سنجش میزان اجرای خط‌مشی‌های حمایتی دولت از شرکت‌های دانش‎بنیان (مطالعۀ موردی: استان‌های فارس، خراسان رضوی، گیلان و هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی،دانشگاه آزاداسلامی کرمان،ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

4 استادیار،گروه‌آمار،دانشگاه شهید باهنرکرمان،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان اجرای­ خط­مشی­های حمایتی دولت از شرکت‌های دانش­بنیان و بررسی رابطۀ آن با تجاری‎سازی اختراعات انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی و­ جامعۀ آماری آن، متشکل از 131 شرکت بوده ­است. داده­ها با روش­های تحلیل همبستگی، رگرسیون چندگانه، معادلات ­ساختاری و فنون آمار توصیفی، تحلیل شده‌اند­. نتایج نشان داد میانگین میزان اجرای خط­مشی­های حمایت ­مالی دولت از شرکت‌ها 5/60 درصد، مقدار متوسط آن برابر با 1245 میلیون ­ریال، وضعیت اجرای خط­مشی­های­ حمایت غیرمالی ضعیف و مقدار آن در مقیاس لیکرت برابر63/2 بوده است. همچنین بین اجرای خط­مشی‌های حمایتی با عملکرد آنها در زمینۀ تجاری‎سازی­ اختراعات، همبستگی مثبت و معنا­داری وجود­ دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه 3/37 درصد تغییرات در عملکرد تجاری‎سازی اختراعات، به متغیرهای اجرای خط­مشی­های حمایت مالی و غیر­مالی مربوط می­شود و حمایت­های ­مالی، مانند کاهش سود تسهیلات، وام­­های بدون بهره و بلندمدت، معافیت مالیاتی و حمایت­های غیرمالی مانند امنیت سرمایه­گذاری، شفافیت قوانین مالکیت­ فکری، روابط بین­المللی، آموزش منابع ­انسانی و کمک‌های بازاریابی، به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر عملکرد تجاری‎سازی اختراعات داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Implementation of the Government’s Supportive Policies in Favor of Knowledge-Based Companies (A Case study: Fars, Razavi Khorasan, Gilan & Hormozgan Provinces)

نویسندگان [English]

  • Ghlamhossein Abbaspour 1
  • sanjar salajeghe 2
  • farzaneh bigzadeh abbasi 3
  • ayoob sheikhy 4
1 Ph.D. Candidate in Public Management, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Public Management, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Assistant Prof., Faculty of public management , Islamic Azad University,Kerman,Iran
4 Assistant Prof., Faculty of statistics, Shahid Bahonar University,Kerman,Iran
چکیده [English]

The study was an attempt to determine the extent of the implementation of governmental policies supporting knowledge-based companies, to examine the relationship between these policies and the commercialization of inventions. The reliability and validity of this questionnaire were reported 0.89 and 0.94, respectively. The statistical population for this research consisted of 131 companies. The research results revealed that the average extent of the implementation of governmental financial policies aiming to support companies was around 60.5% with an average financial value of 1245 million Rials. The implementation of the non-financial governmental policies was also low and was calculated to be 2.63 based on the Likert scale. The results indicated that 37.3% of the variations of the performance of companies in commercializing by the predictor variables.  Moreover, some components such as the decrease in the rate of interest on facilities, interest-free loans, long-term loans, tax exemptions, the ensured security of investments, intellectual ownership rules, proper international relations, human resource training and marketing aids were reported to have the highest effect on the commercialization of inventions, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization of inventions
  • Financial support policies
  • Knowledge-based Companies
  • Non- financial support policies
  • policy implementation
آقاجانی، ح.؛ سروری، ز. (1392). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تجاریسازی شرکت‌های دانش‌بنیان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران.
اسمیت، ک.؛ لاریمر، ک. (1389). درآمدی بر نظریۀ خط­مشی‌گذاری عمومی. ترجمۀ دانایی‌فرد. چاپ اول، تهران: انتشارات صفّار.
اکبرزاده، ن.؛ شفیع زاده، ا. (1391). بررسی نقش دولت در بهبود روند ایجاد و توسعۀ کسب‎وکارهای دانش­بنیان. فصلنامۀ تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، 9(33)، 53-46.
