طراحی و تبیین الگوی اثربخش نظام اداری ایران

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هدف مقالة حاضر، طراحی الگوی اثربخش نظام اداری ایران است و برای این کار به الگوی مدیریت دولتی شفریتز، راسل و بوریک و رویکرد بوم‌شناسانه توجه شده است. اثربخشی در نوشتار حاضر به‌معنای تعیین ارزش بهینة چهار بعد مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه‌ای در نظام اداری ایران است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از لحاظ راهبرد، از دسته پژوهش‎های پیمایشی به‎شمار می‎رود و روش پژوهش از نوع ترکیبی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار مصاحبه و روش دلفی به‌منظور شناسایی و کسب نظر خبرگان بهره برده شده است. همچنین به‌منظور شناسایی ادراک مدیران از پرسشنامه و برای تحلیل داده‌ها نیز از منطق فازی استفاده شده است. نتایج بیان‎کنندۀ آن است که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریتی، حرفه‌ای و سیاسی، اختلاف معناداری وجود دارد و بین وضع موجود و مطلوب بعد قانونی اختلاف معناداری مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and Developing Iran Administrative system Effectiveness Model

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Alvani 2
  • Gholamreza Memarzadehtehran 3
  • Naser Hamidi 4
1 Ph.D. Candidate of Public Management, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Prof. of Public Management, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Associate Prof. of Public Management, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
4 Associate Prof. of Industrial Management, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The present research aims to depict the effectiveness Model of administrative system in Iran and in this respect, the governmental management Model of Shafritz, Russell and Borick and also the ecological approach have been focused. The effectiveness in this study refers to determining the optimal value of four dimensions as the managerial, political, legal and professional in Iran administrative system. This study is applied in terms of the objective and a survey related to the strategy and of combined method .In order to collect the data, interview and Delphi method have been used to identify and get the experts' views and the questionnaire has been applied to identify the managers' perceptions and to analyze the data, fuzzy logic has been used. The results indicate that there is a meaningful difference between the status quo and the dimensions of the managerial, professional and political dimensions and no significant difference has been spotted between the status quo and the optimal condition of the legal dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative System
  • Legal dimension
  • managerial dimension
  • political dimension
  • professional dimension

آغاز، ع. (1388). الگوی ساختار بوروکراسی دولتی ایران با تأکید بر فرهنگ بومشناسانه. رسالۀ دکتری رشتۀ مدیریت دولتی، تهران: دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

الوانی، س.م.؛ سلطانی عربشاهی، س. (1380). مدیریت تطبیقی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

ایران‎نژاد، ع. (1384). پژوهش تدوین مبانی و مفروضات اساسی فرهنگ ایران. تهران: دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

دانایی فرد، ح. (1392). چالشهای مدیریت دولتی در ایران. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها. 

رهنورد، ف. (1390). الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشم‎انداز 1404. فصلنامۀ چشمانداز مدیریت دولتی، 2(6)، 58-43.  

زیرک، م. (1388). بررسی استانداردهای حرفه‎ای رؤسای دانشگاه‎ها به‎منظور ارائۀ چارچوب مناسب برای ارتقای کیفی مدیریت آموزش عالی. پژوهشنامۀ تربیتی، 5(19)، 34-1.  

سریع القلم، م. (1386). فرهنگ سیاسی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

عالم، ع. (1385). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.

فقیهی، ا.؛ دانایی فرد، ح. (1384). بوروکراسیوتوسعهدرایران. تهران: نشر رسا. 

قلی‎پور، ر. (1391). چالشهای نظام اداری: بررسی موردی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

قلی‎پور، ر. (1394). چالش بهره‎وری در دولت. فصلنامۀ مدیریت دولتی، 7(3)، 618-595.

محسنی، م. (1378). بررسی آگاهیها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی ـ فرهنگی در ایران. تهران: انتشارات شورای فرهنگ عمومی کشور.

