کشف و استخراج مؤلفه‎ها و خرده‎نظام‌های دانشکدۀ حکمرانی از طریق کاربست مطالعۀ تطبیقی دانشکده‌های حکمرانی منتخب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و دانشجوی دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

طی سال‌های اخیر به‌منظور مطالعۀ تخصصی مسائل حکومتی و ارائۀ راه‌حل در کشورهای مختلف، دانشکده‌های حکمرانی رواج یافته‌اند. پژوهش حاضر با فهم ضرورت شکل‎گیری این دانشکده‌‌ها در کشور، درصدد بررسی تطبیقی دانشکده‌های حکمرانی منتخب و استخراج خرده‎نظام‌‌های این دانشکده‌هاست. روش‎های داده‌یابی، کتابخانه‌ای و روش داده‌کاوی، تحلیل محتوا بوده و اعتباریابی نتایج از طریق تأیید خبرگان انجام گرفته است. طبق نتایج پژوهش، خرده‎نظام‌ها و فعالیت‌های دانشکدۀ‌ حکمرانی در قالب دو دستۀ‌ فعالیت‌های اصلی و حمایتی شناسایی شدند. مقوله‌های اصلی شامل چهار مقولۀ نظام آموزشی، نظام پژوهشی، نظام تربیتی و نظام دستور کارگزاری بوده و گفتمان‌سازی و شبکه‌سازی در قالب 39 مقولۀ فرعی فرایندهای اصلی دانشکده‌های حکمرانی است. فرایندهای حمایتی و پشتیبانی دانشکده‌های حکمرانی نیز در قالب چهار مقولۀ اصلی معماری و ساخت فیزیکی دانشکده، ساخت اجتماعی و الگوی اداره، نظام تأمین مالی و بودجه، نظام حمایت‌های مالی و پشتیبانی تحصیلی با 28 مقولۀ فرعی احصا شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing Coordinates for the Sub-systems of School of Governance through the Application of a Comparative Study on Elected Schools of Governance

نویسندگان [English]

  • mahdi abdolhamid 1
  • Mohammad Abdolhosseinzadeh 2
1 Assistant Prof, Department of Management and Philosophy of Science and Technology, College of Engineering progresses, University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Academic member of the Institute for Policy Studies and Strategic Studies of Wisdom and Ph.D. Student in decision-making and policy making at Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recently, schools of governance have been in vogue in different countries in order to study specific governance issues and to propose solutions. Having understood the necessity to form such schools in the country, the researchers aimed to investigate the elected schools of governance and to extract sub-systems of such schools. The data were collected from the libraries and were analyzed through content analysis. The validity of the results was approved using fuzzy Delphi method. The results indicated that the sub-systems and the activities in schools of governance were identified to be either among the main activities or supportive activities. The four main activities including educational system, research system, training system and the agenda setting, along with discoursing and networking systems shaped the main processes in the schools of governance in the form of 39subcategories. Supportive processes in schools of governance are identified to exist in four main categories including architecture and physical construction of the school, social structure and the pattern of the administration, finance and budget system, and financial support and academic support system. These supportive activities were further classified into28 subcategories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • government
  • Policy research
  • public administration
  • School of governance
پورعزت، ع. ا. (1395). تصویرپردازی از دانشکدۀ حکومت. فصلنامۀ مدیریت سازمان‌های دولتی، 4(2)، 152-143.
دانایی‌فرد، ح.؛ حسینی، ی.؛ فانی، ع. ا. (1392). ظرفیت خط‌مشی‌گذاری عمومی: کلید توسعه‌یافتگی ملی. تهران: انتشارات صفار.
عبدالحسین‎زاده، م.؛ عبدالحمید، م. (1394). ارائۀ برنامه آموزشی هوشمند رشتۀ خط‌مشی عمومی، از طریق کاربست مطالعۀ تطبیقی دانشگاه‌های مطرح جهان. فصلنامۀ انجمن آموزش عالی ایران، 7(4)، 60-21.
Abdolhosseinzadeh, M & Abdolhamid, M. (2016). Offering of Intelligent curriculum in the field of public policy, through the application of comparative study of global well known universities. Iranian Higher Education Quarterly Journal. 7(4), 3-27. (in Persian)
Allison, G. (2008). Emergence of Schools of Public Policy: Reflections by a Founding Dean. In: R. Goodin, M. Moran and M. Rein, ed. 1st Ed. New York: Oxford University Press.
Blavatnik School of Government (2016). 2016 Annual Report. Report on the Blavatnik School of Government’s activities and achievements over the past year.
Butcher, J. (2008). Australia under construction: Nation-building: past, present and future. Canberra: ANU E Press.
Cappe, M. (2015). Public Policy on Public Policy Schools. Toronto: Higher Education Quality Council of Ontario.
Crecine, J. P. (1971). University centers for the study of public policy: organizational viability. Policy Sciences, 2(1), 7 -32.
Danaeefard, H., Hosseini, Y. & Fanny, A. (2013). Public policy making capacity: key to national development. Tehran: Saffar Publication. (in Persian)
Development Policy Centre (Crawford School of Public Policy). (2010). Development Policy Centre: Crawford School of Public Policy. ANU College of Asia & the Pacific.
Hertie School of Governance. (2008). Hertie School of Governance: Short facts. Berlin: Hertie School of Governance.
John, F. (1986). The John F. Kennedy School of Government: The first fifty years. Cambridge, Mass: Ballinger Pub. Co.
Mahbubani, K. (2013). Lee Kuan Yew School of Public Policy: Building a global policy school in Asia. Singapore: World Scientific Pub.
Makoto, O. (2017). School of Government. Available in: http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/bull/html/pdf/03_schools/grd17_gov.
Neondorf, Kimberly, A. (2002). The content analysis guidebook. London, sage pub.
Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Boston: Pearson.
Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York, N.Y: Free press.
Pourezzat, A. (2016). Prospection Coming out of School of Government. Quarterly Journal of Public Organizations Management, 4(2), 143-152. (in Persian)
School of Government and International Relations (2015). A leading centre of learning in government and international relations. Griffith University.
Speers, K. (2007). The invisible private sector: Consultants and public policy in Canada, in L. Dobuzinskis, M. Howlett and D. Laycock (Eds) Policy Analysis in Canada. Toronto: University of Toronto.
Walker, J. L. (1976). The curriculum in public policy studies at the University of Michigan. Journal of Urban Analysis, 4(1), 3- 28.
Wildavsky, A. (1986). Schools of Public Policy in Poor Countries. Policy Studies Journal, 14(3), 407–413.