پورعزت، ع.؛ حیدری، ا. ­(1390). شناسایی و دسته­بندی چالش‌ها و موانع تجاری‎سازی دانش با استفاده از روش کیو. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی سیاست علم و فناوری، 4(1)، ­61-55.
توکلی طرقی، ع.؛ محمدی، ج.؛ مساحی، م.؛ خردمند، ف. (1393). تجاری‎سازی فناوری در ایران: چالش‎ها و راهکارها. دومین کنفرانس بینالمللی تجاریسازی فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران، 14 تا 15 دی 1393­.
جاهد، ح.؛ آراسته، ح. (1392). عوامل برون‌سازمانی مؤثر در تجاری‎سازی نتایج پژوهشی. فصلنامۀ پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 19(1)، 68-45.
حجازی، ر.؛ حسینی، پ. (1393). عوامل بازدارندۀ محیطی در انتقال و تجاری‎سازی نتایج تحقیقات نانوپزشکی در ایران. مجلۀ دانشکدۀ پیراپزشکی علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، (2)، ­168-154.
رمضان­پور، ق.؛ بیات، ف. (1394).مروری بر مدل‎های ­خطی ­تجاری­سازیوبررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها. نشریۀصنعت ­ودانشگاه، 8 (27 و ­28)، 41-27.
سلطانی، ح. (1390). تجاری‎سازی، عاملی مؤثر در رشد بنگاه‎های دانش­بنیان و توسعه اقتصاد ملی. نشریۀ پارک فناوری پردیس، 9(26)، ­11-4.
فکور، ب. (1385). مروری برمفاهیم نظری نتایج­ تحقیقات. رهیاف، (37)، 32-24.
قلی­پور، ر. (1389). تصمیم­گیری سازمانی و­خط­مشی­گذاری عمومی. چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
مجیدفر، ف.؛ محمدی، ک. (1389). ارائۀ مدل شتاب فرایند تجاری‎سازی فناوری با رویکرد تسهیل­گری دولت. چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، تهران، 17 و 18 آبان 1389.
مرادی­پور، ح. (1393). ارائۀ مدل موفقیت شرکت‌های دانش­بنیان. دومین کنفرانس بین‌المللی تجاریسازی فناوری، دانشگاه علم ­و ­صنعت ایران­، 14 تا 15 دی ­1393.
مقیمی، س.م.؛ صدیق­زاده، ا.؛ جعفرزاده، ا.؛ نظری. ع. (1389). تأثیر عوامل محیطی بر تجاری‎سازی ایده‎ها و نتایج تحقیقات. نشریۀ مطالعات مدیریت راهبردی، (2)، 126-113.
میرغفوری، س.ح.؛ صادقی آرانی، ز.؛ جعفرنژاد، ا. (1390). پیش‌بینی موفقیت تجاری‎سازی ایده­های نوآورانه با استفاده از شبکۀ عصب مصنوعی؛ مطالعۀ موردی مخترعان و نوآوران استان یزد. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی سیاست علم و فناوری، 4(1)، 76-63.
Akbarzadeh, N. & Shafizadeh, E. (2012). Analysis of the role of government in improving the trend of development of knowledge businesses. Journal of Growth Parks and Centers, 9(33), 46-53. (in Persian)
Aqajani, H. & Sarvari, Z. (2013). Identifying and ranking the factors influencing the commercialization of knowledge companies. M.A. thesis. School of Economy and Administration, Mazandaran University. (in Persian)
Aryanta, R. Fransiska, M. (2012). The Role of Government Assistance to Generate Competitive Leadership, Commitment, Motivation, Innovation, Environment and its Impact on the Performance of TenunCual Union Industry Cluster in Bangka Belitung Province. Procedia Social and Behavioral Sciences,65, 167-172.
Cheng, F., Wang, W. (2011). Research on the Relationship among Government Regulations, Strategy Preference and Manufacturing Performance. Journal of Service Science and Management, 5(1), 37-43.
Fakour, B. (2006). A review of the theoretical notions of research results. Rahyaft Research and Scientific Journal, (37), 24-32. (in Persian)
Gholipour, R. (2010). Organizational decision making and public policy making. Second edition, Tehran, SAMAT Press. (in Persian)
Hejazi, R. & Hosseini, P. (2014). Environmental preventive factors of the transfer and commercialization of Nanomedical research in Iran. Journal of the Paramedical School of Tehran Medical University (Payavard Salamat), (2), 154-168. (in Persian)
Hill, M., Hupe, P. (2002). Implementing Public Plicy, Governance in theory and practice. London, SAGE publications.
