. (2012). Designing and Developing a Strategic Model for Empowering Human Resources in Knowledge-based Organizations. Journal of organizational resources, 1(3), 23-54.
Kenneth T. W. & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive Element of Empowerment: An Interprantive Model of Intrinsic Task Motivation. Academy Of Management Journal, 15(4), 666-681.
Mohamadi, M. (2002). Employee Empowerment Plans. Management Studies Quarterly, (35), 211- 236
Noller, D. (1997). Beyond a buzzword: An empowered perspective in Andrews. Journal of Applied Psychology, 74(1), 152-156.
Quinn, J. B., Mintzburg, H. W., James Robert, M. (2003). Strategic Management. (First Edition), Tehran: Translate by Mohammad Saebi.
Quinn, R. E. & Speritzer. G. M. (1997). The road to empowerment: seven questions every leader should consider. Organizational dynamics, 2, 22-36.
Salimian, M. (2012). Designing and explaining the appropriate model for human resources capability. Controller Journal, 4(16), 119-130. (in Persian)
Speritzer, G. M. (1995). Psycological empowerment in the work place. Dimensions. Measurement and validation. Academy of management journal, 38, 1442-1465.
Spreitzer, G. M., Kizilos, M. A. & Nason, S. W. (1997). A dimensional analysis of the relationship between psychological empowerment and effectiveness, satisfaction, and strain. Journal of management, 23(5): 679-704.
Thomas, K. W. & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation. Academic Management of Relationship, 15(4), 666-681.
Zhang, X. & Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee Creativity: the influence of psychological Empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement. Academy of Management Journal, 53(1), 107–128.