مرادی، م. (1394). ارائۀ یک مدل سازمان حکمت محور در ادارات دولتی. فصلنامۀ مدیریت دولتی، 7 (1)، 209-185.    

همایون کاتوزیان، م.ع. (1383). تضاد دولت و ملت. تهران: نشر نی.

Alam, A. (2007). Fundamentals of Political Science. Tehran: Ney publisher.
(in Persian)

Aghaz, A. (2010). Pattern of Iranian Public Bureaucracy Structure with Emphasis on Indigenous Culture. Doctoral dissertation in the field of public administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University. (in Persian)

Alvani, S. M. & Soltani Arabshahi, S. (2002). Comparative Managemen. Tehran: Payam Noor university publisher.(in Persian)

Appleby, P. (1949). Policy and Administration. Tuscaloosa: University of Alabama Press.

Azolukwan, V. A. & Perkins, J. (2009). Managerial perspectives on HRM in Nigeria: evolving hybridization? Cross cultural Management: An International Journal, 16 (1), 62-82.

Balle, M. (1999). Making bureaucracy work. Journal of Management in medicine, 13 (2-3), 190-200.

Bar, Sh. (2004). Iran: Cultural values, Self image and negotiation behavior. Herzliya conference. The Interdisciplinary center Herzliya, Lauder school of government diplomacy and strategy, Institute for policy and strategy.

Bourgon, J. (2007). Responsive, responsible and respected government: towards a New Public Administration theory. International Review of Administrative Sciences, 73 (1), 11-21.

Carter, L. F. & Kitts, K. D. (2007). Managing Public Personnel: A turn-if- the- century perspective. Handbook of Public Administration, Jack Rabin and W. Bartley Hildreth and Gerald J. Miller, Taylor and Francis Group, LLC.

Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, 2nd edition. ISBN-13: 978-0131367395.

Cristofoli, D., Ditill, A. & Liguori, M. (2010). Do environmental and task characteristics matter in the control of externalized local public services? Unveiling the relevance of party characteristics and citizens “Offstage Voice”. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 23 (9), 350-372.

Daley, D. M. (2005). Handbook of Human Resource Management in Government, Designing Effective Performance Appraisal System, Inc.

Danaifard, H. (2014). Challenges for public Administration in Iran. The organization for researching and composing university Textbooks in the humanities publication. (in Persian)

Denhardt, R. B & Denhardt, J.V. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, 60 (6), 549-559.

Denhardt, R. B. (1999). The Future of Public Administration. Public Administration & Management: An Interactive Journal, 61 (5), 286-287.

Faghihi, A. & Danaeefard, H. (2006). Bureaucracy and development in Iran, Rasa publisher, Tehran.(in Persian)

Farazmand, A. (2002). Globalization, Privatization and the Future of Modern Governance: A Critical Assessment. Public Finance and Management, 2(1), 325.

Frederickson, G. (1991). Toward a Theory of the Public for Public Administration. Administration and Society, 22 (4), 12.

Gaus, J.M. (1920). Reflection public administration. University, AL: University of Alabama press.

Gholipour, R. (2013). Administrative Challenges: A case study of Iran. University of Tehran Press.(in Persian)

Gholipour, R. (2015). Productivity Challenge in Government. Journal of Public Administration, 7(3), 595-618. (in Persian)

Haque, M. Sh. (1997). Incongruity between bureaucracy and society in developing nations: A critique. Peace & Change, 22 (4), 432-462.

Haruna, P. F. )2008). Culture, Development, and Public Administration in Africa. Administrative Theory & Praxis, 30 (1), 143-147.

Heady, F. (2001). Public administration: A comparative perspective. Marcel Dekker, Inc, New York, Basel.

Hofstede, G. (2001). Cultures consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. Thous and oaks, CA: Sage, Second edition.

Homayon Katoziyan, M.A. (2005). Conflict nation and government. Tehran: Ney publisher.(in Persian)

Hughes, O. E. (1998). Public management and administration: An introduction. London: Macmillan Press Ltd.