Jahed, H. & Arasteh, H. (2013). Outsourcing factors influencing the commercialization of research results. Higher Education Research and Planning Quarterly, 19(1), 45-68. (in Persian)
Kamariah, I., Musibau, A. (2013). The Roles of Government in the Commercialization of Technology Based Firms. Middle-East Journal of Scientific Research, 16 (2), 229-236.
Lemmetyinen, J. (2001). Commercialization of biopharmaaceuticals. Master's Thesis. Lappeenranta University of technology.
Majidfar, F. & Mohamadi, K. (2010). Developing an acceleration model for commercialization of technology with an emphasis on state facilitation. The 4th Conference on Technology Management, Tehran, 8th and 9th November 2010. (in Persian)
Mccoy, A. (2006). Establishing a Commercialization Model for Innovative Products in the Residential Construction Industry. Doctoral dissertation, Polytechnic Institute and State University of the Virginia.
Mirqafouri, S.H., Sadeghi Arani, Z. & Jafarnezhad, A. (2011). Predicting the commercial success of innovative ideas using the artificial neural network model: A case study of inventors of Yazd Province. The Scientific and Research Quarterly of Scientific and Technological Politics, 4(1), 63-76.
(in Persian)
Moqimi, S.M., Sedighzadeh, A., Jafarzadeh, A. & Nazari, A. (2010). The effect of environmental factors on the commercialization of ideas and research results. Strategic Management Research Journal, (2), 113-126. (in Persian)
Moradipour, H. (2014). Developing the model of success of knowledge companies. The 2nd International Conference on Commercialization of Technology. University of Science and Industry, 4th and 5th January 2015. (in Persian)
Munoz, J.M. (2013). Handbook on the Geopolitics of Business. Millikin University, USA.
Narayan, A. (2012). The role of government and accounting in the development of academic research commercialization. Accounting History, 17, 311-329.
Norain, I., Mohd, N. & Sideka, S. (2015). A Framework for a Successful Research ProductsCommercialisation: A Case of Malaysian Academic Researchers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 283 – 292.
OECD. (2007).Innovation and growth rationale for an innovation strategy. www.oecd.org/sti/inno/39374789.pdf.
Pourezzat, A. A. & Heydari, E. (2011). Identifying and classifying the challenges and barriers to commercialization of knowledge using the Q method. Scientific and Research Quarterly of Scientific and Technological Politics, 4(1), 55-61. (in Persian)
Ramezanpour, Q. & Bayat, F. (2015). A review of the linear models of commercialization and their similarities and differences. Industry and University Press. 8(27-28), 27-41. (in Persian)
Rasmussen, E. (2008). Government instruments to support the commercialization of university research: Lessons from Canada. Doctoral dissertation, Bodo Graduate School of Business, Norway.
Rogers, E. (2001). Diffusion of innovation. 5th edition, Simon and Schuster.
Romer, P.M. (1986). The Origins of Endogenous Growth. The Journal of Economic Perspectives, 8 (1), 3–22.
Rourke, M., Lux, D. (1999). From Invention to Innovation.US Department of Energy. Online Available at:ttp://ipmall.info/hosted_resources/gov_ip.
Smith, K. & Larimer, K. (2011). An introduction to the public policy making theory. Translated by Danayifarrd, first edition, Tehran: Saffar Press. (in Persian)
Sultani, H. (2011). Commercialization: a factor influencing the growth of knowledge enterprises and development of national economy. Pardis Technology Park Journal, 9(26), 4-11. (in Persian)
Tavakoli Torghi, A., Mohammadi, J., Masahi, M. & Kheradman, F. (2014). Commercialization of Technology in Iran: Challenges and Solutions. The Second International Conference on Commercialization of Technology. Iran Science and Industry University, 4th and 5th January 2015. (in Persian)
Wan Hussain, W.M.H., Ab Rahman, M.N., Zaino, Z.A. & Yaakub, N. I. (2014). Mechanism and Government Initiatives.Pertanika Journal of Social Science and Humanities, 22(18), 131-148.
Yu, F. (2013). Government R & D Subsidies, Political Relations and Technological SMEs Innovation Transformation. iBusiness, 5(3B), 104-109.