Irannejad, A. (2006). Research formulation fundamental and assumption essential culture IRAN. Tehran: High Council of Cultural Revolution.(in Persian)

Javidan, M. & Dastmalchian, A. (2003). Culture and leadership in Iran: The land of individual achievers, strong family ties and powerful elite. Academy of Management Executive, 17 (4), 127-142.

Johnson, R.W. & Miners, H. (2000).Toward Democratic Decentralization: Approaches to promoting good governance. Near East Bureau, Democratic Institution support project. (USAID, Washington, D.C., l990.

Jreisat, J. (2010). Comparative public administration and Africa. International Review of Administrative Science, 76 (4), 616.

McGowan, R.P. (1984). Strategies for productivity improvement in local government. Public Productivity Review, 8 (4), 314-331.

Mohseni, M. (2000). The survey of knowledge, attitudes and socio-cultural behaviors in Iran. Tehran: Publisher Culture General Council Iran.
(in Persian)

Montgomery, J.D. (2006). Administering to the Poor (or, if we can help rich dictators, What can we do for the poor?). Research in Public Policy Analysis and Management, 15, 335-344.

Moradi, M. (2015). Design and development of wisdom-based organization model in government agencies. Journal of Public Administration, 7 (1), 185-205.
(in Persian)

Nargesian, A. (2012). Study of Nature of Language of Government in Three Decades of Islamic Revelation of Iran and Design Its Efficient Pattern in Iran. Journal of Public Administration, 8 (1), 113-127. (in Persian)

Olkan, B. (2007). Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. Journal of Political Economy, 115 (2), 67.

Olsen, J.P. (2005). Maybe It Is Time to rediscover bureaucracy. Journal of Public Administration Research and Theory, 16 (1), 1-24.

Peng, W. SH. (2008). A critique of Fred Riggs ecology of public administration. International Public Management Review, 9 (1), 213-223.

Rahnavard, F. (2011). The Model of Governmental Management for Realization of the Balance of Tenure 2025. Journal of Public Administration, 2(6), 43-58. (in Persian)

Riggs, R. (1980). The Ecology and Context of Public Administration: A Comparative Perspective. Public Administration Review, 40 (2), 107-115.

Robbinson, M. (2004). Corruption and Development: An Introduction, London: Routledge.

Rosenbloom, D. & Rene, H. (2010). Foundations of Public Administration: Administrative Law. Public Administration Review (PAR), 1-5.

Rosenbloom, D. (1989). Public Administration: Understanding Management Politics and Law in the public sector, Random House.

Sariyolghalam, M. (2007). Iranian political culture. Tehran: Social and Cultural of institute Studies. (in Persian)

Shafritz, J.M., Russell, E.W. & Borick, C.P. (2000). Introducing Public Administration. New York: Longman, Pearson Longman.

Shehu, A.Y. (2004). Combating Corruption in Nigeria-Bliss or Bluster? Journal Financial Crime, 12 (1), 69-70.

Strauss, A. L. & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage, Fourth edition.

Waldo, D. (1975). Education in the seventies, The American Public Administration, Tuscaloosa: University of Alabama.

Waxin, M. F. & Bateman, R. (2009). HRM in the public sector: Is it enough?, International Handbook of Public Management Reform, Edition 1, Chapter 3, Edward Elgar Publishing, Inc.

Willcocks, S. G. (2001). Adopting multi- Perspective approach to the study of public sector managerial effectiveness. The International Journal of public sector management, 15(4).

Wilson, W. (1887). The study of public Administration. Political Science Quarterly, 9 (1), 197-222.

Zirak, M., Kouhestani, H. & Ahanchiyan, M. R. (2009). An Investigation of the University Chancellors' Professional Standards and Proposing an Appropriate Model for Promoting Higher Education.Journal of Educational Research, 5 (19), 1-34. (in Persian)